Розділ «ПЕРЕДМОВА»

Історія економіки та економічної думки

Історико-економічні знання є необхідною складовою професійної підготовки економістів. їх завдання - розширити світогляд, сформувати економічне мислення та економічну культуру сучасного спеціаліста. Опанування світового і вітчизняного досвіду розвитку господарської практики та економічної думки, їх особливостей на різних етапах суспільної еволюції допомагає враховувати здобутки минулого, запобігати повторенню помилок, долати старі стереотипи і визначати нові аспекти проблем. В умовах інформаційно-комунікаційної революції та входження України в глобальний економічний простір все більш актуальним стає питання інтелектуалізації праці та ролі людини в "новій" економіці. Освітній рівень і потенціал особистості істотною мірою визначають і пришвидшують процес формування людини творчої (homo creator), здатної досліджувати, аналізувати, прогнозувати та використовувати здобуті знання у практичній діяльності.

Розуміння значення історико-економічних знань зумовлює необхідність наукової діяльності у галузі економіки. Відомий економіст Й.А. Шумпетер писав: "Ніхто не зможе зрозуміти економічні явища будь-якої епохи, враховуючи сучасну, без належного знання історичних фактів, належного історичного чуття і того, що може бути названо історичним досвідом".

Навчальний посібник з дисципліни "Історія економіки та економічної думки" укладено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за галузями знань 0305 "Економіка і підприємництво", затвердженої Міністерством освіти і науки України. Це інтегрований і структурований виклад історії економіки та історії економічної думки з метою розкриття їх нерозривного зв'язку. У посібнику на основі цивілізаційної парадигми суспільствознавства і зумовленої нею періодизації історико-економічного розвитку, системно-синергетичного підходу з використанням найновіших досліджень світової економічної науки висвітлено еволюцію і функціонування економічних систем, досліджено господарство країн Європейської цивілізації та викладено наукове розуміння їхньої економічної реальності представниками різних напрямів, течій і шкіл економічної думки. Висвітлення матеріалу завершується першим десятиліттям XXI ст.

Головне завдання посібника - узагальнити, систематизувати й інтегрувати наукові досягнення з історії економіки та історії економічної думки. Авторський колектив прагнув витримати загальну логіку розвитку історико-економічної науки, відобразити світове надбання економічних знань та історичного досвіду. На початку кожного розділу характеризуються цивілізаційні (політичні, соціальні, культурно-ідеологічні) фактори впливу на економічний розвиток, визначаються основні тенденції економічної теорії і господарської практики конкретного історичного періоду. Ґрунтовно досліджуються історичні процеси, методологічні та загальнотеоретичні погляди окремих учених, їхнє значення для економічної науки.

Кожний розділ завершується навчальним тренінгом, до складу якого входять контрольні запитання і завдання, навчальні й тестові завдання, список першоджерел та рекомендованої літератури. У пропонованих завданнях звертається увага на порівняльний аналіз економічних теорій і практики господарювання. У кінці книги подано короткі біографічні довідки про найвидатніших мислителів і вчених-економістів, словник економічних термінів і понять та загальний список рекомендованої літератури і першоджерел.

За структурою навчальний посібник складається із двох книг: 1) "Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку XX ст."; 2) "Історія економіки та економічної думки: XX - початок XXI ст. Разом вони охоплюють повний курс зазначеної навчальної дисципліни.

Навчальний матеріал посібника викладено у трьох частинах.

У першій частині навчального посібника "Господарство первісних суспільств. Господарство та економічна думка суспільств доіндустріальних, ранніх і традиційних цивілізацій" розглядаються проблемні питання періодизації цивілізаційного розвитку суспільств.

Висвітлено зародження та розвиток господарської діяльності суспільств східного і західного типів трансформації в умовах первісного і ранніх до осьових та традиційних регіональних суспільств, світоглядні зміни в осмисленні економічних явищ і процесів.

У другій частині "Становлення і розвиток ринкового індустріального господарства в суспільствах Європейської цивілізації та їх відображення в економічній думці (XVI - початок XX ст.)" розкривається світовий і вітчизняний досвід становлення й утвердження індустріальної економіки, формування економічної теорії як цілісної системи знань від класичної політичної економії до неокласичної економічної теорії, гетеродоксальних течій економічної думки. Виклад матеріалу в посібнику забезпечує можливості для порівняльного аналізу українського історичного досвіду зі світовим.

У третій частині "Розвиток і трансформація індустріального господарства в суспільствах Європейської цивілізації у XX-XXI ст. та їх відображення в економічній думці. Формування глобальної економіки та економіки знань" (друга книга) висвітлено досвід індустріалізації світового й національних господарств, формування різних моделей змішаних економічних систем, концептуальні підходи макро- і мікроекономічної теорії XX ст. Проаналізовано функціонування національних господарств в умовах глобалізації та формування економіки знань як панівних тенденцій сучасного періоду розвитку економіки та суспільства, розкрито багатогранність, різноманітність, альтернативність і єдність основних теорій економічної думки. Досліджено розвиток економіки України в радянський період, а також умови і причини кризових явищ. Простежуються на конкретному матеріалі особливості становлення ринкової економіки України, її реформування і трансформація, а також напрями формування вітчизняної економічної думки в кінці XX - на початку XXI ст.

Колектив авторів сподівається, що пропонований навчальний посібник допоможе студентам у засвоєнні знань і досвіду, нагромаджених людством на шляху економічного розвитку, опануванні здобутків світової та вітчизняної економічної думки, сприятиме збагаченню економічного світогляду, розвитку творчості та формуванню високої професійної культури майбутніх фахівців.


Розділ 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки1.1. Предмет і методологія історії економіки та економічної думки, її місце в системі економічних наук. Економічний мейнстрим


Історія економіки та економічної думки є складовою системи економічних наук" загальним науковим об'єктом дослідження яких є економіка. Поняття "економіка" (від грец. - мистецтво ведення домашнього господарства) використовується для визначення сфери суспільного життя, де створюються, розподіляють ся та споживаються життєві (матеріальні та духовні) блага з метою задоволення потреб людини та суспільства. Це сфера господарської діяльності людини, сфера господарювання.

Предметом історії економіки та економічної думки є:

o становлення, функціонування та розвиток економіки у процесі історичної еволюції на мікро-, мезо-, макро- і глобальному рівнях; конкретні форми становлення, розвитку і функціонування економічних систем у різні історичні епохи з урахуванням національних, природних, політичних, духовних та інших особливостей конкретних країн, їх угруповань, міжнародної економіки, системоутворювальні зв'язки економічних систем;

o системний погляд на історичний процес виникнення, розвитку, змагання та зміни економічної думки, закономірності її еволюції та роль в розвитку цивілізацій; етапні внески видатних особистостей, основних шкіл, течій та напрямів; аналіз фундаментальної бази хрестоматійних позицій економічної науки та сучасних економічних вчень; адекватність, повнота та достовірність теоретичного відображення закономірностей перебігу господарських процесів на певному етапі історичного розвитку;

o встановлення та дослідження методологічних засад історико-економічного аналізу, еволюції методів пізнання економічної дійсності.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія економіки та економічної думки» автора Козюка В.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПЕРЕДМОВА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА
 • 1.2. Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни

 • 1.3. Проблеми періодизації історії економіки та економічної думки. Цивілізаційна парадигма суспільного розвитку

 • 1.4. Мета і завдання навчальної дисципліни "Історія економіки та економічної думки"

 • Частина І. Господарство первісних суспільств. Господарство та економічна думка суспільств доіндустріальних ранніх і традиційних цивілізацій

 • Розділ 3. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій

 • Розділ 4. Господарський розвиток та економічна думка суспільств традиційних (регіональних) цивілізацій у VIII ст. до н. е.- V ст. н. е. становлення суспільств східної та західної цивілізацій

 • 4.4. Розвиток господарства на території України в "осьовий час". Господарство давніх слов'ян

 • Розділ 5. Господарство та економічна думка суспільств середньовічної Європи (кінець V-XV ст.)

 • 5.2. Господарство та економічна думка держав Західноєвропейської цивілізації

 • 5.3. Розвиток феодальної системи господарства на українських землях (VI-XV ст.). Пам'ятки економічної думки

 • Частина II. Становлення та розвиток ринкового індустріального господарства в суспільствах європейської цивілізації та їх відображення в економічній думці (XVI - початок XX ст.)

 • 6.2. Становлення ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації. Розвиток меркантилістської доктрини

 • 6.3. Особливості первісного нагромадження капіталу та меркантилізму в провідних країнах Західної Європи і США

 • 6.4. Становлення класичної політичної економії

 • 6.5. Виникнення соціалістичних ідей. Економічні ідеї раннього утопічного соціалізму.

 • Розділ 7. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах європейської цивілізації (кінець XVIII - середина XIX ст.). Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки

 • 7.3. Розвиток соціалістичних економічних ідей

 • Розділ 8. Становлення ринкових форм господарства та економічна думка України в XVI - середині XIX ст.

 • 8.3. Меркантилізм у суспільно-економічній думці України. Започаткування основних засад демократичної течії української суспільної думки

 • 8.4. Господарство України в останній третині XVIII-середині XIX ст.

 • 8.5. Поширення ідей економічного лібералізму в суспільній економічній думці. Розвиток класичної політичної економії

 • Розділ 9. Господарство провідних суспільств європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині XIX - на початку XX ст. Розвиток економічної думки

 • 9.3. Втрата Великою Британією світового економічного лідерства. Кембриджська школа неокласики

 • 9.4. Перетворення США на провідну індустріальну державу світу. Американська школа неокласики

 • 9.5. Індустріальний розвиток Німеччини. Розвиток історичної школи. Соціальний напрям політичної економії як передумова появи інституціоналізму

 • 9.6. Економічний розвиток Франції

 • Розділ 10 Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (кінець XIX - початок XX ст.)

 • 10.2. Основні напрями економічної думки в Україні. Місце української економічної думки у світовій економічній теорії

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи