Розділ «Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ»

Гроші і кредит

Тема 1. Сутність і функції грошей.

Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки.

Тема 3. Грошовий ринок.

Тема 4. Грошові системи.


Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ1.1. Походження грошейРаціоналістичний напрям


Починаючи з Аристотеля і до ХУЛІ ст. у теорії грошей досить поширеною була думка, що гроші виникли внаслідок угоди між людьми або були запроваджені законодавчими актами держави задля полегшення обміну товарів. Таке трактування походження грошей отримало назву раціоналістичної концепції. Вперше цю концепцію висунув Аристотель, який у роботі "Нікомахова етика" пише: "Усе, що бере участь в обміні, має бути певним чином порівнянне. Для здійснення обміну повинна існувати якась одиниця (виміру), причому заснована на умовності".

У подальші історичні епохи раціоналістична концепція походження грошей законодавчо була закріплена в нормах античного й середньовічного права. Карбування здійснювалося на честь приходу до влади коронованої особи, а вартість грошей диктував імператор. Думка про гроші як витвір домовленості переважала до кінця XVIII ст., поки вагомі досягнення археологічної науки не розвінчали її постулати. Водночас суб'єктивно-психологічний підхід до тлумачення походження грошей з позицій раціоналістичної концепції спостерігається у деяких працях і сучасних економістів. Зокрема у підручнику П. Самуельсона "Економіка" стверджується, що гроші є штучною соціальною умовністю. Дж. Гелбрейт розглядає гроші як наслідок угоди між людьми про закріплення грошової функції за коштовними металами*1. Шмецький економіст Г. Кнапп у книзі "Державна теорія грошей" назвав гроші "продуктом правопорядку". На його думку, гроші незалежно від їх металевого вмісту наділяються державою певною платіжною силою і стають законним платіжним засобом. Аналізуючи форми грошей, відомий англійській економіст Л. Харріс у фундаментальній праці "Грошова теорія" виступає прибічником саме цієї концепції: "Сам по собі доларовий білет – річ непотрібна; він набуває вартості лише тому, що суспільство через свої закони та звичаї наділяє його властивістю функціонувати як засіб обігу".

*1: {Яременко O.Р. Деньги и кредит. Конспект лекций / О.Р. Яременко. – X. : Изд-во ХГЭУ, 2002. – 64 с.}

Концепції походження грошей

Рис. 1.3. Концепції походження грошей

Еволюційна концепція стверджує, що гроші з'явилися незалежно від волі людей у результаті тривалого розвитку обміну, коли з величезного товарного світу виокремився особливий товар, що став виконувати роль грошей. Багато мислителів Стародавньої Греції вивчали природу грошей, їх функції та роль в організації виробництва. Серед них насамперед слід назвати відомого грецького історика і філософа Ксенофонта (430–355 pp. до н.е.),

Науковий аналіз походження та природи грошей, виконаний класиками політичної економії А. Смітом, Д. Рікардо, К. Марксом, довів безпідставність раціоналістичної концепції. Адже гроші в їх найпростіших виявах виникли на ранніх ступенях розвитку суспільства, коли ні фактор взаємної домовленості, ні державна влада просто не могли відігравати суттєвої ролі у формуванні економічних відносин, тим більше конституювати таку складну їх форму, як гроші. Засновники класичної політичної економії дійшли висновку, що виникнення грошей зумовлене труднощами безпосереднього обміну продуктами праці.

Отже, природу грошей та їх походження намагались з'ясувати багато вчених, але найбільш повно це вдалося тільки великому німецькому економісту К. Марксу. Він науково розкрив походження грошей та їх сутність.

В основу своєї теорії К. Маркс поклав тезу про те, що гроші – це продукт товарного виробництва, та виокремив такі форми вартості грошей, які й привели до появи грошей (рис. 1.4).

Форми вартості грошей

Рис. 1.4. Форми вартості грошей

1. Проста (випадкова) форма вартості відповідала ранній стадії обміну між громадами, коли товар мав випадковий характер: один товар виражав свою вартість в іншому, конфронтуючому*2:

*2: {Яременко O.Р. Деньги и кредит. Конспект лекций / О.Р. Яременко. – X. : Изд-во ХГЭУ, 2002. – 64 с.}

Т1 – товар, що перебуває в активній відносній формі вартості, є носієм споживчої вартості і виражає свою вартість у товарі Т2;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші і кредит» автора Колодізєв О.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ
 • 1.2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал

 • 1.3. Форми грошей та їх еволюція

 • 1.4. Функції грошей та їх еволюція

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 2. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

 • 2.3. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати та грошова база

 • 2.4. Швидкість обігу грошей та закон грошового обігу

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

 • 4.2. Види грошових систем та їх еволюція

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Модуль 2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ, ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 • 5.2. Головні причини та наслідки інфляції

 • 5.3. Сутність та види грошових реформ, особливості їх проведення в Україні

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 • 6.2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку

 • 6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України

 • 6.4. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання

 • 6.5. Світова та міжнародні валютні системи

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 7. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 • 7.2. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку

 • 7.3. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 8. РОЛЬ ГРОШЕЙ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Модуль 3. РОЛЬ І МІСЦЕ КРЕДИТУ В СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

 • 9.2. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 10. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ

 • Тема 11. ФОРМИ, ВИДИ І РОЛЬ КРЕДИТУ

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 12. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕНТА

 • Модуль 4. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА ЕТАПІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 14. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

 • Тема 15. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ В СИСТЕМІ МОНЕТАРНОГО ТА БАНКІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ

 • 15.2. Контроль та аудит у центральному банку

 • Запитання і завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • Тема 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВО З УКРАЇНОЮ

 • 16.2. Регіональні валютно-кредитні установи

 • Запитання та завдання для самоперевірки

 • Завдання для самостійного розв'язання

 • ЛІТЕРАТУРА

 • ДОДАТКИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи