Розділ «11.5. Моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства»

Інвестування


Значення моніторингу діяльності підприємства


Розвиток ринкових відносин вимагає здійснення нової фінансової політики, посилення і впливу на прискорення соціально-економічного розвитку України, зростання ефективності виробництва і зміцнення фінансів держави. Із вступом нашої держави

Таблиця 11.4. Фінансові коефіцієнти, що застосовуються для оцінки фінансової стійкості підприємства

КоефіцієнтЩо відображаєЯк розраховуєтьсяНормативне значення
1234
]Коефіцієнт автономіїХарактеризує незалежність від позикових коштів. Показує частку власних коштів у загальній сумі всіх коштів підприємстваВідношення загальної суми всіх коштів підприємства і до джерел власних коштівМінімальне порогове значення на рівні 0,5. Перевищення вказує на збільшення фінансової незалежності, розширення можливості залучення коштів зі сторони
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштівСкільки позикових коштів залучило підприємство на 1 грн вкладених в активи власних коштівВідношеннявсіх зобов'язань до власних коштівПеревищення вказаногокордону означає залежність підприємствавід зовнішніх джерел коштів, втрату фінансової стійкості (автономності)
Коефіцієнт забезпеченості власними коштамиНаявність у підприємства власних оборотних коштів, необхідних для його фінансової стійкості. Критерій для визначення неплатоспроможності (банкрутства) підприємстваВідношення власних оборотних коштів до загальної величини оборотних коштів підприємстваЧим вищий показник (0,5), тим кращий фінансовий стан підприємства, тим більше у нього можливостей проведення незалежної фінансової політики
Коефіцієнт маневреностіЗдатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу і поповнювати обороти] кошти за рахунок власних джерелВідношення власних оборотних коштів до загальної величині власних коштів (власного к капіталу) підприємствЧим ближче значення показника до верхньоїмежі, тим більша можливість фінансового маневру у підприємства

Закінчення табл. 11.

1234
Коефіцієнтів відношення мобільних і мобілізованих коштівСкільки поза оборотних коштів доводиться на 1 грн оборотних активівВідношення оборотних коштів до поза оборотних активівЧим вище значення показника, тим більше коштів підприємство вкладає в оборотні активи
1 Коефіцієнт майна виробничого призначенняЧастку майна виробничого призначення в загальній вартості всіх коштів підприємстваВідношення суми позаоборотних активів і виробничих запасів до підсумку балансуПри зниженні показниканижче нормативного значення рекомендуєтьсядоцільне залучення довгострокових позикових коштів для збільшення майна виробничого призначення
Коефіцієнт прогнозу банкрутстваЧастка чистих оборотних активів у вартості всіх коштів підприємстваВідношення різниці оборотних коштів і короткострокових пасивів до підсумку балансуЗниження показників свідчить про те, що підприємству загрожують фінансові труднощі

на шлях ринкових перетворень надзвичайно велике значення має формування та використання фінансових ресурсів. Управління фінансами вимагає від фінансового менеджера глибоких знань особливостей ринку, досвіду ведення фінансових розрахунків, інтуїції щодо прийняття рішень.

Ринкова економіка визначає конкретні вимоги до системи керування підприємствами. Необхідне більш швидке реагування на зміну господарської ситуації з метою підтримки стійкого фінансового стану і постійного вдосконалювання виробництва відповідно до зміни кон'юнктури ринку.

Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє фінансовий аналіз та моніторинг, які відповідають за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень.

Щоб підприємство могло функціонувати у сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно, насамперед, уміти реально оцінювати стан як свого підприємства, так і існуючих потенційних конкурентів, а також здійснювати моніторинг фінансово-господарського стану підприємства.

Моніторинг — складова управління економічними об'єктами, що полягає в систематичному аналізі їхньої діяльності, вивченні стану справ.

Фінансовий моніторинг використовує весь комплекс економічної інформації, носить оперативний характер і цілком підпорядкований волі керівництва підприємством. Тільки такий моніторинг дає можливість реально оцінити стан справ на підприємстві, досліджувати структуру собівартості не тільки всієї випущеної і реалізованої продукції, але й собівартості окремих її видів, склад комерційних і управлінських витрат, дозволяє з особливою точністю вивчити характер відповідальності посадових осіб за дотримання розділів бізнес-плану.

Методи фінансового аналізу та моніторингу постійно вдосконалюються в міру настання змін в економічному середовищі нашої держави. Нові ідеї та принципи в цій сфері, в першу чергу, доходять до користувачів періодичних економічних видань, які також використовувались під час підготовки цієї роботи.

Щоб забезпечити високу економічну ефективність виробництва, потрібна державна економічна політика, що сприяла б формуванню середовища, сприятливого для господарської діяльності, й орієнтувала підприємство на максимальне одержання прибутку (доходів).


Моніторинг у системі контролінгу


За останні десятиріччя відбулись досить суттєві зміни в системі виробництва та управління. Для підприємств технічні проблеми перестали бути першочерговими порівняно з проблемами збуту продукції, фінансовими потоками та їх найбільш ефективним використанням, людськими ресурсами. Ефективність управління все більшою мірою залежить від урахування швидких і непередбачуваних змін зовнішнього середовища, кон'юнктури ринку і прямих споживачів з одного боку, та раціонального використання ресурсів підприємства — з іншого.

Сучасний бізнес повинен швидко адаптуватись до змін у навколишньому середовищі: у політиці, економіці, суспільстві, технології, без чого неможливо забезпечити своє майбутнє. Роль управлінського апарату полягає у тому, щоб виявити зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі на основі отриманої економічної інформації І розробити стратегію виживання фірми в умовах жорстокої конкуренції. Поки що ці завдання не усвідомлюються більшістю виробничого та управлінського персоналу, що пояснюється історією розвитку нашої країни. Кадри управлінців жили у суспільстві, в якому були інші соціальні цінності та пріоритети, за минулі роки незалежності України порівняно мало відбулось змін у їх психології. За таких умов виникає розрив між вимогами виробничої системи, яка різко змінилась у результаті політичних та економічних умов, і підготовкою управлінського апарату. Для усунення цього протиріччя необхідно адаптувати систему управління до змін середовища.

В якості системи спостереження за діяльністю підприємства в усій її багатоаспектності виділяється нова наукова дисципліна — контролінг. Як зазначає професор В. Б. Івашкевич, "одним з найновіших напрямків теорії і практики обліку, контролю та аналізу господарської діяльності підприємства за кордоном є контролінг".

Контролінг, на відміну від функціональних дисциплін, є синтетичною дисципліною, яка базується на обліку, плануванні, аналізі та теорії управління. Цю науку можна розглядати як одну з концепцій конструктивного управління.

Зміст контролінгу як науки пов'язаний з управлінням і регулюванням господарської та фінансової діяльності, для чого використовується система отримання та обробки інформації про техніко-економічні показники роботи підприємства.

Контролінг базується на системі нормування витрат, визначенні залежності між обсягом реалізованої продукції, витратами та прибутком, кількості витраченого часу на виробництво продукції, експлуатацію машин й управління та інших показників, які характеризують рівень використання виробничих потужностей і ресурсів усіх видів.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестування» автора І.П.Мойсієнко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „11.5. Моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • 1.2. Основи та проблеми функціонування інвестиційного ринку

 • 1.3. Учасники інвестиційного процесу: суб'єкти та об'єкти інвестування

 • 1.4. Сутність і завдання інвестиційного менеджменту

 • Розділ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙ

 • 2.2. Види фондових інструментів

 • 2.3. Цінні папери акціонерного товариства

 • 2.4. Особливості реального інвестування

 • 2.5. Інтелектуальні інвестиції

 • Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННaЯ

 • 3.2. Майнові права іноземних інвесторів в Україні

 • 3.3. Спільні підприємства як форма іноземного інвестування

 • Розділ 4. ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

 • 4.2. Загальна характеристика інноваційних процесів

 • 4.3. Організаційно-правові форми впровадження інновацій

 • Розділ 5. СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

 • 5.2. Вартість капіталу і принципи його оцінки

 • 5.3. Оптимізація структури капіталу

 • 5.4. Основні методи аналізу використання капіталу підприємства (на прикладі ВАТ)

 • Розділ 6.ПОЗИКОВІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

 • 6.2. Використання банківського кредиту

 • 6.3. Фінансовий лізинг як джерело фінансування інвестицій

 • 6.4. Формування позикових коштів за рахунок випуску облігацій

 • 6.5. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 • Розділ 7. ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 • 7.2. Управління власними ресурсами підприємства

 • Розділ 8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

 • 8.2. Вартість та дохідність акцій

 • 8.3. Визначення дохідності облігацій

 • Розділ 9. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ

 • 9.2. Методи фінансового ризику

 • 9.3. Управління фінансовими ризиками

 • Розділ 10. ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛШНЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА

 • 10.2. Оптимізація фондового портфеля

 • 10.3. Моделювання дохідності та ризику портфеля

 • 10.4. Проблеми формування фондового портфеля

 • Розділ 11. ФОРМУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

 • 11.2. Процес прийняття управлінських рішень

 • 11.3. Методи обґрунтування управлінських рішень

 • 11.4. Фундаментальний аналіз інвестиційної ситуації

 • 11.5. Моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства
 • Розділ 12. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ

 • 12.2. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства

 • 12.3. Методика рейтингової оцінки емітента

 • 12.4. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств

 • Список літератури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи