Розділ «Література»

Регіональна економіка

1. Закон України "Про транскордонне співробітництво" № 1861 -IV від 24.06.04.

2. Закон України "Про зайнятість населення (за станом на 1 березня 1999 р.)". - К Парламентське видавництво, 1999.

3. Закон України "Про концепцію державної регіональної економічної політики (проект)" № 37 -2135/4 від 8 липня 1998 р.

4. Закон України "Про підприємництво" /Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 14.

5. АлаевЭ.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. - М.: Мысль, 1983. - С. 90.

6. Буркінський Б.П., Галушкіна Т.Г. Глобалізація економіки та національна екологічна доктрина// Економіст. -2002. ~№9. -С. 20-23.

7. Географія Української РСР/за ред. М.Д. Пістуна. - К., 1987.

8. Гілецький І.Р. Соціально-економічна географія України. - Івано-Франківськ, 1998.

9. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко A.B. Вступ до економічної і соціальної географії. Підручник. - К: Либідь, 1997

10. Горбач ЛГ.М, Плотніков О.В. Міжнародні екномічні відносини: Підручник. - К.: Кондор, 2005.

11. Данилишин Б.М. та ін. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. -К.: ЗАТ"Нічлава",1999.

12. Дейнека A.M. Економічний потенціал лісів Львівської області: Проблеми його збереження та відтворення / Регіональна економіка. - 2001.-№ 4.

13. Джигирей B.C. Екологія та охорона навколишнього середовища. Навч. посіб. - К.: Знання, 2000.

14. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі XX -XXI століть (нові пріоритети). - Київ. Наукова думка. 2006.

15. Долішній М.І., ЗлупкоС.М. Концептуальні засади регіональної соціально-економічної політики та її компоненти//Регіональна економіка - 1997. ~№3.

16. Долішній М.І., Кравців B.C. Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України /Проблеми сталого розвитку України. - К.: Наукова думка, 1998

17. Долішній М.І., Паламарчук М.М., Паламарчук ОМ. Соціально-економічне районування України: репринт наук, доповіді. -Львів. 1997.

18. Долішній М.І, Стадницький Ю.І., Загородиш А. Г. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. - Львів: Ііггелект-Захід, 2003.

19. Дорогунцов СІ, Данилишин Б.М., JІ Іванова Є. M Україна: проблеми сталого розвитку. Наукова доповідь. - К: РВПС України HAH України, 1997.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Регіональна економіка» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Література“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Модуль І. Регіональна економіка

 • Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів

 • 2.4. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил

 • 2.5. Визначальна роль економічних і соціальних факторів у розміщенні виробництва

 • 2.6. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил

 • 2.7. Основні напрями формування та вдосконалення територіальної організації виробництва

 • Глава 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

 • Глава 4. Регіони у системі територіального поділу праці

 • Глава 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

 • Глава 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

 • Розділ 2. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЦІЛІСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

 • Глава 8. Природний та ресурсно-трудовий потенціал економіки України

 • 8.2. Кількісна і якісна економічна оцінка природних ресурсів та природних умов

 • 8.3. Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини і палива (корисних копалин)

 • 8.4. Характеристика природноресурсного потенціалу економічних районів.

 • 8.5. Ресурсозабезпечення і його значення для розвитку народного господарства країни

 • 8.6. Населення і трудовий потенціал України

 • Глава 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

 • Розділ 3. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 • Глава 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

 • 11.2. Економіка Придніпровського регіону

 • 11.3. Економіка Східного регіону

 • 11.4. Економіка Центрального регіону

 • 11.5. Економіка Поліського регіону

 • 11.6. Економіка Подільського регіону

 • 11.7. Економіка Карпатського регіону

 • 11.8. Економіка Причорноморського регіону

 • Глава 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та світові структури.

 • Глава 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил.

 • Модуль ІІ. ЕКОЛОГІЯ

 • Розділ 4. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Глава 15. Економічний моніторинг і система екологічної інформації

 • 15.2. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища

 • 15.3. Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система екологічної інформації

 • Глава 16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Глава 17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

 • Глава 18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 • 18.2. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі.

 • 18.3. Міжнародне правоохоронне співробітництво.

 • 18.4. Європейський вектор українського правового поля в сфері охорони навколишнього середовища.

 • 18.5. Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

 • Література
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи