Розділ 6.ПОЗИКОВІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Інвестування


6.1. Позичковий капітал підприємстваФормування фінансових зобов'язань підприємства


Ефективна фінансова діяльність підприємства не можлива без постійного залучення позичкових коштів. Використання позичкового капіталу дозволяє суттєво розширити об'єм господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, а в кінцевому рахунку — підвищити ринкову вартість підприємства.

Хоча основу будь-якого бізнесу складає власний капітал — на підприємствах ряду галузей економіки об'єм позичкових коштів, які використовуються, значно перебільшує об'єм власного капіталу. У зв'язку з цим управління із залученням і ефективним використанням позичкових коштів є однією з найважливіших функцій фінансового менеджменту, яка спрямована на забезпечення досягнення високих кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

Позичковий капітал, що використовується підприємством, характеризує у сукупності об'єм його фінансових зобов'язань (загальну суму боргу). Ці фінансові зобов'язання у сучасній господарській практиці диференціюються таким чином (рис 6.1).

1. Довгострокові фінансові зобов'язання. До них належать усі форми функціонуючого на підприємстві позичкового капіталу з терміном його використання більше одного року. Основними

Форми фінансових зобов'язань підприємства

Рис. 6.1. Форми фінансових зобов'язань підприємства

формами цих зобов'язань є довгострокові кредити банків і довгострокові кредитні кошти (заборгованість за податковим кредитом; заборгованість за емітованими облігаціями; заборгованість за фінансову допомогу, яка була надана на зворотній основі тощо), термін погашення яких ще не настав або непогашені в установлений термін.

2. Короткострокові фінансові зобов'язання. До них належать усі форми залученого позичкового капіталу з терміном його використання до одного року. Основними формами цих

зобов'язань є короткострокові кредити банків і короткострокові позичкові кошти (як передбачені до погашення в наступному періоді, так і не погашені у встановлений термін), різні форми кредиторської заборгованості підприємства (за товарами, роботами і послугами; за виданими векселями; за отриманими авансами; за розрахунками з бюджетом і позабюджетними фондами; оплатою праці; з дочірніми підприємствами; з іншими кредиторами) та інші короткострокові фінансові зобов'язання,


Класифікація залучених позичкових коштівПроцес залучення позичкового капіталуВ нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестування» автора І.П.Мойсієнко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 6.ПОЗИКОВІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • 1.2. Основи та проблеми функціонування інвестиційного ринку

 • 1.3. Учасники інвестиційного процесу: суб'єкти та об'єкти інвестування

 • 1.4. Сутність і завдання інвестиційного менеджменту

 • Розділ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙ

 • 2.2. Види фондових інструментів

 • 2.3. Цінні папери акціонерного товариства

 • 2.4. Особливості реального інвестування

 • 2.5. Інтелектуальні інвестиції

 • Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННaЯ

 • 3.2. Майнові права іноземних інвесторів в Україні

 • 3.3. Спільні підприємства як форма іноземного інвестування

 • Розділ 4. ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

 • 4.2. Загальна характеристика інноваційних процесів

 • 4.3. Організаційно-правові форми впровадження інновацій

 • Розділ 5. СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

 • 5.2. Вартість капіталу і принципи його оцінки

 • 5.3. Оптимізація структури капіталу

 • 5.4. Основні методи аналізу використання капіталу підприємства (на прикладі ВАТ)

 • Розділ 6.ПОЗИКОВІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
 • 6.2. Використання банківського кредиту

 • 6.3. Фінансовий лізинг як джерело фінансування інвестицій

 • 6.4. Формування позикових коштів за рахунок випуску облігацій

 • 6.5. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 • Розділ 7. ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 • 7.2. Управління власними ресурсами підприємства

 • Розділ 8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

 • 8.2. Вартість та дохідність акцій

 • 8.3. Визначення дохідності облігацій

 • Розділ 9. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ

 • 9.2. Методи фінансового ризику

 • 9.3. Управління фінансовими ризиками

 • Розділ 10. ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛШНЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА

 • 10.2. Оптимізація фондового портфеля

 • 10.3. Моделювання дохідності та ризику портфеля

 • 10.4. Проблеми формування фондового портфеля

 • Розділ 11. ФОРМУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

 • 11.2. Процес прийняття управлінських рішень

 • 11.3. Методи обґрунтування управлінських рішень

 • 11.4. Фундаментальний аналіз інвестиційної ситуації

 • 11.5. Моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства

 • Розділ 12. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ

 • 12.2. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства

 • 12.3. Методика рейтингової оцінки емітента

 • 12.4. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств

 • Список літератури