Розділ «3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ»

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях


Структура Плану рахунків і бухгалтерського балансу та методика їх складання


Економічні ресурси є матеріальною основою діяльності установи. Від раціональності їхнього використання залежить ефективність діяльності всіх структурних підрозділів бюджетної установи.

Керівництву установи необхідно мати вичерпну, достовірну інформацію про необоротні та оборотні активи, їхню наявність у господарстві, стан та розміщення, а також про джерела їхнього формування - власний капітал та зобов'язання. Таку інформацію, узагальнену та згруповану у відповідному порядку, отримують за допомогою бухгалтерського балансу.

Бухгалтерський баланс - це звіт про фінансовий стан установи, що відображає її активи, пасиви та капітал у синтезованому вигляді на певну дату.

У бухгалтерському балансі бюджетних установ реалізується принцип двосторонності, який полягає в тому, що господарські засоби установи відбиваються у двох аспектах:

o за речовим складом (матеріальні необоротні активи, грошові кошти, матеріали тощо);

o джерелами їх формування, які можуть бути власними й залученими.

Бухгалтерський баланс будують у вигляді двосторонньої таблиці. У лівій частині балансу, що називається активом відображаються склад і розміщення майна і коштів установи, а в правій, що називається пасивом відображаються джерела утворення власного капіталу та зобов'язань бюджетної установи (табл. 3.1)

Таблиця 3.1. СХЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ

АктивСумаПасивСума
Склад і розміщення активів та витрати установиКапітал, зобов'язання та доходи установи

Склад статей активу характеризує належність бюджетних установ до галузей невиробничої сфери, а склад статей пасиву вказує, що бюджетні установи - це установи державної чи комунальної форми власності, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів.

Актив і пасив балансу складається з окремих статей, кожна з яких відображає розмір певного економічного однорідного виду майна або його джерел.

Статті бухгалтерського балансу, своєю чергою, об'єднуються в економічні однорідні групи майна та джерел його утворення - розділи. У бухгалтерському балансі бюджетної установи виділено три розділи активу і три розділи пасиву (табл. 3.2).

Таблиця 3.2. БУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

АктивСумаПасивСума
I. Необоротні активи II. Оборотні активи III. ВитратиI. Власний капітал II. Зобов'язання III. Доходи
БалансБаланс

За складом статей і побудовою баланс бюджетної установи відрізняється від балансів суб'єктів підприємницької діяльності і має на меті не розкриття інформації для інвесторів, а забезпечення контролю та аналізу використання коштів загального і спеціального фондів.

До активів установ належать ресурси, які ними контролюються і повинні принести їм економічну вигоду через використання під час надання нематеріальних послуг, у разі обміну на інші активи чи під час погашення зобов'язань установ.

У І розділі Активу балансу "Необоротні активи" наводяться дані про вартість матеріальних і нематеріальних активів бюджетної установи, отриманих і призначених для використання установою. У валюту балансу включається залишкова вартість необоротних активів, тобто баланс складається за принципом "баланс-нетто" (табл. 3.3).

Таблиця 3.3. РОЗДІЛ І АКТИВУ "НЕОБОРОТНІ АКТИВИ"

АктивКод рядка
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи Залишкова вартість Знос Первісна вартість110 111 112
Основні засоби Залишкова вартість Знос Первісна вартість120 121 122
Інші необоротні матеріальні активи
Залишкова вартість Знос Первісна вартість130 131 132
Незавершене капітальне будівництво140

У II розділі Активу балансу наводять дані про оборотні активи установи, які призначені для невиробничого споживання чи використання під час господарської діяльності упродовж року (табл. 3.4).

Таблиця 3.4. РОЗДІЛ II АКТИВУ "ОБОРОТНІ АКТИВИ"

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях» автора Шара С.Ю. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУ

 • ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ

 • ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З КУРСУ

 • 2. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами

 • 3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ
 • 4. Облік доходів загального фонду бюджетних установ

 • 5. Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ

 • 6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг

 • 7. Облік видатків бюджетних установ

 • 8. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків

 • 9. Облік грошових коштів у касі бюджетної установи

 • 10. Облік грошових коштів загального фонду бюджетних установ

 • 11. Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ

 • 12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ

 • 13. Облік розрахунків з підзвітними особами

 • 14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ

 • 15. Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ

 • 16. Облік на позабалансових рахунках

 • 17. Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ

 • 18. Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установ

 • 19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ

 • 20. Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ

 • 21. Облік розрахунків зі стипендіатами

 • 22. Облік розрахунків зі страхування

 • 23. Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ

 • 24. Облік основних засобів бюджетних установ

 • 25. Облік нематеріальних активів бюджетних установ

 • 26. Визнання та класифікація запасів бюджетних установ

 • 27. Облік запасів бюджетних установ

 • 28. Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення

 • 29. Облік продуктів харчування

 • 30. Облік виробничих витрат бюджетних установ

 • 31. Облік витрат на науково-дослідні роботи

 • 32. Облік власного капіталу

 • 33. Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ

 • 34. Інвентаризація активів і зобов'язань бюджетних установ

 • 35. Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи