Розділ «18.5. Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.»

Регіональна економіка

Розвиток людської цивілізації на сучасному етапі, об'єктивно висуває спільне для всього людства завдання - всебічний захист, охорона та збереження земної біосфери шляхом об'єднання зусиль усіх держав світу. Саме завдяки спільним цілеспрямованим діям світового співтовариства можна усунути загрозу глобальної екологічної кризи, вирішити проблеми ресурсно-екологічної безпеки. Так як сучасні форми міжнародної економічної взаємодії прямо або опосередковано віддзеркалюють систему відносин щодо привласнення, використання, обміну, розподілу, відтворення національних і світових природних ресурсів та умов, то від напрямів удосконалення цієї взаємодії великою мірою залежать перспективи забезпечення ресурсно-екологічної безпеки розвитку будь-якої країни, вирішення глобальних екологічних проблем та зрештою - життя і добробут нинішнього і майбутніх поколінь людства.

Інтеграція України до системи міжнародної екологічної безпеки вимагає нового перегляду проблеми екологізації суспільного виробництва і приведення національного законодавства у сфері охорони довкілля у відповідність з існуючими нормами міжнародного права. Наявна у світовому господарстві й посилювана під впливом науково-технічної революції нерівномірність економічного розвитку окремих країн зумовлює і нерівномірність процесів природокористування та неоднаковість екологічних ситуацій у різних регіонах Земної кулі. Екологічні чинники потребують певних зміну розміщенні продуктивних сил як у межах національних кордонів, так і в масштабах світового господарства. Отже розвиток природних та соціальних продуктивних сип, диференціація ресурсно-екологічних потенціалів окремих країн викликають зрушення у міжнародному поділі праці та появу нових форм міжнародного екологічного співробітництва.

Відчутний вплив на міжнародні економічні зв'язки справляють природоохоронні заходи. Як правило, вони здійснюються відповідно до чинних у різних країнах законів, регламентів, стандартів, стану навколишнього середовища та інших екологічних нормативів, В залежності від економічного стану тої чи іншої країни є різний рівень природоохоронних інвестицій і поточних витрат, що спрямовуються на впровадження природоохоронних заходів.

Міжнародні зобов'язання України, які викладені в угодах, договорах, Деклараціях про співробітництво з охорони та оптимального природно-ресурсного використання вимагають невідкладних заходів, які мають бути спрямовані на ці цілі. Головну із них повинні бути такі;

розробка конкретних заходів щодо виконання Україною фінансових зобов'язань відповідно до міжнародних договорів України з природоохоронних проблем;

завершення процесу приєднання до міжнародних конвенцій та угод, зокрема запобігання опустелюванню та співпраці з використання та експлуатації природних ресурсів і умов, що належать до категорій "спільної спадщини людства" (світовий океан, Антарктида, повітряний басейн, космічний простір);

вдосконалити структуру та принципи побудови національного екологічного законодавства;

провести аналіз нормативно-правових актів України щодо їх відповідності вимогам законодавства Європейського Союзу;

створення міжнародних банків екологічної інформації;

співробітництво у справі ліквідації наслідків екологічних і техногенних катастроф;

узгодження національної екологічної політики і природоохоронних економічних програм з метою послаблення їхнього можливого негативного впливу на розвиток міжнародних економічних відносин;

координація національних природоохоронних заходів і програм з огляду на екологічну взаємозалежність держав.

Розв'язання цих екологічних проблем можливе при активній участі міжнародного співробітництва. Воно зумовлено:

глобальним характером багатьох екологічних проблем; транскордонним характером забруднення;

міжнародними зобов'язаннями України щодо охорони довкілля;

вигодами від міжнародного обміну досвідом та технологіями, можливостями залучення іноземних інвестиції.

В умовах глобального характеру економічного розвитку міжнародне співробітництво розцінюється як найважливіший інструмент вирішення національних і міжнародних проблем збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. Пріоритетами міжнародного співробітництва України у галузі охорони навколишнього природного середовища є:

участь у керівних органах конвенцій, стороною яких є Україна, виконання взятих міжнародних зобов'язань та приєднання до інших важливих угод і договорів;

залучення урядових і неурядових організацій до виконання міжнародних зобов'язань, спрямованих на розв'язання глобальних і європейських проблем охорони довкілля;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Регіональна економіка» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „18.5. Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Модуль І. Регіональна економіка

 • Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів

 • 2.4. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил

 • 2.5. Визначальна роль економічних і соціальних факторів у розміщенні виробництва

 • 2.6. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил

 • 2.7. Основні напрями формування та вдосконалення територіальної організації виробництва

 • Глава 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

 • Глава 4. Регіони у системі територіального поділу праці

 • Глава 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

 • Глава 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

 • Розділ 2. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЦІЛІСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

 • Глава 8. Природний та ресурсно-трудовий потенціал економіки України

 • 8.2. Кількісна і якісна економічна оцінка природних ресурсів та природних умов

 • 8.3. Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини і палива (корисних копалин)

 • 8.4. Характеристика природноресурсного потенціалу економічних районів.

 • 8.5. Ресурсозабезпечення і його значення для розвитку народного господарства країни

 • 8.6. Населення і трудовий потенціал України

 • Глава 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

 • Розділ 3. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 • Глава 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

 • 11.2. Економіка Придніпровського регіону

 • 11.3. Економіка Східного регіону

 • 11.4. Економіка Центрального регіону

 • 11.5. Економіка Поліського регіону

 • 11.6. Економіка Подільського регіону

 • 11.7. Економіка Карпатського регіону

 • 11.8. Економіка Причорноморського регіону

 • Глава 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та світові структури.

 • Глава 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил.

 • Модуль ІІ. ЕКОЛОГІЯ

 • Розділ 4. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Глава 15. Економічний моніторинг і система екологічної інформації

 • 15.2. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища

 • 15.3. Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система екологічної інформації

 • Глава 16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Глава 17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

 • Глава 18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 • 18.2. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі.

 • 18.3. Міжнародне правоохоронне співробітництво.

 • 18.4. Європейський вектор українського правового поля в сфері охорони навколишнього середовища.

 • 18.5. Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.
 • Література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи