Розділ «12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ»

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях


Поняття дебіторської заборгованості, її класифікація, визнання та характеристика розрахунків з різними дебіторами


Виникнення заборгованості пов'язане з тим, що одночасне виконання сторонами зустрічних зобов'язань за договором відбувається вкрай рідко. Як наслідок, в однієї сторони в складі господарських засобів виникає актив у вигляді дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість - фінансовий актив установи, що виникає унаслідок договірних відносин між двома юридичними особами, серед яких одна, що є власником активу, після настання відповідних умов угоди має право на отримання платежів, товарів, робіт та послуг.

Розрахунки з юридичними та фізичними особами (крім розрахунків з підзвітними особами) за товари, роботи та послуги здійснюються після їх отримання. Попередня оплата дозволяється у випадках, визначених чинним законодавством України.

Попередня оплата - оплата товарів (робіт та послуг), готових до відвантаження (надання) установі після отримання платежу, відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до постанови КМУ від 09.10.2006 № 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі наступних термінах та товарно-матеріальних цінностей (табл. 12.1).

Авансові платежі - грошова сума, яку перераховують згідно з договором наперед у рахунок майбутніх розрахунків за товари (роботи, послуги), які мають бути отримані (виконані, надані).

Облік дебіторської заборгованості в бюджетних установах ведеться на рахунках 34 "Короткострокові векселі одержані", 35 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 36 "Розрахунки з різними дебіторами" (рис. 12.1).

Рахунки обліку дебіторської заборгованості

Рис. 12.1. Рахунки обліку дебіторської заборгованості

Принципи формування та обліку інформації про дебіторську заборгованість визначено відповідно до Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 26.12.2003 № 242. Ця Інструкція встановлює єдині вимоги до порядку ведення бюджетними установами бухгалтерського обліку руху коштів у касі, на рахунках в установах банків або в органах ДКУ, розрахунків з дебіторами та інших активів.


Облік короткострокових векселів одержанихОблік розрахунків із замовниками за науково-дослідні роботи


Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи застосовуються тільки у науково-дослідних установах, навчальних закладів професійно-технічної освіти, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних(навчальних) сільських господарствах.

Замовник - юридична або фізична особа, яка замовляє виконання робіт, поставляння продукції, надання послуг, організовує проведення торгів (тендерів), укладає договори (контракти), контролює хід будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, проводить розрахунки за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги, приймає закінчені роботи.

Покупець - юридична або фізична особа, яка придбаває товари (продукцію) для власних потреб або з метою передання (дарування) їх іншій особі - одержувачу.

Документування розрахунків з покупцями і замовниками відображено в табл. 12.4.

Розрахунки із замовниками за НДР, які виконуються за господарськими договорами відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ обліковуються на субрахунках:

o 351 "Розрахунки із замовниками з авансів за науково-дослідні роботи" - для обліку розрахунків з покупцями та замовниками за виконані роботи і надані послуги, що мають авансові платежі, умови яких передбачають попередню оплату. Суми отриманих авансів записуються за кредитом субрахунку 351 і дебетом 323. За дебетом субрахунку 351 і кредитом 634 записуються суми авансів, що зараховані при оплаті рахунків;

o 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті" - для обліку розрахунків із замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи. За дебетом субрахунку 634 записуються суми за наданими рахунками з кредитуванням субрахунку 723. У кредит субрахунку 634 та дебет субрахунку 323 записуються суми, які надійшли до сплати за рахунком та за кредитом 351 - суми зарахованого авансу.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях» автора Шара С.Ю. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУ

 • ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ

 • ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З КУРСУ

 • 2. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами

 • 3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ

 • 4. Облік доходів загального фонду бюджетних установ

 • 5. Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ

 • 6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг

 • 7. Облік видатків бюджетних установ

 • 8. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків

 • 9. Облік грошових коштів у касі бюджетної установи

 • 10. Облік грошових коштів загального фонду бюджетних установ

 • 11. Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ

 • 12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ
 • 13. Облік розрахунків з підзвітними особами

 • 14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ

 • 15. Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ

 • 16. Облік на позабалансових рахунках

 • 17. Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ

 • 18. Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установ

 • 19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ

 • 20. Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ

 • 21. Облік розрахунків зі стипендіатами

 • 22. Облік розрахунків зі страхування

 • 23. Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ

 • 24. Облік основних засобів бюджетних установ

 • 25. Облік нематеріальних активів бюджетних установ

 • 26. Визнання та класифікація запасів бюджетних установ

 • 27. Облік запасів бюджетних установ

 • 28. Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення

 • 29. Облік продуктів харчування

 • 30. Облік виробничих витрат бюджетних установ

 • 31. Облік витрат на науково-дослідні роботи

 • 32. Облік власного капіталу

 • 33. Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ

 • 34. Інвентаризація активів і зобов'язань бюджетних установ

 • 35. Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи