Розділ «3.2. Майнові права іноземних інвесторів в Україні»

Інвестування


Майнові права інвесторів


Здійснюючи на території України інвестиційну діяльність, іноземні інвестори є суб'єктами права власності в Україні відповідно до положень ст. З Закону України "Про власність". Вони користуються у цьому відношенні тими ж правами, що і суб'єкти господарської діяльності України (за деякими винятками, на розгляді яких ми зупинимося нижче).

Так, Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. № 2471 було затверджено Перелік видів майна, яке не може знаходитися у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України.

Відповідно до п. З ст. 7 Закону України "Про інвестиційну діяльність", за рішенням інвестора права володіння, користування та розпорядження інвестиціями, а також їх здійснення можуть бути передані іншим громадянам та юридичним особам у порядку, встановленому законодавством. Взаємовідносини за таким переданням прав регулюються ними самостійно на основі договорів.

Необхідно зазначити також те, що майно та майнові права підприємства з іноземними інвестиціями можуть використовуватися ним як застава для забезпечення за всіма видами своїх зобов'язань. При цьому використання іноземними інвесторами майна як застави для забезпечення зобов'язань регулюється Законом України "Про заставу", в якому окремо розглядається застава в міжнародному обороті.

З метою забезпечення різних умов господарювання для українських та іноземних суб'єктів господарської діяльності та виконання зобов'язань України перед іноземними державами і міжнародними організаціями щодо запобігання подвійному оподаткуванню, ухилення від оподаткування та запобігання демпінгу Постановою Кабінету Міністрів України під ЗО липня 1996 р. № 853 затверджено Порядок здійснення іноземними суб'єктами господарської діяльності операцій з продукцією українського походження на території України без вивезення її з митної території України.

Іноземні інвестори мають право на придбання паїв, акцій та інших цінних паперів підприємств, розміщених на території України. Платежі при проведенні зазначених операцій здійснюються відповідно до законодавства України. Придбання іноземними інвесторами акцій та інших цінних паперів на фондових біржах і державних цінних паперів регулюється Законом України "Про цінні папери та фондову біржу" та рядом інших законодавчих і підзаконних нормативних актів.

Виходячи із положень ст. 7 Закону України "Про режим іноземного інвестування", для іноземних інвесторів на території України встановлено національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, які можуть встановлюватися законодавством України або її міжнародними договорами. Це повною мірою стосується участі іноземних інвесторів у приватизаційних процесах.

Іноземні інвестори можуть брати участь у приватизації майна державних підприємств на території України. Умови їх участі у приватизації визначаються Законами України "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та рядом інших нормативних актів.

Так, відповідно до положень вищезазначених законів, покупцями об'єктів приватизації можуть бути іноземні громадяни, особи без громадянства та юридичні особи інших держав.

Виходячи з того, що до іноземних інвесторів застосовується національний режим участі у приватизації, вони у своїй діяльності повинні керуватися всіма нормативними актами про приватизацію, які діють в Україні.

Серед багатьох нормативних актів, що регулюють процеси приватизації в Україні, крім вищезазначених, іноземним інвесторам у своїй діяльності, в першу чергу, слід звернути увагу на такі:

— "Положення про порядок підготовки, організації та проведення міжнародних конкурсів у сфері приватизації в Україні", затверджене наказом Фонду державного майна України від 27 квітня 1994 р. № 242. Це Положення визначає особливості проведення міжнародних конкурсів у сфері приватизації об'єктів державної власності на території України;

— "Перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація яких не допускається" (дод. № 1 до цього Декрету), затверджений Декретом Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. № 26—92. Необхідно зазначити, що дія цього Декрету розповсюджується і на українських суб'єктів господарської діяльності;

— "Перелік об'єктів, які не підлягають приватизації", затверджений Постановою Верховної Ради України від 3 березня 1995 р., у якому перераховані конкретні підприємства, установи, організації, що не можуть бути приватизованими як українськими суб'єктами господарської діяльності, так і іноземними;

— "Перелік видів майна, яке не може знаходитися у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України", затверджений Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992 р.

Особливе місце серед підзаконних нормативних актів, що регулюють порядок участі іноземних інвесторів у приватизації, займають постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку підприємств (що перебувають у загальнодержавній власності), приватизацію майна яких доцільно здійснити із залученням іноземних інвестицій".

Придбання іноземними інвесторами майнових прав на землю та інші природні ресурси регулюється Земельним кодексом України, Лісовим кодексом України, Водним кодексом України, Кодексом України про надра та рядом інших нормативних актів.

Відповідно до ст. 6 Земельного кодексу України та п. З ст. 11 Закону України "Про власність", іноземним громадянам та особам без громадянства земельні ділянки у власність не передаються.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестування» автора І.П.Мойсієнко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3.2. Майнові права іноземних інвесторів в Україні“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • 1.2. Основи та проблеми функціонування інвестиційного ринку

 • 1.3. Учасники інвестиційного процесу: суб'єкти та об'єкти інвестування

 • 1.4. Сутність і завдання інвестиційного менеджменту

 • Розділ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙ

 • 2.2. Види фондових інструментів

 • 2.3. Цінні папери акціонерного товариства

 • 2.4. Особливості реального інвестування

 • 2.5. Інтелектуальні інвестиції

 • Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННaЯ

 • 3.2. Майнові права іноземних інвесторів в Україні
 • 3.3. Спільні підприємства як форма іноземного інвестування

 • Розділ 4. ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

 • 4.2. Загальна характеристика інноваційних процесів

 • 4.3. Організаційно-правові форми впровадження інновацій

 • Розділ 5. СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

 • 5.2. Вартість капіталу і принципи його оцінки

 • 5.3. Оптимізація структури капіталу

 • 5.4. Основні методи аналізу використання капіталу підприємства (на прикладі ВАТ)

 • Розділ 6.ПОЗИКОВІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

 • 6.2. Використання банківського кредиту

 • 6.3. Фінансовий лізинг як джерело фінансування інвестицій

 • 6.4. Формування позикових коштів за рахунок випуску облігацій

 • 6.5. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 • Розділ 7. ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 • 7.2. Управління власними ресурсами підприємства

 • Розділ 8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

 • 8.2. Вартість та дохідність акцій

 • 8.3. Визначення дохідності облігацій

 • Розділ 9. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ

 • 9.2. Методи фінансового ризику

 • 9.3. Управління фінансовими ризиками

 • Розділ 10. ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛШНЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА

 • 10.2. Оптимізація фондового портфеля

 • 10.3. Моделювання дохідності та ризику портфеля

 • 10.4. Проблеми формування фондового портфеля

 • Розділ 11. ФОРМУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

 • 11.2. Процес прийняття управлінських рішень

 • 11.3. Методи обґрунтування управлінських рішень

 • 11.4. Фундаментальний аналіз інвестиційної ситуації

 • 11.5. Моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства

 • Розділ 12. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ

 • 12.2. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства

 • 12.3. Методика рейтингової оцінки емітента

 • 12.4. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств

 • Список літератури