Розділ «24. Облік основних засобів бюджетних установ»

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

o документація з типового проектування.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс установи за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Об'єкт основних засобів - це:

o закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;

o відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;

o інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється установою.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

Для покращення систематизації ведення обліку основних засобів необхідно виконувати їхнє групування (табл. 24.1).

Таблиця 24.1. ГРУПУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

з/пОзнакиГрупи основних засобів
1За технічними характеристикамиo Земельні ділянки; o Капітальні витрати на поліпшення земель; o Будинки та споруди; o Машини та обладнання; o Транспортні засоби; o Інструменти, прилади та інвентар; o Робочі і продуктивні тварини; o Багаторічні насадження; o Інші основні засоби
2За ступенем використанняo діючі; o у резерві; o недіючі
3За належністюo власні; o орендовані
4За характером участі у виробничому процесіo виробничі (задіяні у сфері матеріального виробництва: засоби підсобного господарства, виробничих майстерень); o невиробничі засоби (засоби закладів освіти, науки, охорони здоров'я)

З метою своєчасного відображення надходження, вибуття, ліквідації та руху необоротних активів аналітичний облік необоротних активів бюджетними установами ведеться за місцем зберігання (експлуатації) та в бухгалтерії за типовими формами, що визначені наказом ГУДКУ, Державного комітету статистики України "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам та організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання" від 02.12.1997 р. № 125/70 (табл. 24.2).

Таблиця 24.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВИХ ФОРМ З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

№ з/пНазва формиХарактеристика форми
103-І (бюджет) Акт прийняття-передачі основних засобівЗастосовується для оформлення прийняття - передавання основних засобів і складається на кожний конкретний об'єкт основних засобів, який надходить у формі придбання або безоплатної передачі від інших організацій
203-2 (бюджет) Акт прийняття-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктівЗастосовується для оформлення прийняття - здавання основних засобів після капітального ремонту, реконструкції чи модернізації
303-3 (бюджет) Акт про списання основних засобівЗастосовують для оформлення вибуття окремих інвентарних об'єктів, предметів основних засобів у разі повної або часткової їхньої ліквідації
403-4 (бюджет) Акт про списання транспортних засобівОформляється вибуття транспортних засобів внаслідок їхнього зношення, морального старіння і знищення в результаті аварій, стихійного лиха
503-6 (бюджет) Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установахЗастосовується для обліку будинків, споруд, передавальних пристроїв, робочих силових машин і обладнання, автоматизованих ліній, транспортних засобів, вимірювальних приладів і регулюючих пристроїв, лабораторного обладнання, виробничого і господарського інвентарю та інших об'єктів основних засобів
603-8 (бюджет) Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень)Застосовується для індивідуального обліку робочої, продуктивної і племінної худоби, а також для обліку багаторічних насаджень і капітальних витрат на поліпшення земель (без споруд)
703-9 (бюджет) Інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установахЗастосовується для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, які мають одне і те ж саме призначення, однакову технічну характеристику і вартість
9ОЗ-10 (бюджет) Опис інвентарних карток з обліку основних засобівЗастосовують для реєстрації інвентарних карток, які відкриваються при здійсненні аналітичного обліку основних засобів
10ОЗ-11 (бюджет) Інвентарний список основних засобівЗастосовується в місцезнаходженнях (експлуатації) об'єктів основних засобів для пооб'єктного обліку за матеріально відповідальними особами
1103-12 (бюджет) Відомість нарахування зносу на основні засобиЗастосовується для розрахунку суми зносу основних засобів за повний календарний рік (незалежно від того, у якому місяці звітного року вони придбані або зруйновані) відповідно до норм зношення, встановлених в процентах до балансової вартості кожної з груп основних засобів

Групування інвентарних карток з обліку основних засобів відображено в табл. 24.3.

Таблиця 24.3. ГРУПУВАННЯ ІНВЕНТАРНИХ КАРТОК З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Інвентарна карткаНазва субрахунків
Форминазва форми
03-6 (бюджет)Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних установах101 103 104 105 106Земельні ділянки Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар
03-8 (бюджет)102 107 108Капітальні витрати на поліпшення земель Робочі і продуктивні тварини Багаторічні насадження
03-9 (бюджет)Інвентарна картка групового обліку основних засобів у бюджетних установах106 109Інструменти, прилади та інвентар Інші основні засоби

Для обліку основних засобів передбачено рахунок 10 "Основні засоби", який розподіляється на субрахунки (табл. 24.4). Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух об'єктів, які зараховані до складу основних засобів.


Облік надходження і наявності основних засобів


Первісне формування складу основних засобів бюджетних установ здійснює держава за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Надалі для забезпечення оптимізації господарської діяльності та якісного надання послуг постійно їхній склад поповнюється та оновлюється через:

o придбання в межах кошторисних призначень за системою торгів (конкурсних торгів), яка регулюється Законом України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 р № 2289-УІ;

o виготовлення власними силами;

o внутрівідомчої передачі майна;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях» автора Шара С.Ю. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „24. Облік основних засобів бюджетних установ“ на сторінці 2. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУ

 • ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ

 • ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З КУРСУ

 • 2. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами

 • 3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ

 • 4. Облік доходів загального фонду бюджетних установ

 • 5. Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ

 • 6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг

 • 7. Облік видатків бюджетних установ

 • 8. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків

 • 9. Облік грошових коштів у касі бюджетної установи

 • 10. Облік грошових коштів загального фонду бюджетних установ

 • 11. Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ

 • 12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ

 • 13. Облік розрахунків з підзвітними особами

 • 14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ

 • 15. Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ

 • 16. Облік на позабалансових рахунках

 • 17. Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ

 • 18. Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установ

 • 19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ

 • 20. Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ

 • 21. Облік розрахунків зі стипендіатами

 • 22. Облік розрахунків зі страхування

 • 23. Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ

 • 24. Облік основних засобів бюджетних установ
 • 25. Облік нематеріальних активів бюджетних установ

 • 26. Визнання та класифікація запасів бюджетних установ

 • 27. Облік запасів бюджетних установ

 • 28. Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення

 • 29. Облік продуктів харчування

 • 30. Облік виробничих витрат бюджетних установ

 • 31. Облік витрат на науково-дослідні роботи

 • 32. Облік власного капіталу

 • 33. Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ

 • 34. Інвентаризація активів і зобов'язань бюджетних установ

 • 35. Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ