Розділ «ТЕМА 10. Особливості формування цін залежно від моделі ринку»

Економічна теорія

Як уже зазначалося, головною метою підприємництва є одержання прибутку як надлишку виручки від реалізації продукції (послуг) над витратами на її виробництво. Причому кожен підприємець прагне не просто одержати прибуток, а максимізувати його, тобто отримати максимально можливий за цих умов прибуток. Саме максимізація прибутку дає можливість підприємцю стабільно розвиватись, примножуючи свій капітал. Лише ті підприємці виживають у конкурентній боротьбі, які керуються у своїй діяльності мотивом максимізації прибутку. Останню визначають насамперед два чинники - рівень витрат виробництва і рівень цін на продукцію. Перший чинник ми вже розглянули. Другим є ціна.


10.1. Загальні принципи ціноутворення10.2. Формування цін на ринку досконалої конкуренції


Одним із найважливіших факторів, що впливає на визначення ціни у ринковій економіці, є конкуренція. Однак її роль у ціноутворенні неоднакова на різних типах ринків. На одних вона виступає вирішальним фактором, що визначає рівноважну ціну, тоді як на інших

Типи ринків залежно від виду конкуренції

Схема 10.2. Типи ринків залежно від виду конкуренції

її роль як фактора ціноутворення знижується різними обставинами. Залежно від цього розрізняють два типи ринків: досконало конкурентні (або ринки досконалої конкуренції) та конкурентно недосконалі, або ринки недосконалої конкуренції(див. схему 10.2).

До першого типу належать ринки, де багато продавців, жоден із яких самостійно не впливає на ціну, за якою поставляє продукцію на ринок, тобто на ньому діє досконала або чиста конкуренція. До другого типу належать ринки, на яких вільна конкуренція стримується такими факторами, як монополія, недостатня інформація та зовнішні фактори. Це ринки, на яких або продавці, або покупці можуть впливати на ринкову кон'юнктуру, а отже, і на ціни. Розрізняють три моделі таких ринків: чиста монополія, монопольна конкуренція і олігополія. Розмежування моделей недосконало конкурентних ринків визначається переважно такими факторами: кількістю фірм у галузі та їх розмірами, рівнем диференціації товарів, що реалізуються на ринку (наскільки подібні та взаємозамінні товари), рівнем бар'єрів вступу фірми в галузь і виходу з неї та мірою доступності фірми до інформації про ринки.

Розгляньмо, як формуються ціни на ринку досконалої конкуренції. Як уже зазначалося, на такому ринку діє чиста конкуренція, яка не стримується жодними факторами. На ньому функціонують досконало конкурентні фірми, тобто ті, які приймають ціну на свою продукцію як таку, що не залежить від обсягу поставленої нею на ринок продукції. І якщо така фірма спробує підвищити ціну на свій товар, то покупці не будуть його купувати, бо ідентичний товар пропонують у достатній кількості інші фірми за нижчою ціною, і фірма утратить своїх клієнтів.

Щоб ринок був досконало конкурентним, необхідна наявність певних умов (див. схему 10.3).

Ознаки ринку досконалої конкуренції

Схема 10.3. Ознаки ринку досконалої конкуренції

По-перше, частка кожної окремої фірми у пропозиції має бути такою, що суттєво не впливає на обсяг ринкової пропозиції. Жодна з фірм на такому ринку змінити обсяг сукупної пропозиції не може, хоч би як вона збільшувала чи зменшувала обсяг пропонованих нею товарів.

По-друге, продукція на такому ринку однорідна, тобто за своїми якісними показниками однакова в усіх продавців. А тому покупець може купити такий продукт у будь-якої фірми.

По-третє, покупці добре поінформовані про ціни продавців. Тому продукт має однакову ціну в будь-якого продавця. І коли хтось із продавців підвищить ціну на свій товар, він утратить своїх клієнтів, бо ті можуть купити товар у інших продавців за нижчою ціною, оскільки мають про неї інформацію.

По-четверте, фірми-продавці діють незалежно одна від одної. Вони не об'єднуються для того, щоб укласти угоду про ціни чи про обсяг продажу. Кожна фірма дбає про свої інтереси, самостійно вирішуючи, який обсяг продукції поставлятиме на ринок, при цьому знаючи, що своїми діями на ціну вплинути не зможе.

По-п'яте, фірми можуть вільно виходити з галузі і так же вільно входити. Будь-яка фірма, що виявляє бажання виготовляти товар, без перешкод може це зробити. І будь-яка фірма так же безперешкодно може вийти з галузі, бо умови входження дуже легкі, жодних бар'єрів для цього не існує.

По-шосте, на таких ринках відсутня нецінова конкуренція.

Отже, ринок досконалої конкуренції - це ринок, на якому всі продавці є достатньо конкурентними, кожен з яких діє незалежно і має невелику частку у загальній пропозиції товарів, і на ньому є багато покупців, кожен з яких має повну інформацію про ціни продавців. На такому ринку силою, що його регулює, є конкуренція. Саме вона примушує виробників пристосовуватись до зміни у попиті покупців, умов виробництва тощо. Конкуренція через систему цін сигналізує про зміни у споживанні і цим зумовлює адекватну реакцію виробників: скоригувати виробництво чи оновлювати і розширювати. Цим самим стимулюється і науково-технічний прогрес, пошуки найефективніших технологічних схем. Таким чином конкуренція забезпечує гнучкість економіки, допомагає підвищувати ефективність виробництва.

На досконало конкурентному ринку кон'юнктуру формує вся сукупність фірм, що діють на ньому. І ціна товару на такому ринку визначається лише співвідношенням ринкового попиту і ринкової пропозиції, що складається під впливом названих факторів. За таких умов ціни для суб'єктів такого ринку виступають як наперед заданий норматив, якого вони змушені дотримуватись у своїй діяльності. Конкурентні фірми не мають здатності регулювати ціну.

В умовах конкурентного ринку завдання фірми полягає в оптимі-зації випуску продукції з метою максимізації прибутку. При цьому має враховуватися ряд обставин. По-перше, індивідуальні витрати виробництва фірми не повинні перевищувати середньогалузеві, що є суспільно необхідними. При їх перевищенні виникає небезпека розорення фірми. По-друге, фірма повинна керуватись правилом, за яким її фінансове становище буде стабільнішим і у неї будуть сприятливі перспективи розвитку, якщо її загальний дохід стабільно перевищує змінні витрати виробництва. При порушенні цього правила ринок дає сигнал фірмі про те, що вона повинна досягти вищеназване правило або припинити своє існування на даному ринку.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 10. Особливості формування цін залежно від моделі ринку“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • ЧАСТИНА І. Загальні засади економічного розвитку і ринку

 • ТЕМА 3. Форми організації суспільного виробництва. Гроші

 • ТЕМА 4. Ринок і його інфраструктура

 • ТЕМА 5. Основи саморегулювання ринкової економіки

 • ТЕМА 6. Економічна роль держави у ринковій економіці

 • ЧАСТИНА ІІ. Мікроекономіка

 • ТЕМА 8. Трудові відносини. Заробітна плата

 • ТЕМА 9. Витрати виробництва і прибуток

 • ТЕМА 10. Особливості формування цін залежно від моделі ринку
 • ТЕМА 11. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі

 • 11.3. Агропромисловий комплекс, його структура і функції

 • ЧАСТИНА ІІІ. Макроекономіка

 • ТЕМА 13. Сукупний попит, сукупна пропозиція і макроекономічна рівновага

 • ТЕМА 14. Грошовий обіг і кредитна система

 • ТЕМА 15. Фінансова система і фіскальна політика

 • ТЕМА 16. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність

 • ТЕМА 17. Соціальний прогрес і соціальний захист населення

 • ЧАСТИНА IV. Сучасне всесвітнє господарство

 • ТЕМА 19. Міжнародні валютно-фінансові відносини

 • ТЕМА 20. Глобалізація економіки

 • ЧАСТИНА V. Проблеми трансформації командної економіки в ринкову в Україні

 • ТЕМА 22. Роздержавлення і демонополізація економіки при переході до ринку

 • ТЕМА 23. Структурна перебудова економіки

 • ТЕМА 24. Реформування агропромислового комплексу України

 • ТЕМА 25. Реформування грошово-кредитної та фінансової сфер

 • ТЕМА 26. Перебудова соціального захисту населення в період ринкової трансформації

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи