Розділ «ТЕМА 11. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі»

Економічна теорія

Однією з галузей економіки кожної країни є сільськогосподарське виробництво. В ринковій економіці воно здійснюється на товарно-грошових засадах. Тому підприємницька діяльність у цій галузі спирається на принципи, загальні для всієї економіки. Однак сільське господарство має такі особливості, що суттєво впливають на підприємництво та надають йому особливих ознак. Розглянемо їх.


11.1. Аграрні відносини та їх особливості11.2. Рентні відносини і форми земельної ренти. Ціна землі


Важливою складовою аграрних відносин є рентні відносини. їх виникнення і функціонування насамперед пов'язано із специфікою землеволодіння і землекористування, В сільськогосподарському виробництві основним фактором виробництва є земля. Вона, як ми з'ясували, має суттєві відмінності порівняно з іншими факторами. Земля обмежена в розмірі, а отже, її пропозиція нееластична, бо можливостей довільно збільшити її розмір немає. Крім того, різні земельні ділянки суттєво відрізняються за якістю, що проявляється в їх різній родючості. При цьому розрізняють природну і штучну, або економічну родючість. Природною є родючість, зумовлена природними факторами. Так, піщані землі мають нижчу родючість, ніж чорноземи. Економічною є родючість, створена впливом людини на землю шляхом внесення добрив, використання досконалої техніки і технології, урожайніших сортів рослин і продуктивніших пород тварин.

Ці особливості позначаються на результативності сільськогосподарського виробництва. При однакових затратах економічних ресурсів на різних за якістю земельних ділянках обсяг отриманої продукції буде неоднаковий: на ділянках з кращими природними умовами буде одержано додаткову продукцію, реалізація якої приносить суб'єкту, що господарює на цих землях, додатковий дохід. На відміну від інших галузей виробництва, такий дохід у сільськогосподарському виробництві має постійний характер, бо довільно відтворити ділянки кращої якості практично неможливо. Виникає монополія виробника на виробництво на таких ділянках, яка і дозволяє йому постійно отримувати додатковий дохід.

Отже, специфіка сільськогосподарського виробництва зумовлює одержання певними виробниками додаткового доходу, який має постійний характер, на відміну від такого доходу в інших галузях економіки. Тому з приводу виробництва та присвоєння додаткового доходу виникають відносини, які називаються рентними відносинами, а додатковий дохід набуває форми земельної ренти. Рентні відносини виникають між власниками землі і землекористувачами з приводу виробництва і присвоєння додаткового доходу. Оскільки причиною, що його зумовлює, є земля, то її власник і присвоює додатковий

Форми земельної ренти

Схема 11.4. Форми земельної ренти

дохід. Отже, земельна рента є економічною формою реалізації земельної власності.

Земельна рента виникла давно. Вона існувала в рабовласницькому і феодальному суспільстві. З переходом до товарної форми організації виробництва рента набула виду, в якому вона існує в сучасних умовах. Розрізняють декілька форм земельної ренти (див. схему 11.4).


Диференціальна рентаДиференціальна рента І


Пов'язана з природними факторами, що зумовлюють різну якість земельних ділянок. До них належать природна родючість землі або місцезнаходження земельних ділянок щодо ринків збуту. У першому випадку природна родючість землі зумовлює отримання додаткового доходу на кращих земельних ділянках. Коли земельні ділянки однакової родючості знаходяться на різній відстані від ринку збуту продукції, тоді ціна визначається умовами ділянки, що є найвіддаленішою від ринку збуту, бо середні витрати виробництва тут будуть вищими від витрат на інших ділянках за рахунок більших транспортних витрат. Тому на ділянках, що знаходяться ближче до ринків, за рахунок цього фактора отримується надприбуток, що виступає у формі диференціальної ренти І.


Диференціальна рента IIВ нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 11. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • ЧАСТИНА І. Загальні засади економічного розвитку і ринку

 • ТЕМА 3. Форми організації суспільного виробництва. Гроші

 • ТЕМА 4. Ринок і його інфраструктура

 • ТЕМА 5. Основи саморегулювання ринкової економіки

 • ТЕМА 6. Економічна роль держави у ринковій економіці

 • ЧАСТИНА ІІ. Мікроекономіка

 • ТЕМА 8. Трудові відносини. Заробітна плата

 • ТЕМА 9. Витрати виробництва і прибуток

 • ТЕМА 10. Особливості формування цін залежно від моделі ринку

 • ТЕМА 11. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі
 • 11.3. Агропромисловий комплекс, його структура і функції

 • ЧАСТИНА ІІІ. Макроекономіка

 • ТЕМА 13. Сукупний попит, сукупна пропозиція і макроекономічна рівновага

 • ТЕМА 14. Грошовий обіг і кредитна система

 • ТЕМА 15. Фінансова система і фіскальна політика

 • ТЕМА 16. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність

 • ТЕМА 17. Соціальний прогрес і соціальний захист населення

 • ЧАСТИНА IV. Сучасне всесвітнє господарство

 • ТЕМА 19. Міжнародні валютно-фінансові відносини

 • ТЕМА 20. Глобалізація економіки

 • ЧАСТИНА V. Проблеми трансформації командної економіки в ринкову в Україні

 • ТЕМА 22. Роздержавлення і демонополізація економіки при переході до ринку

 • ТЕМА 23. Структурна перебудова економіки

 • ТЕМА 24. Реформування агропромислового комплексу України

 • ТЕМА 25. Реформування грошово-кредитної та фінансової сфер

 • ТЕМА 26. Перебудова соціального захисту населення в період ринкової трансформації

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи