Розділ «ТЕМА 23. Структурна перебудова економіки»

Економічна теорія

Ринкова трансформація економіки України пов'язана з вирішенням такого важливого завдання, як структурна перебудова економіки. Створення соціально орієнтованої ринкової економіки неможливе без радикальної зміни тих пропорцій, що склались в економіці України під час функціонування її в складі СРСР. Саме на радикальні всебічні зміни повинна бути зорієнтована структурно-інвестиційна політика. Треба також зауважити, що структурні зміни економіки, її соціальна і технологічна переорієнтація є одним із найскладніших стратегічних завдань трансформаційних процесів, розв'язання якого потребує тривалого періоду часу.


23.1. Необхідність структурної перебудови економіки23.2. Цілі та етапи структурної перебудови економіки


Структурна перебудова економіки за своїм впливом на головні тенденції соціально-економічного розвитку суспільства набуває вирішального значення у загальній системі економічних реформ, що здійснюються в Україні. Враховуючи, що вдосконалення відтворювальних пропорцій економічної моделі суспільства і досягнення на цій основі позитивних зрушень у тенденціях економічного розвитку

Стратегічні завдання структурної перебудови економіки України

Схема 23.2. Стратегічні завдання структурної перебудови економіки України

буде довготривалим і капіталомістким процесом, його цільові завдання повинні бути структуровані у часі. Стратегічною метою структурної перебудови економіки є створення на основі досягнень науково-технічного прогресу високоефективної, здатної до саморозвитку соціально орієнтованої економічної системи ринкового типу, яка взмозі забезпечити активну мотивацію до трудової та підприємницької діяльності, високу якість життя, умови рівноправного партнерства у світовому економічному співтоваристві. Реалізація цієї мети передбачає розв'язання таких стратегічних завдань (див. схему 23.2).

Одним із найважливіших стратегічних завдань структурної перебудови є посилення соціальної орієнтації економіки. В результаті перебудови має бути створена економіка, що забезпечує збалансування споживчого ринку товарів і послуг з доходами населення, істотне підвищення рівня і якості життя людей, їх соціальний захист, у тому числі й підвищення рівня зайнятості, зниження безробіття.

У ході структурної перебудови необхідно здійснити науково-технічне оновлення виробництва в усіх галузях і на всіх рівнях економіки шляхом запровадження нових технологій, активізації інноваційної діяльності і підвищення техніко-економічних показників та конкурентоспроможності продукції. Важливим завданням є зниження ресурсомісткості виробництва за рахунок досягнення рівня розвинутих країн у споживанні первинної сировини та енергоносіїв на одиницю продукції, зменшення залежності України від імпорту енергосировинних ресурсів, повного використання власного ресурсного потенціалу.

У процесі структурної перебудови потрібно забезпечити внутрішню збалансованість економіки. Для цього необхідна переорієнтація виробництва засобів виробництва, які не задовольняють потреби України, зокрема провідних галузей машинобудування, металургійної та хімічної промисловості, на задоволення потреб міжгалузевої кооперації в країні. Потрібно зменшити залежність переробних галузей АПК, легкої, автомобільної, суднобудівної, медичної та інших видів виробництв від зовнішніх поставок засобів виробництва, оптимізувати власні міжгалузеві зв'язки і скоротити недоцільну зовнішню кооперацію, прискорити розвиток виробничої і соціальної інфраструктури. Реалізація цього завдання сформує основи національної економіки України, зміцнить її економічну незалежність.

Важливим стратегічним завданням є розширення експортного потенціалу української економіки. Його реалізація пов'язана з переорієнтацією з виробництва сировинних товарів на створення замкнутих технологічних циклів з виробництва кінцевої продукції, посилення її конкурентоспроможності. Це дозволить розширити зовнішні ринки збуту української продукції і водночас сприятиме формуванню активного торгового балансу країни.

Структурна перебудова повинна бути підпорядкована і розв'язанню такого стратегічного завдання, як екологізація виробництва. Це дозволить зменшити технологічне навантаження на навколишнє середовище і здійснити перехід до збалансованого використання і відтворення природно-ресурсних факторів життєдіяльності, формування раціональної системи розселення і якісне оздоровлення регіонів.

Особливість структурної перебудови економіки України полягає в тому, що вона співпадає з ринковою трансформацією командної економіки, яка певним чином її стимулює. До того ж початок здійснення реструктуризації економіки співпав з глибокою трансформаційною кризою, що супроводжується дефіцитом грошово-кредитних та інвестиційних ресурсів, технологічним занепадом і недостатньою конкурентоздатністю вітчизняного виробництва, гіпертрофованою залежністю української економіки від імпорту енергоносіїв, зростаючою тінізацією економічної діяльності та суттєвим зниженням мотивації трудової і підприємницької діяльності. Це позначилося і на концептуальних принципах структурної перебудови (див. схему 23.3).

Структурна перебудова здійснюється на принципі посилення регулюючої ролі держави. Уряд виступає гарантом обґрунтування і здійснення позитивних зрушень у структурі економіки, оскільки ринок ці процеси ефективно регулювати не може. Зростаюча роль держави реалізується через використання переважно економічних методів регулювання, вдосконалення нормативно-правового забезпечення структурної перебудови, посилення гарантій прав власності і відлові-

Основні концептуальні принципи структурної перебудови економіки України

Схема 23.3. Основні концептуальні принципи структурної перебудови економіки України

дальності за її ефективне використання. Застосовуються і організаційні заходи держави у здійсненні структурної перебудови, а також стимулювання процесів створення нових підприємств.

Важливим концептуальним принципом структурної перебудови є опора на власні ресурси. Необхідна максимальна мобілізація власних інвестиційних ресурсів, що потребує їх жорсткої економії на всіх рівнях господарювання, всебічної мобілізації і концентрації їх на пріоритетних напрямах використання. Через обмежені можливості держави вирішальне значення для структурних змін і здійснення позицій у конкурентній боротьбі набуває спроможність суб'єктів господарювання до самофінансування в поєднанні з можливістю підвищення продуктивності праці, зниження витрат на зміни організаційної структури.

Структурна перебудова економіки базується також на принципі заохочення ділової активності підприємців та трудової активності всіх працівників у відродженні української економіки. Це відбувається за рахунок оптимізації структури форм власності, формування прошарку ефективних власники) і стратегічних інвесторів, удосконалення системи оподаткування в напрямі посилення її стимулюючої ролі в активізації виробництва і інтенсифікації діяльності.

Концептуальним принципом структурної перебудови є і ретельне обґрунтування та підтримка пріоритетів зміни структури економіки. Це передбачає визначення найпріоритетніших наукомістких і високотехнологічних галузей і виробництв промисловості, здатних кардинально змінити економічний потенціал України. Для цього потрібно з'ясувати економічну доцільність деяких базових галузей промисловості, насамперед, енерго-, ресурсо- та фондомістких, і обгрунтувати заходи обмеження їх частки у виробництві ВВП з одночасним розширенням най перспективніших галузей.

З розглянутим принципом також пов'язаний принцип інноваційного забезпечення структурних змін в економіці. З урахуванням ресурсних, виробничих, науково-технічних і фінансових обмежень, що не забезпечують реальної трансформації економіки до потреб кон'юнктури ринку, структурні зміни здійснюватимуться переважно на пріоритетних напрямах розвитку економіки через інноваційні ніші економічного зростання. Для цього необхідне відновлення системи прогнозування технологічного розвитку і структурної перебудови вітчизняного виробництва і забезпечення постійного моніторингу пріоритетних напрямів технологічного переоснащення галузей і виробництв, підвищення наукомісткості і конкурентоспроможності їх продукції. Особлива увага приділяється розвитку високотехнологічних і наукомістких галузей і виробництв, в яких в Україні є достатній запас наукових знань і технологічного потенціалу.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 23. Структурна перебудова економіки“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • ЧАСТИНА І. Загальні засади економічного розвитку і ринку

 • ТЕМА 3. Форми організації суспільного виробництва. Гроші

 • ТЕМА 4. Ринок і його інфраструктура

 • ТЕМА 5. Основи саморегулювання ринкової економіки

 • ТЕМА 6. Економічна роль держави у ринковій економіці

 • ЧАСТИНА ІІ. Мікроекономіка

 • ТЕМА 8. Трудові відносини. Заробітна плата

 • ТЕМА 9. Витрати виробництва і прибуток

 • ТЕМА 10. Особливості формування цін залежно від моделі ринку

 • ТЕМА 11. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі

 • 11.3. Агропромисловий комплекс, його структура і функції

 • ЧАСТИНА ІІІ. Макроекономіка

 • ТЕМА 13. Сукупний попит, сукупна пропозиція і макроекономічна рівновага

 • ТЕМА 14. Грошовий обіг і кредитна система

 • ТЕМА 15. Фінансова система і фіскальна політика

 • ТЕМА 16. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність

 • ТЕМА 17. Соціальний прогрес і соціальний захист населення

 • ЧАСТИНА IV. Сучасне всесвітнє господарство

 • ТЕМА 19. Міжнародні валютно-фінансові відносини

 • ТЕМА 20. Глобалізація економіки

 • ЧАСТИНА V. Проблеми трансформації командної економіки в ринкову в Україні

 • ТЕМА 22. Роздержавлення і демонополізація економіки при переході до ринку

 • ТЕМА 23. Структурна перебудова економіки
 • ТЕМА 24. Реформування агропромислового комплексу України

 • ТЕМА 25. Реформування грошово-кредитної та фінансової сфер

 • ТЕМА 26. Перебудова соціального захисту населення в період ринкової трансформації

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи