Розділ «Глава 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку»

Регіональна економіка


11.1. Економіка Донецького регіону.11.1.1. Місце і роль економіки Донецького регіону в розвитку економіки країни


Донецький економічний регіон є одним з найпотужніших міжрегіональних територіально-виробничих комплексів. Він розташований на крайньому сході України, його площа - 53,2 тис. км2 (8 % території України, об'єднує Донецьку і Луганську обл.) належить до районів з високим рівнем економічного розвитку. Його вигідне географічне положення, близькість джерел сировини і ринків збуту продукції, багатогалузева промисловість, розвинена мережа транспортних комунікацій, висока густота населення виділяють Донецький економічний район серед інших економічних районів країни. Він має складний комплекс виробництва, який представлений електроенергетикою, кам'яновугільною, металургійною, хімічною промисловістю, а також важким машинобудуванням, легкою та харчовою промисловістю та іншими галузями народного господарства (див. рис

Донецький економічний регіон

Рис 11.1. Донецький економічний регіон

II. І). Тут розвинуте багатогалузеве сільське господарство, переважно приміського типу (овочівництво і молочне тваринництво). Північна і південна частини спеціалізуються на посівах зернових, соняшника, молочно-м'ясному скотарстві, свинарстві, птахівництві. Структура народногосподарського комплексу характеризується великою перевагою загального обсягу промислового виробництва над сільськогосподарським. Економічний район має добре розвинуту транспортну систему, яка забезпечує внутрішні і міжнародні зв'язки.

В економічному районі найвища густота міського населення і найнижча - сільського. За рівнем техногенного навантаження на навколишнє середовище район посідає одне з перших місць у Європі і світі. Район має одну з найсучасніших в Україні мережу автомобільних і залізничних шляхів загальнодержавного значення. Через територію проходять транзитні нафто- і газопроводи. Завдяки вигідному економічно-географічному положенню Донецький економічний район активно залучений до розвитку міжрегіональних зв'язків, а також до торговельних виробничих та науково-технічних взаємовідносин України з іншими державами, насамперед з країнами СНД, державами Чорноморсько-Середземноморського регіону, Східної та Північної Європи. Район має великі потенціальні можливості для створення промислово-економічних зон, розвитку міжнародної системи торгівлі, транспортних коридорів, сучасних ліній зв'язку. Донецький район - один із найбільш заселених районів України. Чисельність населення району - 7501,0 тис. чол і становить 15,2 % загальної чисельності населення України. Густота населення перевищує загальнодержавний показник майже в 1,7 рази (141,5 чол/км2 порівняно з 77,8 чол/ км2 по Україні). У Донецькій обл. щільність населення становить 185 чол/км2, а в Луганській - 98 чол/км2. Розселення населення територією нерівномірне. Найбільше зосередження населення спостерігається у середній частині Донецької і на півдні Луганської області. Тут виділяються міські агломерації: Донецько-Макіївська, Горлівсько-Єнакієвська, Лисичансько-Сєвєродонецька, Торезо-Сніжнянська та інші. Донецька область характеризується найбільшою питомою вагою міського населення (близько 90 %) у країні. Найменша густота населення у степових сільських районах півночі і південного заходу регіону.


11.1.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону11.1.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону


Донецький економічний район спеціалізується на промисловому виробництві і є індустріально-аграрним регіоном. Структура територіального господарського комплексу Донбасу порівняно з Україною в цілому характеризується значно вищою часткою промисловості у валовій додатковій вартості (ВДВ). Питома вага усіх інших галузей матеріального виробництва ВДВ району нижча від середніх показників по країні, при цьому частка сільськогосподарської продукції ВДВ району вдвічі нижча, ніж у цілому по Україні.

При розробці і реалізації стратегічної довгострокової програми пріоритетними у розвитку регіональної структури економіки Донецького регіону повинні бути: сільське господарство, транспорт і зв'язок, галузі соціальної сфери при збереженні промислової орієнтації регіону. Для вирівнювання територіально-господарських диспропорцій Донбасу необхідно швидкими темпами залучити в сільське виробництво значний наявний господарський потенціал Луганської області.

Як уже зазначалось, економіка Донецького регіону вирізняється розвинутим промисловим виробництвом, особливо галузей важкої промисловості, яке сформувалося під впливом специфічного природно-ресурсного потенціалу району. У 2000 р. частка паливної промисловості і чорної металургії району в галузевій структурі виробництва промислової продукції перевищувала майже у 2 рази середні показники по країні.

У галузевій структурі промисловості найбільшу питому вагу в Донецькій обл. має чорна металургія - 52,3 %, а в Луганській обл. - паливна промисловість - 30,7 %. Питома вага всіх інших галузей промислового виробництва в його структурі нижча ніж в середньому по Україні. Крім згаданих галузей, Донецька область вирізняється розвинутими машинобудуванням і металообробкою, електроенергетикою та потужним хімічним комплексом, а Луганська - машинобудуванням і металообробкою та харчовою промисловістю (див. табл. П.З.І).

Таблиця 11.3.4. Територіально-галузева структура промисловості економіки Донецького регіону

Територіально-галузева структура промисловості економіки Донецького регіону

Для удосконалення структури промислового виробництва Донбасу необхідно вирішувати питання зростання в напрямку легкої, нафтохімічної, харчової галузей та промисловості будівельних матеріалів.

Економіка Донецького регіону і її промисловий комплекс, як видно із таблиці, спеціалізуються на випуску продукції важкої промисловості, зокрема паливної промисловості - 46,3 % від її виробництва в Україні, чорної металургії - 42,3 %. У цілому Донбас виробляє близько чверті промислової продукції країни. Крім названих вище, економічний район спеціалізується на різнопрофільному важкому матеріаломісткому машинобудуванні та металообробці (15 %), які представлені виробництвом гірничошахтного устаткування, а також на станко- і приладобудуванні, виробництві обладнання для переробних галузей АПК і легкої промисловості, галузі будівельних матеріалів. Частка хімічної і нафтохімічної галузі у промисловості регіону нижча ніж в середньому по Україні (5,0 % порівняно з 5,8 %). Найбільш розвиненим є коксохімічне і нафтохімічне виробництво, випуск мінеральних добрив та іншої продукції неорганічної хімії, гумотехнічна промисловість.

Недостатній розвиток у регіоні мають переробна галузь АПК харчова— 7,7 % від виробництва у країні, а також кольорова металургія -13,7 %, деревообробна та целюлозно-паперова - 7,7 %, легка промисловість - 6,2 %. У кам'яновугільній галузі функціонує понад 200 підприємств з видобутку (в основному підземним способом) та близько 60 підприємств зі збагачення вугілля.

На території економічного району знаходиться і працює близько 30 % електростанцій України. Енергетика працює на місцевому вугіллі, привізному мазуті і газі. Тут створене найбільше в країні енергооб'єднання "Донбас".

На місцевому коксівному вугіллі та рудній сировині Придніпров'я в економічному Донецькому регіоні розвивається чорна металургія, де виробляється майже половина (46 %) металургійної продукції України. Кольорова металургія представлена Артемівським заводом з обробки кольорових металів, Донецьким заводом алюмінієвих профілів, Стахановським заводом феросплавів, ВАТ "Укрцинк" (м. Константинівка), "Донецьквторцвєтмет" тощо.

Машинобудування посідає третє місце в структурі промисловості після вугільної металургії (тут виробляється близько 15 % товарної продукції цієї галузі країни). Переважає важке, металомістке машинобудування, обладнання для вугільної, металургійної, чорнорудноїі харчової промисловостей, розвинуте суднобудування, сільськогосподарське машинобудування. Також функціонують підприємства з виробництва обчислювальної техніки, електротехніки, приладобудування тощо. Є численні центри галузі, які розміщені у більшості міст регіону.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Регіональна економіка» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Глава 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Модуль І. Регіональна економіка

 • Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів

 • 2.4. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил

 • 2.5. Визначальна роль економічних і соціальних факторів у розміщенні виробництва

 • 2.6. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил

 • 2.7. Основні напрями формування та вдосконалення територіальної організації виробництва

 • Глава 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

 • Глава 4. Регіони у системі територіального поділу праці

 • Глава 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

 • Глава 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

 • Розділ 2. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЦІЛІСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

 • Глава 8. Природний та ресурсно-трудовий потенціал економіки України

 • 8.2. Кількісна і якісна економічна оцінка природних ресурсів та природних умов

 • 8.3. Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини і палива (корисних копалин)

 • 8.4. Характеристика природноресурсного потенціалу економічних районів.

 • 8.5. Ресурсозабезпечення і його значення для розвитку народного господарства країни

 • 8.6. Населення і трудовий потенціал України

 • Глава 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

 • Розділ 3. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 • Глава 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку
 • 11.2. Економіка Придніпровського регіону

 • 11.3. Економіка Східного регіону

 • 11.4. Економіка Центрального регіону

 • 11.5. Економіка Поліського регіону

 • 11.6. Економіка Подільського регіону

 • 11.7. Економіка Карпатського регіону

 • 11.8. Економіка Причорноморського регіону

 • Глава 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та світові структури.

 • Глава 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил.

 • Модуль ІІ. ЕКОЛОГІЯ

 • Розділ 4. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Глава 15. Економічний моніторинг і система екологічної інформації

 • 15.2. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища

 • 15.3. Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система екологічної інформації

 • Глава 16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Глава 17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

 • Глава 18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 • 18.2. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі.

 • 18.3. Міжнародне правоохоронне співробітництво.

 • 18.4. Європейський вектор українського правового поля в сфері охорони навколишнього середовища.

 • 18.5. Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

 • Література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи