Розділ «20. Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ»

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

(виплата заробітної плати через касу бюджетної установи, виплата заробітної плати через банківські платіжні картки, облік розрахунків з депонентами, аналітичний та синтетичний облік виплати заробітної плати)

Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Виплата заробітної плати може проводитись в готівковій (через касу установи) та безготівковій (банківські платіжні картки) формах.

Виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром або за видатковими касовими ордерами т. ф. КО-2 на кожного одержувача чи за видатковими відомостями на виплату грошей.

На титульній сторінці видаткової відомості робиться дозвільний напис про видачу готівки за підписами керівника і головного бухгалтера або осіб, уповноважених керівником, із зазначенням строків видачі готівки і суми (гривень - словами, копійок - цифрами).

У централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні установи, на загальну суму готівки, виданої для виплат, пов'язаних з оплатою праці, складається один видатковий касовий ордер т. ф. КО-2, дата і номер якого проставляються на кожній видатковій відомості.

Заробітна плата видається з каси в триденний термін, по закінченні якого відомість на виплату грошей закривається. У ній навпроти прізвищ працівників, які не отримали заробітну плату, касир ставить штамп чи робить напис від руки "Депоновано" і складає реєстр депонованих сум. У кінці відомості касир робить напис про фактично виплачену суму заробітної плати та суму, яка підлягає депонуванню, звіряє ці суми з загальним підсумком відомості та підписує її. Сума невиданої заробітної плати повертається на реєстраційний рахунок наступного дня після закінчення терміну виплати заробітної плати.

Депонована заробітна плата - це готівкові кошти, що одержані установою для виплат, пов'язаних з оплатою праці, та не виплачені в установлений строк окремим фізичним особам. Депонована заробітна плата видається за видатковими касовими ордерами чи депонентськими картками.

Кореспонденцію рахунків з обліку операцій, пов'язаних з виплатою заробітної плати через касу установи відображено в табл. 20.1.

Таблиця 20.1. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЧЕРЕЗ КАСУ УСТАНОВИ

№ з/пЗміст господарських операційКореспонденція рахунків
ДебетКредит
1Виплачено заробітну плату через касу установи661301
2Депоновано заробітну плату661671
3Виплачено депоновану заробітну плату671301

За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

З метою зменшення витрат, пов'язаних з отриманням готівки в банківських установах, а також здешевлення банківських кредитів у бюджетних установах на виконання постанови КМУ "Про удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги" від 22.04.2005 № 318 у бюджетних установах виплату заробітної плати працівникам в основному здійснюють через банкомати, використовуючи насамперед дебетові пластикові картки.

Для застосування у своїй діяльності зарплатний картковий проект бюджетна установа укладає з банком договір про розрахунково-касове обслуговування про видачу заробітної плати з використанням пластикових карток, на основі якого банк відкриває на ім'я бюджетної установи синтетичний рахунок, призначений для перерахування сум заробітної плати працівникам.

Згідно з укладеним договором кожному працівникові установи в банку-емітенті відкривається індивідуальний картковий рахунок і видається банківська картка, за допомогою якої можна отримувати заробітну плату та інші виплати в будь-який час за місцезнаходженням банкомату, а також розплачуватися за товари й послуги в торговельно-сервісній мережі.

При цьому в узгоджені з банком терміни бюджетна установа передає до банку зведену відомість сум заробітної плати та інших виплат (із зазначенням в ній табельних номерів, прізвищ, імен, по-батькові і сум до видачі) для зарахування на карткові рахунки своїх працівників. Зведена відомість формується в електронному вигляді "Р - files". Банк у свою чергу, виконує зобов'язання по зарахуванню заробітної платні на індивідуальні карткові рахунки працівників бюджетної установи.

Для цього грошові кошти перераховуються на окремий синтетичний рахунок бюджетної установи, який призначено для виплати заробітної плати працівникам, і надається платіжна відомість для розподілу суми нарахованої заробітної плати на індивідуальні карткові рахунки працівників.

Сума заробітної плати, що належить до виплати працівникам, перераховується платіжним дорученням на транзитний рахунок банку - з одночасним поданням реєстру зарахування на індивідуальні карткові рахунки співробітників установи.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях» автора Шара С.Ю. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „20. Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУ

 • ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ

 • ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З КУРСУ

 • 2. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами

 • 3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ

 • 4. Облік доходів загального фонду бюджетних установ

 • 5. Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ

 • 6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг

 • 7. Облік видатків бюджетних установ

 • 8. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків

 • 9. Облік грошових коштів у касі бюджетної установи

 • 10. Облік грошових коштів загального фонду бюджетних установ

 • 11. Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ

 • 12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ

 • 13. Облік розрахунків з підзвітними особами

 • 14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ

 • 15. Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ

 • 16. Облік на позабалансових рахунках

 • 17. Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ

 • 18. Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установ

 • 19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ

 • 20. Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ
 • 21. Облік розрахунків зі стипендіатами

 • 22. Облік розрахунків зі страхування

 • 23. Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ

 • 24. Облік основних засобів бюджетних установ

 • 25. Облік нематеріальних активів бюджетних установ

 • 26. Визнання та класифікація запасів бюджетних установ

 • 27. Облік запасів бюджетних установ

 • 28. Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення

 • 29. Облік продуктів харчування

 • 30. Облік виробничих витрат бюджетних установ

 • 31. Облік витрат на науково-дослідні роботи

 • 32. Облік власного капіталу

 • 33. Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ

 • 34. Інвентаризація активів і зобов'язань бюджетних установ

 • 35. Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи