Розділ «29. Облік продуктів харчування»

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях


Склад, класифікація, оцінка та завдання обліку продуктів харчування


Закупівля продуктів харчування, як і інших товарно-матеріальних цінностей за кошти загального і спеціального фондів у межах кошторисних призначень здійснюється через проведення процедури закупівель в результаті проведення торгів (конкурсних торгів) відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (від 01.06.2010 р. № 2289-УІ) за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень.

Доставка продуктів харчування визначається умовами договору й може здійснюватись як експедиторами постачальника, так і представниками установи. Механізм доставки продуктів харчування та фіксування первинної інформації в облікових документах. Продукти харчування, що надходять до установи, як складова запасів підлягають предметно-сортовому обліку на складі. Для зберігання продуктів харчування використовується спеціально обладнане окреме приміщення - комора чи продуктовий склад. Завідувач складу й комори несе повну матеріальну індивідуальну відповідальність за повне збереження продуктів харчування і тари під час приймання, зберігання і відпуску. Під час надходження на склад (до комори) продукти харчування мають бути перевірені як на кількісну (асортимент, маса, об'єм, кількість місць), так і якісну відповідність фактичної наявності документальній. Кількісна перевірка здійснюється простим підрахунком та вимірюванням об'ємно-масових характеристик, якісна - попереднім оглядом цінностей та вивченням зовнішніх ознак, а в разі потреби - залученням санітарно-епідеміологічних служб для проведення відповідних лабораторних аналізів.

У разі виявлення в результаті попереднього огляду відхилень за якісними характеристиками комірник залучає до подальшої роботи з приймання дієтсестру (дієтлікаря) або чергового лікаря.

У разі встановлення факту недоброякісності продуктів харчування складається акт, а недоброякісні продукти харчування передаються постачальникові разом з висновком лікаря чи санепідемстанції. Якщо під час надходження продуктів харчування виявлено кількісні розбіжності - нестача чи надлишки - приймання продуктів харчування зупиняється і відновлюється після створення наказом керівника установи спеціальної комісії, яка й проводить остаточну роботу з приймання. За результатами роботи дана комісія складає акт у 2-х примірниках (для оприбуткування матеріальних цінностей в установі та для подання претензій постачальнику).

Під час приймання продуктів харчування матеріально відповідальна особа повинна здійснити приймання тари на підставі документів на продукти харчування, де окремим рядком зазначається найменування тари, їх кількість, ціна й сума. Під час приймання тари перевіряється її відповідність чинним стандартам, технічним умовам, а також наявність маркування. У разі виявлення відхилень дії аналогічні описаним раніше. Порожня тара повертається постачальникам.

Облік продуктів харчування забезпечує:

повний облік надходження однойменних матеріальних цінностей та своєчасне відображення даних щодо їхнього руху в системі бухгалтерського обліку;

контроль за раціональним і цільовим використанням коштів, що виділені за КЕКВ 1133 "Продукти харчування" кошторису установи;

контроль за збереженням продуктів харчування, дотриманням установлених правил оформлення їх приймання і відпуску, проведення інвентаризації.


Складський облік надходження продуктів харчуванняВідображення операцій з обліку продуктів харчування у бухгалтерії бюджетних установ на синтетичних та аналітичних рахунках бухгалтерського обліку


Аналітичний облік надходження продуктів харчування у бухгалтерії бюджетними установами здійснюється за типовими формами:

o 3-11 "Оборотна відомість" - для звірки даних складського та бухгалтерського обліку;

o 3-12 "Накопичувальна відомість з надходження продуктів харчування" - для обліку надходження продуктів харчування;

o 3-13 "Накопичувальна відомість з витрачання продуктів харчування" - для обліку витрачання продуктів харчування протягом місяця.

У бухгалтерії облік надходження продуктів харчування здійснюється в накопичувальній відомості (ф. 3-12), яка складається за матеріально відповідальними особами на підставі первинних документів у кількісному й сумарному виразі та є основою для заповнення зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування ф. 398 - меморіальний ордер 11.

Облік витрачання продуктів харчування ведеться також у накопичувальній відомості (ф. 3-13) за матеріально відповідальними особами (обслуговуючими установами) на підставі меню-вимог та вимог на видачу продуктів харчування. На їх підставі формується Зведення накопичувальних відомостей з витрачання продуктів харчування (ф. 411 - меморіальний ордер 12).

На підставі накопичувальних відомостей у бухгалтерії складається також реєстр аналітичного обліку - ґатункова оборотна відомість (ф. 3-11), яка ведеться за найменуваннями, ґатунком, кількістю, вартістю тощо.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях» автора Шара С.Ю. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „29. Облік продуктів харчування“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУ

 • ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ

 • ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З КУРСУ

 • 2. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами

 • 3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ

 • 4. Облік доходів загального фонду бюджетних установ

 • 5. Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ

 • 6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг

 • 7. Облік видатків бюджетних установ

 • 8. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків

 • 9. Облік грошових коштів у касі бюджетної установи

 • 10. Облік грошових коштів загального фонду бюджетних установ

 • 11. Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ

 • 12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ

 • 13. Облік розрахунків з підзвітними особами

 • 14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ

 • 15. Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ

 • 16. Облік на позабалансових рахунках

 • 17. Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ

 • 18. Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установ

 • 19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ

 • 20. Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ

 • 21. Облік розрахунків зі стипендіатами

 • 22. Облік розрахунків зі страхування

 • 23. Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ

 • 24. Облік основних засобів бюджетних установ

 • 25. Облік нематеріальних активів бюджетних установ

 • 26. Визнання та класифікація запасів бюджетних установ

 • 27. Облік запасів бюджетних установ

 • 28. Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення

 • 29. Облік продуктів харчування
 • 30. Облік виробничих витрат бюджетних установ

 • 31. Облік витрат на науково-дослідні роботи

 • 32. Облік власного капіталу

 • 33. Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ

 • 34. Інвентаризація активів і зобов'язань бюджетних установ

 • 35. Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи