Розділ «Тема 7. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА»

Гроші і кредит

Економічний контроль не можна відокремити від контролю над всім життям людей, позаяк, контролюючи засоби, не можна не контролювати і мети.

Ф.А. фон Хайєк


7.1. Механізм формування попиту та пропозиції грошейПопит на грошіОсобливості формування попиту на гроші в Україні


Розглянемо особливості формування попиту на гроші в Україні.

По-перше, особливістю є високий рівень інфляційних процесів, які викликані неграмотною державною грошово-кредитною політикою та неадекватними темпами зростання ВНП і доходів населення*169. Високий рівень інфляційних ризиків змушує споживачів зберігати кошти в альтернативних активах, які є менш ризикованими, ніж готівка. Це в свою чергу змінює параметри залежності обсягу попиту на гроші від розмірів ВНП. На сьогодні інфляція має насамперед не монетарний, а структурний характер*170. На основних товарних ринках усе ще наявні суттєві диспропорції, викликані постійною зміною структури економіки та неналежною інфраструктурою (ринки сільськогосподарської продукції, житлово-комунальні послуги), значною монополізацією (ринки промислової продукції, палива) та недосконалою системою організації (ринки послуг охорони здоров'я, відсутність виваженої політики імпортозаміщення тощо).

*169: { Базилинська О.Я. Макроекономіка / О.Я. Базилинська, А.І. Бажан. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 442 с.}

*170: { Береславка О. Вальвація гривні: вплив на інфляційні процеси в Україні та рівень доларизації економіки / О. Береславка 11 Вісник НБУ. – 2006. – № 6. – С. 20–24.}

У зв'язку з розвитком інфляційних процесів в Україні послаблюється функція гривні як засобу нагромадження, як наслідок – споживачі надають перевагу збереженню коштів у формі іноземної валюти, дорогоцінних металів чи коштовностей (ювелірних виробів). Через інфляцію деформуються не тільки співвідношення між попитом на гроші та ВНП, а й еластичність попиту відносно норми процента. Зростаюча інфляція ускладнює встановлення позитивної норми реального відсотка, що робить капіталізацію активів дуже ризикованою.

По-друге, в умовах української перехідної економіки ринкова інфраструктура є малорозвинутою. У зв'язку з цим можливість зберігання коштів у вигляді фінансових активів значно ускладнюється і спрацьовує ефект заміщення у тому ж напрямі, що й високі інфляційні очікування. Навіть у періоди, коли реальний процент характеризується достатньо позитивним значенням, економічні суб'єкти не мають можливості швидко і надійно трансформувати свій запас грошей у запас дохідних активів. Це істотно послаблює еластичність попиту на гроші від процента, призводить до надмірного накопичення грошей у готівковій формі тощо. Нерозвинена структура фінансового та грошового ринку призводить до того, що грамотне регулювання цих ринків стає дуже складним. Окрім того, в Україні немає культури здійснення комунікацій з громадськістю з питань, пов'язаних з розвитком інфляційних процесів. У нашій країні ще не сформовано належного апарату впливу на інфляційні очікування суб'єктів господарювання, тому часто необдумані заяви політичних діячів спричиняють різкі зміни обсягу попиту на гроші на українському ринку.

По-третє, структура багатства та особистого споживання українців істотно деформує еластичність попиту за обсягом ВНП і нормою процента. В умовах перехідної економіки структура особистого споживання характеризується відносно низькою часткою попиту на товари довгострокового споживання та переважанням витрат на продовольчі продукти та предмети першої необхідності. З огляду на це в умовах зростання грошових доходів розподіл грошей між трансакційними витратами та накопиченням стає непропорційним і структура попиту на гроші деформується.

По-четверте, формування попиту на гроші за класичними схемами в умовах української економіки неможливе у зв'язку з великою часткою тіньової економіки та так званого чорного ринку. Ці явища у вітчизняній економіці викликають появу нових мотивів і цілей накопичення грошей, тому попит формується у викривленій залежності від ВНП та інших факторів.

По-п'яте, Україна має дуже нестабільний товарний ринок, який характеризується постійним коливанням цін і зміною пропозиції якісного товару. Відповідно до цього попит на гроші на українському ринку не може формуватися стабільно в умовах радикальних і швидких змін у ринкових та цінових очікуваннях.

По-шосте, українська економіка характеризується великою недовірою до національної валюти з боку населення. Звісно, велику роль у формуванні такого становища відіграє інфляція. Недовіра до гривні провокує зменшення попиту на готівкові гроші та непропорційне збільшення зберігання активів у вигляді депозитів, цінних паперів чи іноземної валюти.

Таким чином, можна сказати, що формування попиту на гроші в умовах українського ринку зумовлюється особливостями перехідної економіки країни та нестабільністю політичних і соціально-економічних факторів. Але разом з тим, останніми роками попит на гроші став більш стабільним з погляду формування за класичними схемами. Найбільш деформуючий вплив на попит зберігають інфляційні процеси, але водночас довіра до високоліквідних грошових активів у населення зростає.

Однією з най гостріших проблем української економіки є відчутний дисбаланс між заощадженнями і витратами, який у свою чергу викликає дефомацію попиту на гроші на ринку та призводить до нестабільності економіки країни. Ця проблема потребує негайного вирішення та грамотних дій з боку влади.

Отже, вирішити головні проблеми української економіки не можна без грамотного регулювання грошового ринку, що ще формується в нашій країні. Тому потрібно не тільки грамотно регулювати співвідношення попиту та пропозиції на грошовому ринку, а й розуміти природу головних чинників та їх особливості у вітчизняних умовах.

Монетаристська теорія розглядає пропозицію грошей як альтернативний чинник протидії попитові, як дві невіддільні і водночас протилежні сторони єдиного економічного механізму, що постійно взаємодіють на монетарному ринку.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші і кредит» автора Колодізєв О.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 7. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ

 • 1.2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал

 • 1.3. Форми грошей та їх еволюція

 • 1.4. Функції грошей та їх еволюція

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 2. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

 • 2.3. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати та грошова база

 • 2.4. Швидкість обігу грошей та закон грошового обігу

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

 • 4.2. Види грошових систем та їх еволюція

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Модуль 2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ, ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 • 5.2. Головні причини та наслідки інфляції

 • 5.3. Сутність та види грошових реформ, особливості їх проведення в Україні

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 • 6.2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку

 • 6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України

 • 6.4. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання

 • 6.5. Світова та міжнародні валютні системи

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 7. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
 • 7.2. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку

 • 7.3. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 8. РОЛЬ ГРОШЕЙ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Модуль 3. РОЛЬ І МІСЦЕ КРЕДИТУ В СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

 • 9.2. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 10. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ

 • Тема 11. ФОРМИ, ВИДИ І РОЛЬ КРЕДИТУ

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 12. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕНТА

 • Модуль 4. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА ЕТАПІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 14. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

 • Тема 15. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ В СИСТЕМІ МОНЕТАРНОГО ТА БАНКІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ

 • 15.2. Контроль та аудит у центральному банку

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВО З УКРАЇНОЮ

 • 16.2. Регіональні валютно-кредитні установи

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • ЛІТЕРАТУРА

 • ДОДАТКИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи