Розділ «14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ»

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях


Поняття кредиторської заборгованості, її класифікація, визнання та характеристика розрахунків з різними кредиторами


Виникнення заборгованості пов'язане з тим, що одночасне виконання обома сторонами зустрічних зобов'язань за договором відбувається вкрай рідко. Як наслідок, в однієї сторони в складі господарських засобів виникає актив у вигляді дебіторської заборгованості, а в іншої - зобов'язання погасити цю заборгованість перед кредитором.

Зобов'язання бюджетних установ виникають у процесі виконання кошторису доходів і видатків. Розпорядники і одержувачі бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні повинні вести облік зобов'язань відповідно до Наказу Державного казначейства України від 09.08.2004 № 136 "Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України".

Відповідно до цього Порядку визначено:

бюджетне фінансове зобов'язання - зобов'язання розпорядника або одержувача бюджетних коштів сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, тобто - кредиторська заборгованість та/або попередня оплата, яка передбачена законодавством;

зобов'язання - будь-яке розміщення замовлення, укладення договору чи виконання інших аналогічних операцій, здійснене розпорядником або одержувачем бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, в частині перевищення повноважень;

фінансове зобов'язання - будь-яке придбання товару, послуги чи виконання інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, тобто - кредиторська заборгованість та/або попередня оплата, здійснене розпорядником або одержувачем бюджетних коштів з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, в частині перевищення повноважень.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів), враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства України.

За спеціальним фондом бюджету розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні фінансові зобов'язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету

(відкритих асигнувань (виділених коштів) та залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів (в частині власних надходжень) та бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів).

Обсяг бюджетних зобов'язань, узятих установою протягом року, повинен забезпечити зменшення рівня заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих періодів та недопущення виникнення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями в поточному році.

Розпорядники бюджетних коштів ведуть аналітичний облік зобов'язань у Книзі обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань, форма якої затверджена наказом ДКУ від 06.10.2000 р. № 100 "Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання".

Характеристику аналітичного обліку зобов'язань відображено в табл. 14.1.

Таблиця 14.1. ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

з/пФорма аналітичного облікуХарактеристика форми
1Книга обліку асигнувань, та прийнятих зобов'язаньПризначена для реєстрації угод, укладених бюджетними установами у будь-якій формі, і контролю за відповідністю прийнятих зобов'язань бюджетних асигнуванням. Відкривається книга на рік на підставі затвердженого кошторису доходів і видатків установи за кодами економічної класифікації видатків, для кожного коду програмної класифікації видатків відводяться окремі сторінки. Протягом року кошторисні призначення можуть корегуватися з урахуванням змін, що вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством України. Книга ведеться окремо за загальним і спеціальним фондами. В книзі реєструється кожна укладена угода, за наслідками виконання якої бюджетними установами повинні бути сплачені кошти та отримані послуги та/або матеріальні цінності, і в тому числі довгострокові угоди минулих років, що передбачають сплату бюджетних коштів у поточному році. Після кожної зареєстрованої угоди у книзі виводиться залишок кошторисних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків, у межах яких установа надалі може приймати зобов'язання. Угоди, за якими в поточному році зобов'язання були не сплачені, переносяться в Книгу наступного року

Для узагальнення інформації про наявність та погашення зобов'язань бюджетних установ зобов'язання поділяють на довгострокові та поточні.

Довгострокові зобов'язання - це заборгованість бюджетної установи, що виникає внаслідок виконання минулих обов'язків, за якою визначена сума, а також та, яка не виникає у процесі звичайної діяльності, не є характерною для бюджетної установи і погашення якої очікується після завершення поточного бюджетного року.

Облік зобов'язань установи, які не виникають у процесі звичайної діяльності, не є характерними для установи і погашення яких відбувається після завершення поточного року ведеться на субрахунках класу 5 "Довгострокові зобов'язання".

Рахунки цього класу (рис. 14.1) призначені для обліку даних та узагальнення інформації про:

o заборгованість бюджетних установ банкам за отримані від них кредитами, що не належать до поточних зобов'язань (заборгованість, що не підлягає погашенню протягом поточного бюджетного року);

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях» автора Шара С.Ю. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУ

 • ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ

 • ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З КУРСУ

 • 2. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами

 • 3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ

 • 4. Облік доходів загального фонду бюджетних установ

 • 5. Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ

 • 6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг

 • 7. Облік видатків бюджетних установ

 • 8. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків

 • 9. Облік грошових коштів у касі бюджетної установи

 • 10. Облік грошових коштів загального фонду бюджетних установ

 • 11. Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ

 • 12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ

 • 13. Облік розрахунків з підзвітними особами

 • 14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ
 • 15. Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ

 • 16. Облік на позабалансових рахунках

 • 17. Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ

 • 18. Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установ

 • 19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ

 • 20. Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ

 • 21. Облік розрахунків зі стипендіатами

 • 22. Облік розрахунків зі страхування

 • 23. Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ

 • 24. Облік основних засобів бюджетних установ

 • 25. Облік нематеріальних активів бюджетних установ

 • 26. Визнання та класифікація запасів бюджетних установ

 • 27. Облік запасів бюджетних установ

 • 28. Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення

 • 29. Облік продуктів харчування

 • 30. Облік виробничих витрат бюджетних установ

 • 31. Облік витрат на науково-дослідні роботи

 • 32. Облік власного капіталу

 • 33. Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ

 • 34. Інвентаризація активів і зобов'язань бюджетних установ

 • 35. Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи