Розділ «11.7. Економіка Карпатського регіону»

Регіональна економіка


11.7.1. Місце і роль Карпатського економічного регіону в розвитку економіки країни


Карпатський економічний регіон розташований на крайньому заході України і межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою. До його складу входять чотири області: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська і Чернівецька. Прикордонне його положення, специфічні природні умови вплинули на формування народногосподарського комплексу і визначили місце в загальнодержавному територіальному поділі праці.

Загальна площа території економічного регіону складає 56,6 тис. км2, або 9,4 % території України. Карпатський економічний регіон має досить вигідне географічне положення. Він розташований у центрі Європи на перетині шляхів сполучення із Заходу на Схід та з Півночі на Південь.

В економічному регіоні проживає 12,7 % населення України. Станом на 1 січня 2005 р. населення становить 1119,7 тис чол. Тут спостерігається найвищий показник народжуваності та природний приріст серед інших регіонів. Густота населення становить 113,6 чол/км2, що значно вище від середнього загальноукраїнського показника. Але розселення населення досить нерівномірне. У гірській місцевості воно у 2,5 рази нижче ніж у середньому у регіоні. Міське населення становить 48,4 %. Регіон повністю забезпечує себе власними трудовими ресурсами. З регіону, з метою працевлаштування і відповідного заробітку, багато працездатного населення виїжджає за межі регіону і за кордон.

Структура господарства регіону - індустріально-аграрна, загальний рівень розвитку регіону нижчий від середнього показника по Україні. Основою господарського комплексу Карпатського регіону є промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво (рис. 11.7.7).

Економічний регіон спеціалізується на видобутку вугілля, природного газу, виробництві електроенергії, лісопереробці і виробництві меблів, будівельних матеріалів, харчових продуктів, фармацевтичній промисловості, нафтохімічній і хімічній, рекреаційній діяльності.

Внутрішньорегіональні відмінності досить помітні, вони зумовлені як економіко-географічними, так історичними передумовами. Львівська обл. економічно розвинута на середньоукраїнському рівні. Тут розвинута вугільна промисловість - енергетична сировина для різних галузей господарства, електроенергетика, машинобудування, агропромисловий і транспортний комплекси, оздоровчо-туристичний.

Івано-Франківська обл. має розвинуту електроенергетику, паливну, хімічну, нафтохімічну, нафтопереробну промисловість, вирізняється розвитком будівельних матеріалів і будіндустрії, агропромисловим комплексом, лісовою та деревообробною промисловістю.

Чернівецька і Закарпатська обл. за рівнем розвитку народного господарства є найменш розвинутими у регіоні та в Україні. Основу їх економіки становлять АПК, деревообробна промисловість, легка і харчова галузі.


11.7.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону11.7.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону


Територіальна і галузева структура економічного регіону має свої особливості. Галузями спеціалізації регіону є: деревообробна і целюлозно-паперова, легка та харчова промисловість, електроенергетика, паливна, хімічна і нафтохімічна промисловість, машинобудування і металообробка, промисловість будівельних матеріалів. У регіоні розвинутий агропромисловий комплекс, транспорт, галузі соціально-культурної сфери. Однак частка промислового виробництва у регіоні менша, ніж у середньому по Україні. У регіоні достатньо висока питома вага сільськогосподарського виробництва. Регіон також спеціалізується у галузі культурно-оздоровчого та туристичного напряму, маючи розвинутий рекреаційний комплекс, який перевищує середній по Україні.

Особливий вплив на економічний регіон чинить Львівська обл., де вартість основних виробничих і невиробничих фондів приблизно однакова Це характеризує розвиток в області виробництва товарів та сфери послуг. Серед виробничих фондів за балансовою вартістю в регіоні на першому місці - промисловість. Іншою істотною особливістю Карпатського регіону є переважання в структурі фондів транспорту і зв'язку, де зосереджена третина основних фондів. Це пов'язано з транскордонною торгівлею, міжнародними перевезеннями державного значення.

Показники вартості основних виробничих фондів у будівництві, торгівлі та громадському харчуванні на рівні середніх по Україні. У Карпатському регіоні дещо краще розвивається житлово-комунальне господарство.

Як і в Україні загалом, регіону необхідно збільшувати обсяги капітальних вкладень для диверсифікації та санації виробництв. На сьогодні їх обсяг недостатній і є найнижчим серед інших регіонів. Він становить лише 9,1 % загального обсягу капітальних вкладень від України. У цій ситуації треба шукати власні внутрішні резерви, залучати як внутрішніх, так і іноземних інвесторів на технічне переоснащення і реконструкцію діючих підприємств Варто ширше впроваджувати нові технології та забезпечувати виробництво конкурентоспроможної продукції. Капітальні вкладення необхідно скеровувати в галузі, які дають швидку віддачу (лісопереробну, меблеву, легку та харчову промисловість, хімічну та нафтогазовидобувну, рекреаційний комплекс, місцеві традиційні промисли, суміжні виробництва).

Економічний регіон характеризується багатогалузевим виробничим комплексом, в якому основне місце належить галузям обробної промисловості, зокрема: електроенергетиці, машинобудуванню і металообробці, деревообробній і целюлозно-паперовій, хімічній і нафтохімічній, харчовій та легкій промисловості. Регіон, які Україна в цілому, переживає економічну кризу і спад виробництва. На сьогодні всі перелічені галузі промислового виробництва мають перспективу для свого розвитку.

Обсяги виробництва галузей регіону та їх питома вага як у структурі регіону, так і в Україні в цілому показана у табл. 11.7.3.

Як видно із таблиці, традиційними і провідними галузями для регіону є: лісова, деревообробна і целюлозно-паперова - 24 % від обсягу виробництва в Україні, відповідно легка промисловість - 19,7 %, промисловість будівельних матеріалів - 11,8 %, харчова - 8,1 %, паливна - 8 %. В цілому промисловість економічного регіону дещо відстає від загальноукраїнських показників, це спричинили як історичні, так і економічні чинники.

Таблиця 11.7.3. Територіально-галузева структура промисловості Карпатського

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Регіональна економіка» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „11.7. Економіка Карпатського регіону“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Модуль І. Регіональна економіка

 • Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів

 • 2.4. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил

 • 2.5. Визначальна роль економічних і соціальних факторів у розміщенні виробництва

 • 2.6. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил

 • 2.7. Основні напрями формування та вдосконалення територіальної організації виробництва

 • Глава 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

 • Глава 4. Регіони у системі територіального поділу праці

 • Глава 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

 • Глава 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

 • Розділ 2. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЦІЛІСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

 • Глава 8. Природний та ресурсно-трудовий потенціал економіки України

 • 8.2. Кількісна і якісна економічна оцінка природних ресурсів та природних умов

 • 8.3. Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини і палива (корисних копалин)

 • 8.4. Характеристика природноресурсного потенціалу економічних районів.

 • 8.5. Ресурсозабезпечення і його значення для розвитку народного господарства країни

 • 8.6. Населення і трудовий потенціал України

 • Глава 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

 • Розділ 3. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 • Глава 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

 • 11.2. Економіка Придніпровського регіону

 • 11.3. Економіка Східного регіону

 • 11.4. Економіка Центрального регіону

 • 11.5. Економіка Поліського регіону

 • 11.6. Економіка Подільського регіону

 • 11.7. Економіка Карпатського регіону
 • 11.8. Економіка Причорноморського регіону

 • Глава 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та світові структури.

 • Глава 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил.

 • Модуль ІІ. ЕКОЛОГІЯ

 • Розділ 4. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Глава 15. Економічний моніторинг і система екологічної інформації

 • 15.2. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища

 • 15.3. Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система екологічної інформації

 • Глава 16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Глава 17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

 • Глава 18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 • 18.2. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі.

 • 18.3. Міжнародне правоохоронне співробітництво.

 • 18.4. Європейський вектор українського правового поля в сфері охорони навколишнього середовища.

 • 18.5. Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

 • Література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи