Розділ «6.3. Фінансовий лізинг як джерело фінансування інвестицій»

Інвестування


Кредитні аспекти фінансового лізингу


Перехід до ринкових відносин у нашій країні викликав активне використання в практиці фінансової діяльності нових для нас кредитних інструментів, які отримали широке використання в країнах з розвинутою ринковою економікою. Одним з таких інструментів є фінансовий лізинг.

Фінансовий лізинг (характеризується в міжнародній практиці як "капітальний лізинг" або "лізинг з повною окупністю активу, що лізингуеться") характеризується складною системою економічних відносин — орендних, торгових, кредитних тощо. Механізм орендних стосунків фінансового лізингу був розглянутий при викладенні питання поновлення позаоборотних активів. У цьому розділі розглядаються особливості фінансового лізингу як однієї з форм фінансового кредиту, тобто кредитні стосунки, які пов'язані з його функціонуванням і специфікою управління.

Кредитні стосунки фінансового лізингу характеризуються багатоаспектністю, яка проявляється в достатньо широкому діапазоні .

1. Фінансовий лізинг задовольняє потребу в найбільш дефіцитному виді позичкового капіталу — довгостроковому кредиті.

На сучасному етапі довгострокове банківське кредитування підприємств зведено до мінімуму. Це серйозне гальмо у здійсненні підприємствами інвестиційної діяльності, що пов'язана з поновленням і розширенням складу їх позаоборотних активів.

Використання фінансового лізингу з цією метою дозволяє задовольнити потреби підприємства в залученні довгострокового кредиту значною мірою.

2. Фінансовий лізинг забезпечує повний об'єм задоволення конкретної цільової потреби підприємства в позичкових коштах. Використання фінансового лізингу з конкретною метою поновлення і розширення складу активної частини операційних позаоборотних активів дозволяє підприємству повністю виключити інші форми фінансування цього процесу за рахунок як власного, так і позичкового капіталу, зменшує залежність підприємства від банківського кредитування.

3. Фінансовий лізинг автоматично формує повне забезпечення кредиту, що зменшує вартість його залучення. Формою такого забезпечення є сам лізинговий актив, який у випадку фінансової неспроможності (банкрутства) підприємства може бути реалізований кредитором з метою відшкодування невиплаченої частини лізингових платежів і суми неустойки по угоді. Додатковою формою такого забезпечення кредиту є обов'язкове страхування лізингового активу лізингоотримувачем (рейтером) на користь лізингодавача (ліссора). Зменшення рівня кредитного ризику (і, відповідно, його премії за ризик) створює передумови для відповідного зменшення вартості залученого підприємством цього виду фінансового кредиту (порівняно з банківським кредитом).

4. Фінансовий лізинг забезпечує покриття "податковим щитом" всього об'єму залученого кредиту. Лізингові платежі, які забезпечують амортизацію всієї суми основного боргу за залученим кредитом, входять у склад витрат підприємства, і відповідним чином зменшують суму його оподатковуваного доходу. За банківським кредитом аналогічний "податковий щит" поширюється лише на платежі з обслуговування кредиту, а не на суму основного боргу за ним. Крім того, певна система податкових пільг поширюється і на лізингодавача.

6. Фінансовий лізинг забезпечує більш широкий діапазон форм платежів, пов'язаних з обслуговуванням боргу. На відміну від банківського кредиту, де обслуговування боргу і повернення основної його суми здійснюється у формі грошових платежів, фінансовий лізинг передбачає можливість здійснення таких платежів у іншій формі, наприклад, у формі постачання продукції, що була вироблена за участю лізингованих активів.

Фінансовий лізинг забезпечує більшу гнучкість у термінах платежів, пов'язаних з обслуговуванням боргу. На відміну від традиційної практики обслуговування і погашення банківського кредиту, фінансовий лізинг надає підприємству можливість здійснення лізингових платежів за значно ширшим діапазоном схем з урахуванням характеру використання лізингованого активу, терміну його використання тощо. У цьому відношенні фінансовий лізинг є для підприємства переважаючим кредитним інструментом.

7. Фінансовий лізинг характеризується більш спрощеною процедурою оформлення кредиту порівняно з банківською. Як

свідчить сучасний вітчизняний і зарубіжний досвід, при лізинговій угоді об'єм затрат часу і перелік необхідної документації суттєво нижчий, ніж при складанні угоди з банком про надання довгострокового фінансового кредиту. Значною мірою цьому відповідає суворо цільове використання отриманого кредиту і надійне його забезпечення при фінансовому лізингу.

8. Фінансовий лізинг забезпечує зменшення вартості кредиту за рахунок ліквідаційної вартості лізингованого активу. Оскільки при фінансовому лізингу після завершення лізингового періоду відповідний актив передається у власність лізингоотримувача, то після повної його амортизації він має можливість реалізувати його за ліквідаційною вартістю. На суму цієї ліквідаційної вартості (приведеної шляхом дисконтування до справжньої вартості) умовно зменшується сума кредиту з лізингової угоди,

9. Фінансовий лізинг не вимагає формування на підприємстві фонду погашення основного боргу у зв'язку з поступовістю його амортизації. Оскільки при фінансовому лізингу обслуговування основного боргу і його амортизація здійснюється одночасно (тобто включені в склад лізингових платежів у комплексі), по закінченню лізингового періоду вартість основного боргу з лізингованого активу зводиться до нуля. Це позбавляє підприємство від необхідності відволікання власних фінансових ресурсів на формування фонду погашення.

Перераховані кредитні аспекти фінансового лізингу визначають його як достатньо привабливий кредитний інструмент у процесі залучення підприємством позичкового капіталу для забезпечення свого економічного розвитку. Управління фінансовим лізингом на підприємстві пов'язано з використанням різних його видів.


Класифікація видів фінансового лізингу


Класифікація видів лізингу за основними класифікаційними ознаками наведена на рис. 6.7.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестування» автора І.П.Мойсієнко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „6.3. Фінансовий лізинг як джерело фінансування інвестицій“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • 1.2. Основи та проблеми функціонування інвестиційного ринку

 • 1.3. Учасники інвестиційного процесу: суб'єкти та об'єкти інвестування

 • 1.4. Сутність і завдання інвестиційного менеджменту

 • Розділ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙ

 • 2.2. Види фондових інструментів

 • 2.3. Цінні папери акціонерного товариства

 • 2.4. Особливості реального інвестування

 • 2.5. Інтелектуальні інвестиції

 • Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННaЯ

 • 3.2. Майнові права іноземних інвесторів в Україні

 • 3.3. Спільні підприємства як форма іноземного інвестування

 • Розділ 4. ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

 • 4.2. Загальна характеристика інноваційних процесів

 • 4.3. Організаційно-правові форми впровадження інновацій

 • Розділ 5. СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

 • 5.2. Вартість капіталу і принципи його оцінки

 • 5.3. Оптимізація структури капіталу

 • 5.4. Основні методи аналізу використання капіталу підприємства (на прикладі ВАТ)

 • Розділ 6.ПОЗИКОВІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

 • 6.2. Використання банківського кредиту

 • 6.3. Фінансовий лізинг як джерело фінансування інвестицій
 • 6.4. Формування позикових коштів за рахунок випуску облігацій

 • 6.5. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 • Розділ 7. ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 • 7.2. Управління власними ресурсами підприємства

 • Розділ 8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

 • 8.2. Вартість та дохідність акцій

 • 8.3. Визначення дохідності облігацій

 • Розділ 9. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ

 • 9.2. Методи фінансового ризику

 • 9.3. Управління фінансовими ризиками

 • Розділ 10. ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛШНЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА

 • 10.2. Оптимізація фондового портфеля

 • 10.3. Моделювання дохідності та ризику портфеля

 • 10.4. Проблеми формування фондового портфеля

 • Розділ 11. ФОРМУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

 • 11.2. Процес прийняття управлінських рішень

 • 11.3. Методи обґрунтування управлінських рішень

 • 11.4. Фундаментальний аналіз інвестиційної ситуації

 • 11.5. Моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства

 • Розділ 12. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ

 • 12.2. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства

 • 12.3. Методика рейтингової оцінки емітента

 • 12.4. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств

 • Список літератури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи