Розділ 2. Послідовність розробки, формування та реалізації страхових послуг на страховому ринку України

Страхові послуги


2.1. Етапи розробки, формування та реалізації страхових послуг кінцевому споживачу


Розробка страхової послуги передбачає комплексне дослідження потреб та інтересів потенційних страхувальників у страховому захисті. Весь процес від розробки до реалізації страхових послуг кінцевому споживачеві необхідно відобразити у в системній послідовності:

I етап - дослідження попиту та пропозиції на ті, чи інші страхові послуги;

II етап - застосування комплексу маркетингових заходів на ринку страхових послуг;

ІІІ етап - реалізація страхових послуг.

На першому етапі розробки страхової послуги з якою страховик збереться виходити на страховий ринок необхідно оцінити попит та пропозицію щодо аналогічних страхових послуг, що надаються іншими страховими компаніями (конкурентами). Оцінювання споживчого попиту на страхові послуги передбачає використання різноманітних методів, до яких належать: статистичне вивчення доходів та витрат потенційних клієнтів (їх розмір, динаміка й структура); опитування; анкетування; збір та аналіз інформації; думка експертів страхового ринку щодо необхідності розробки та впровадження тої чи іншої страхової послуги. При цьому, основними факторами, що впливають на обсяг страхового попиту є:

o кількість потенційних страхувальників та об'єктів страхування - для фахівців страхової компанії важливим є здійснити оцінку та спрогнозувати ймовірну кількість страхувальників, які можливо будуть зацікавленні у придбанні страхового полісу;

o доходи потенційних страхувальників - зростання доходів фізичних та юридичних осіб безсумнівну сприятиме розширенню страхового поля страховика та збільшенню укладених договорів страхування;

o вартість альтернативних механізмів управління ризиками -у теорії та практиці страхування існує два основних методи управління ризиками страхування та самострахування. Виходячи з економічної доцільності, потенційний страхувальник самостійно обирає інструменти мінімізації власних ризиків;

o інформаційна обізнаність страхувальника щодо запропонованих страхових послуг - для страховика важливим є донесення в доступній формі страхувальнику всі існуючі переваги (розгалуженість структури страхової компанії, розмір статутного капіталу та резервних фондів страховика, частка страхових відшкодувань в страхових преміях, рівень платоспроможності та ліквідності страховика, наявність висококваліфікованих спеціалістів страхової компанії, у т.ч. й страхових агентів, а також імідж страхової компанії, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках) тієї чи іншої страхової послуги, що реалізуються на ринку;

o рівень страхової культури серед потенційних страхувальників - на сьогоднішній день поки що не сформувався достатній рівень страхової культури серед громадян. Постає питання про необхідність посилення правової відповідальності в першу чергу страховика й страхувальника в процесі укладання та дії договору страхування.

Пропозицію на страховому ринку необхідно розглядати як певний обсяг та кількість страхових послуг, що можуть запропонувати страховики, виходячи з потреб страхувальників. До основних чинників, які впливають на розмір пропозиції можна віднести:

o конкуренція між страховиками - зростання конкуренції між страховими компаніями змушує їх до постійного вдосконалення системи надання страхових послуг своїм клієнтам; якісні властивості страхових послуг - страховик постійно має покращувати якісні характеристики страхових послуг ("ціна - ризик", "ціна-термін страхування", "франшиза-умови страхування") з метою отримання конкурентних переваг на ринку;

o рівень витрат на ведення страхової справи - страхова компанія постійно має дбати про оптимізацію витрат (виплати страхових відшкодувань та страхових сум, адміністративні, фінансові витрати, витрати пов'язанні з введенням страхової справи) у відповідності до отриманих доходів. Однією з ключових завдань в діяльності страховика є забезпечення належного рівня платоспроможності та ліквідності страхової діяльності.

Рушійною силою просування того чи іншого товару (послуги) на ринок є попит і пропозиція. Збалансування зазначених регуляторів ринку сприятиме всебічному розвитку вітчизняного ринку страхових послуг, в основі якого мають бути визнані наступні принципи: ціна страхової послуги має бути адекватною тим ризикам, які покриваються страхуванням; умови страхування мають бути взаємовигідними з фінансово-економічної точки зору як для страховика, так і для страхувальника; для страхувальника укладання договору страхування має означати повне (або часткове) задоволення потреб у страховому захисті, а для страховика - капіталізацію своєї страхової діяльності.

На другому етапі розробляється комплекс маркетингових заходів, спрямованих на ефективне просування та максимальну реалізацію страхових послуг на ринку. Маркетинг розглядається як одна з ключових функцій управління страховою компанією щодо задоволення існуючого платоспроможного попиту у послугах страхування.

Сутність маркетингової діяльності полягає у розробці та реалізації комплексу взаємопов'язаних й цілеспрямованих заходів, орієнтованих на максимальне залучення фізичних та юридичних осіб до процесу страхування.

З цією метою страховою компанією розробляється концепція стратегічного маркетингу, основними завданнями якої є: максимальна адаптація страхових послуг до потреб ринку; забезпечення широкого асортименту страхових послуг у відповідності до існуючих страхових потреб потенційних клієнтів; використання різноманітних способів контакту (роз'яснювальна робота, агітаційна робота, реклама тощо) з майбутніми страхувальниками заради формування попиту на страхові послуги; формування ринкового попиту не лише стосовно конкретних страхових послуг, а взагалі закріплення у суспільній свідомості позитивного іміджу страхової компанії; прогнозування майбутньої кон'юнктури ринку страхових послуг; розвиток стратегічного планування в сфері страхової діяльності; забезпечення рентабельності роботи страхової компанії не лише в цілому, але й за окремими сегментами страхового ринку; формування прибутку з кожного виду страхування, на який видана відповідна ліцензія.

У процесі розробки комплексу маркетингових заходів необхідно виділити три основних пріоритети щодо маркетингової політики страхової компанії: формування оперативного, тактичного та стратегічного страхового маркетингу (рис. 2.1) ефективне використання маркетингових інструментів у страховій діяльності; забезпечення прибутковості та рентабельності страхової компанії.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Страхові послуги» автора Дема Д.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 2. Послідовність розробки, формування та реалізації страхових послуг на страховому ринку України“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ, ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

 • Розділ 2. Послідовність розробки, формування та реалізації страхових послуг на страховому ринку України
 • Розділ 3. Порядок укладання та ведення страхової угоди

 • ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ З ОСОБИСТИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ

 • Розділ 5. Страхування від нещасних випадків

 • Розділ 6. Медичне страхування

 • ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ III.СТРАХОВІ ПОСЛУГИ З МАЙНОВИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • Розділ 8. Страхування майна та відповідальності фізичних осіб

 • Розділ 9. Сільськогосподарське страхування

 • Розділ 10. Страхування технічних ризиків

 • Розділ 11. Страхування фінансово-кредитних ризиків

 • Розділ 12. Страхування відповідальності

 • Розділ 13. Страхування відповідальності за екологічне забруднення довкілля

 • ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ IV. ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАНЯ

 • Розділ 15. Морське страхування

 • Розділ 16. Авіаційне страхування

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи