Розділ «Глава 8. Природний та ресурсно-трудовий потенціал економіки України»

Регіональна економіка


8.1. Природно-ресурсний потенціал та його структура


В економічній літературі подаються різні визначення термінів "природні ресурси" і "природні умови". Вони обумовлені конкретними цілями досліджень, особливостями їх розташування, поставленою дослідниками метою. За своєю матеріальною сутністю природні ресурси є частиною географічного середовища. Природні ресурси - це природні компоненти та сили природи, що використовуються або можуть бути використані як засоби виробництва та предмети споживання для задоволення матеріальних та духовних потреб суспільства, підвищення рівня життя людей.

Природні ресурси не можуть існувати і використовуватися поза природними умовами, що є їх природно-історичною базою. Для виникнення і розвитку ресурсів необхідні певні природні умови, довготермінові процеси їх еволюційного розвитку. Саме тому природні ресурси мають соціальну значимість, здатність задовольняти потреби людини, являють собою складну сукупність матеріальних елементів і процесів, що знаходяться в постійному розвитку у часі і просторі, будучи поєднуючою ланкою суспільства і природи, сферою прикладання людських знань і сил.

Природні ресурси є матеріально-сировинною базою організації виробництва, вони постійно споживаються ним і вимагають свого повного відновлення у натуральній формі в усіх галузях народного господарства, де використовуються (видобувній промисловості, сільськогосподарському виробництві, переробних галузях, капітальному будівництві, рекреаційному господарстві тощо). На цій основі забезпечується відповідний зв'язок між суспільством і природою та між окремими підрозділами сфери природокористування.

У процесі суспільного розвитку збільшуються масштаби опанування людиною компонентами та силами природи, розширюється сфера застосування, відбувається зміна пріоритетів у використанні їх та їхнього впливу на економіку, тому природні ресурси є історичною категорією. Категорія "природні ресурси" вказує на безпосередній зв'язок природи з господарською діяльністю людини. Недооцінка і ігнорування певних закономірностей природокористування часто призводять до негативних суспільних явищ, завдаючи природі великої шкоди.

Природно-ресурсний потенціал є багатокомпонентним. Вирізняють такі його складові:

мінеральні - корисні копалини та мінеральна будівельна сировина (мінеральні ресурси - паливні, рудні і нерудні);

земельні - типи ґрунтів — рілля, сінокоси, пасовища, ліси, чагарники, малопродуктивні землі;

водні - води світового океану, води суходолу (річки, озера, ставки, водосховища, болота, льодовики, підземні води):

лісові - всі види лісів (твердої породи, м'якої, чагарники) та лісовкриті площі;

біологічні ресурси - рослинний і тваринний світ; ресурси світового океану, що перебувають у воді у розчиненому сіпані, на морському дні й під ним, у товщі земної кори;

рекреаційні—природно-кліматичні, бальнеологічні й заповідні; кліматичні її космічні - сонячна енергія, енергія вітру, енергія хвиль, внутрішнє тепло землі, освітленість.

За ознакою вичерпності природні ресурси поділяються на: невичерпні, вичерпні й невідновлювані.

До невичерпних належать сонячна енергія, внутрішнє тепло Землі, енергія вітру, води.

До вичерпних природних ресурсів зараховують ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря, прісну воду, лікувальні грязі тощо.

Невідновлювані- це корисні копалини й мінерально-будівельна сировина.

В основі економічної класифікації природних ресурсів лежить їх поділ на ресурси виробничого й невиробничого, промислового й сільськогосподарського, галузевого й міжгалузевого, одноцільового й багатоцільового призначення.

Природні умови та ресурси мають істотний вплив на галузеву структуру господарства країни та види виробничої діяльності, які певною мірою залежать від природних умов. За ступенем залежності галузі класифікуємо так:

вирішальний - ступінь залежності розміщення галузей народного господарства та видів виробів від природних ресурсів. Сюди відносять галузі:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Регіональна економіка» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Глава 8. Природний та ресурсно-трудовий потенціал економіки України“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Модуль І. Регіональна економіка

 • Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів

 • 2.4. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил

 • 2.5. Визначальна роль економічних і соціальних факторів у розміщенні виробництва

 • 2.6. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил

 • 2.7. Основні напрями формування та вдосконалення територіальної організації виробництва

 • Глава 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

 • Глава 4. Регіони у системі територіального поділу праці

 • Глава 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

 • Глава 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

 • Розділ 2. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЦІЛІСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

 • Глава 8. Природний та ресурсно-трудовий потенціал економіки України
 • 8.2. Кількісна і якісна економічна оцінка природних ресурсів та природних умов

 • 8.3. Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини і палива (корисних копалин)

 • 8.4. Характеристика природноресурсного потенціалу економічних районів.

 • 8.5. Ресурсозабезпечення і його значення для розвитку народного господарства країни

 • 8.6. Населення і трудовий потенціал України

 • Глава 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

 • Розділ 3. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 • Глава 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

 • 11.2. Економіка Придніпровського регіону

 • 11.3. Економіка Східного регіону

 • 11.4. Економіка Центрального регіону

 • 11.5. Економіка Поліського регіону

 • 11.6. Економіка Подільського регіону

 • 11.7. Економіка Карпатського регіону

 • 11.8. Економіка Причорноморського регіону

 • Глава 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та світові структури.

 • Глава 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил.

 • Модуль ІІ. ЕКОЛОГІЯ

 • Розділ 4. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Глава 15. Економічний моніторинг і система екологічної інформації

 • 15.2. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища

 • 15.3. Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система екологічної інформації

 • Глава 16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Глава 17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

 • Глава 18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 • 18.2. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі.

 • 18.3. Міжнародне правоохоронне співробітництво.

 • 18.4. Європейський вектор українського правового поля в сфері охорони навколишнього середовища.

 • 18.5. Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

 • Література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи