Розділ «Частина II. Становлення та розвиток ринкового індустріального господарства в суспільствах європейської цивілізації та їх відображення в економічній думці (XVI - початок XX ст.)»

Історія економіки та економічної думки


Розділ 6. Господарство та економічна думка у країнах європейської цивілізації (XVI - середина XVIII ст.)6.1. Формування Новоєвропейсько-північноатлантичної (Європейської) цивілізації. Вплив цивілізаційних факторів на господарство країн Європейської цивілізації


Упродовж XVI - кінця XX ст, провідною силою світового розвитку була Західноєвропейсько-Північноатлантична (Європейська) цивілізація, господарський розвиток якої визначає становлення, розвиток і функціонування ринкової індустріальної економіки1.

Європейська цивілізація стала основою всесвітньої макроцивілізаційної, глобальної системи постіндустріально-інформаційного суспільства. Загальновизнаним початком формування Європейської цивілізації вважається XVI ст.2. В економічній науці домінантною є така періодизація індустріальної економіки:

o XVI - середина XVIII ст. - становлення (генезис) індустріальної ринкової економічної системи, протоіндустріальний період;

o остання третина XVIII - остання третина XIX ст. - ранньоіндустріальна ринкова економіка вільної конкуренції;

o остання третина XIX ст. від світової економічної кризи 1873- 1875 рр. - кінець XX ст. - утвердження і функціонування розвиненої індустріальної ринкової регульованої економіки, формування змішаної економіки. Впродовж 1917-1991 рр. у СРСР і країнах Центральної та Східної Європи функціонувала соціалістична економічна система.

В історико-економічній науці період становлення ринкової економічної системи (XVI - середина XVIII ст.) аналізується як перехід від простого до розвиненого підприємницького товарного господарства, розвиток ранньокапіталістичної протоіндустріольної та мануфактурної економіки, панування меркантилізму.

Процеси, які відбувалися в економічній сфері, сучасна наука досліджує у рамках цивілізаційної та системно-синергетичної парадигми із урахуванням чинників, характерних для політичної, соціальної та духовно-культурної сфери, що оцінюються як загальноцивілізаційні. На думку вчених, ці чинники почали формуватися в умовах господарського піднесення Західнохристиянської цивілізації в XIV-XV ст.


Політичні чинникиДуховно-культурні чинникиСоціально-економічні чинники


У містах склався новий тип соціально-економічних відносин. Дрібнотоварне ремісниче виробництво середньовічних міст було первинною вихідною формою ринкового господарювання, відігравало структуроутворювальну роль в історії економіки конкурентно-ринкового взірця. У містах сформувався дух індивідуалізму, раціоналізму, прагматизму та підприємливості. Розвинулася трудова етика, розуміння праці еволюціонувало від засобу існування до обов'язкової та значимої умови Божественної благодаті. Релігійна значимість активної продуктивної праці була складовою системи цінностей Західнохристиянської цивілізації. Основою бюргерської свідомості була конкретика ділового життя, визначена у прибутку. Активізувалася купецька та банківська діяльність. Місто залучало до товарно-грошових відносин село. Економічна поведінка виробника почала орієнтуватися не на споживчі потреби, а на отримання прибутку, який перетворювали у капітал з метою розширення виробництва, щоб знову отримати прибуток. Німецький економіст М. Вебер писав, що із XV ст. формувався "дух капіталізму" - менталітет, спрямований на збагачення на основі професійної діяльності, який поєднувався зі свідомим обмеженням витрат на споживання та аскетизмом.

У соціальному плані посилились позиції бюргерів. Селяни звільнилися від феодальної залежності. Сформувався соціальний тип вільної людини, яка володіла приватною власністю та була самодостатнім суб'єктом суспільних відносин. Поліпшилася демографічна ситуація: у 1450 р. населення Європи становило близько 55 млн осіб, до 1500 р. - вже 80-100 млн осіб.

Зовнішня експансія, пов'язана з Великими географічними відкриттями, була об'єктивним виявом змін у соціально-економічному, політичному та культурному розвитку Західної Європи. Великі географічні відкриття - це сукупність найважливіших географічних відкриттів європейських мандрівників упродовж кінця XV-XVII ст.; відкриття морського шляху з Європи в Індію через Атлантичний океан португальськими експедиціями Бартоломея Діаса у 1486-1487 рр., Васко да Гами у 1497-1498 рр.; відкриття іспанською експедицією Христофора Колумба у 1442 р. Америки, її освоєння наступними експедиціями у 1493-1504 рр.; повторне відкриття Північної Америки у 1497-1498 рр. іспанською експедицією Дж. Кабота; перша навколосвітня подорож експедиції Фернандо Магеллана в 1519-1522 рр., яка обігнула американський континент і вийшла в Тихий океан; освоєння англійцями і французами Північної Америки, росіянами - Північної Азії, голландцями -Австралії. До 1600 р. європейці дослідили 310 з 510 млн кв. км земної поверхні.

Передумовами Великих географічних відкриттів були:

o розвиток продуктивних сил, криза феодального та формування нового ринкового господарства;

o криза левантинської торгівлі внаслідок зруйнування традиційних торговельних шляхів зі Сходом після захоплення турками-османами Південно-Середземноморського та Азово-Чорноморського басейнів, арабами - Аравійського півострова;

o ускладнення континентальної караванної торгівлі внаслідок феодального роздроблення Золотої Орди. Торгівля італійських міст із Сходом через місто Александрію була незручною. Західноєвропейські купці намагалися знищити торгову монополію італійців, торгівля зі Сходом мала пасивний баланс;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія економіки та економічної думки» автора Козюка В.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Частина II. Становлення та розвиток ринкового індустріального господарства в суспільствах європейської цивілізації та їх відображення в економічній думці (XVI - початок XX ст.)“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • 1.2. Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни

 • 1.3. Проблеми періодизації історії економіки та економічної думки. Цивілізаційна парадигма суспільного розвитку

 • 1.4. Мета і завдання навчальної дисципліни "Історія економіки та економічної думки"

 • Частина І. Господарство первісних суспільств. Господарство та економічна думка суспільств доіндустріальних ранніх і традиційних цивілізацій

 • Розділ 3. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій

 • Розділ 4. Господарський розвиток та економічна думка суспільств традиційних (регіональних) цивілізацій у VIII ст. до н. е.- V ст. н. е. становлення суспільств східної та західної цивілізацій

 • 4.4. Розвиток господарства на території України в "осьовий час". Господарство давніх слов'ян

 • Розділ 5. Господарство та економічна думка суспільств середньовічної Європи (кінець V-XV ст.)

 • 5.2. Господарство та економічна думка держав Західноєвропейської цивілізації

 • 5.3. Розвиток феодальної системи господарства на українських землях (VI-XV ст.). Пам'ятки економічної думки

 • Частина II. Становлення та розвиток ринкового індустріального господарства в суспільствах європейської цивілізації та їх відображення в економічній думці (XVI - початок XX ст.)
 • 6.2. Становлення ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації. Розвиток меркантилістської доктрини

 • 6.3. Особливості первісного нагромадження капіталу та меркантилізму в провідних країнах Західної Європи і США

 • 6.4. Становлення класичної політичної економії

 • 6.5. Виникнення соціалістичних ідей. Економічні ідеї раннього утопічного соціалізму.

 • Розділ 7. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах європейської цивілізації (кінець XVIII - середина XIX ст.). Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки

 • 7.3. Розвиток соціалістичних економічних ідей

 • Розділ 8. Становлення ринкових форм господарства та економічна думка України в XVI - середині XIX ст.

 • 8.3. Меркантилізм у суспільно-економічній думці України. Започаткування основних засад демократичної течії української суспільної думки

 • 8.4. Господарство України в останній третині XVIII-середині XIX ст.

 • 8.5. Поширення ідей економічного лібералізму в суспільній економічній думці. Розвиток класичної політичної економії

 • Розділ 9. Господарство провідних суспільств європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині XIX - на початку XX ст. Розвиток економічної думки

 • 9.3. Втрата Великою Британією світового економічного лідерства. Кембриджська школа неокласики

 • 9.4. Перетворення США на провідну індустріальну державу світу. Американська школа неокласики

 • 9.5. Індустріальний розвиток Німеччини. Розвиток історичної школи. Соціальний напрям політичної економії як передумова появи інституціоналізму

 • 9.6. Економічний розвиток Франції

 • Розділ 10 Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (кінець XIX - початок XX ст.)

 • 10.2. Основні напрями економічної думки в Україні. Місце української економічної думки у світовій економічній теорії

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи