Розділ «ТЕМА 22. Роздержавлення і демонополізація економіки при переході до ринку»

Економічна теорія

Важливою складовою ринкової трансформації командної економіки є глибокі перетворення у такому системотвірному елементі економіки, яким є власність. Остання, визначаючи тип присвоєння передусім факторів виробництва, виступає одним із найважливіших чинників впливу на всю економічну систему. В командній економіці панівним типом власності була державна. Саме вона визначала форми економічних зв'язків та методи регулювання економічної діяльності, надаючи їм командного змісту. Тому трансформація такої економіки в соціально орієнтовану ринкову неможлива без глибокого реформування власності як фундаменту ринкових засад економіки. Розглянемо ці процеси.


22.1. Сутність роздержавлення, його причини та законодавча база22.2. Комерціалізація та її форми


Світова практика свідчить, що роздержавлення власності може здійснюватись у двох основних формах - комерціалізації та приватизації. Характерною рисою роздержавлення у формі комерціалізації є позбавлення держави функцій управління господарським використанням власності. Досвід розвитку світової економіки протягом останніх десятиріч показав, що зміст економічних відносин може бути змінений у потрібному напрямі без перетворення форми володіння за рахунок раціонального поділу інших повноважень власності - розпорядження, використання, управління, права на розвиток об'єктів власності тощо. Справа в тому, що функція форми власності (володіння) здебільшого консервативна. Це контроль за збереженням та зростанням об'єкта власності. Інша справа - використання об'єкта власності. З ним пов'язані повноваження розпорядження та управління. У розвинутій економіці необхідно розділити ці функції. І цей поділ відбувається через відділення повноважень контролю за збереженістю й зростанням власності від повноважень управління, або капіталу-власності від капіталу-функції. Саме таке відділення у розвинутих країнах економіки сприяло тому, що менеджмент перетворився в потужний фактор економічного розвитку.

У командній економіці держава як власник основної частини капіталу виконує обидві ці функції. Вона виступає не лише власником, а й управляючим (менеджером). Комерціалізація як форма роздержавлення і дає можливість передати функцію управління підприємцю, а за державою залишити лише функцію власника державних засобів виробництва. При цьому результат використання останніх переходить у власність користувача засобів виробництва. Саме користувач ними стає справжнім підприємцем, що несе повну відповідальність за своє господарювання. Суб'єкт господарювання (а ним може бути як фізична, так і юридична особа) отримує державні основні фонди та оборотні кошти у користування на підставі договору, що укладається з власником державного майна. Усі питання підприємницької діяльності такі суб'єкти вирішують самостійно, одержуючи право власності на результати господарської (підприємницької) діяльності. Практично це означає, що відносини комерціалізованих державних підприємств з іншими суб'єктами господарювання регулюються на договірній основі. Ці підприємства самостійно визначають, що і як виробляти, кому і за якою ціною продавати, а прибуток, який залишається після сплати податків та інших платежів у бюджет, надходить у власність суб'єкта господарювання (підприємця) і спрямовується на цілі, передбачені статутом. Але при цьому залишається головна умова - зобов'язання підприємства перед власником використовуваного ним майна забезпечувати збережуваність цього майна й оплату за його користування.

По суті, при комерціалізації йдеться про кардинальну зміну ролі держави в економіці: вона припиняє управляти виробництвом і переходить до управління державною власністю. Метою комерціалізації є забезпечення реальних умов для перетворення державних підприємств у вільних товаровиробників, формування раціонального конкурентного середовища, посилення трудової, господарської і підприємницької діяльності. Комерціалізація створює умови для перетворення державних підприємств у повноцінних суб'єктів ринку, які самостійно визначають свою техніко-економічну, виробничу, збутову та цінову політику.

Форми комерціалізації державних підприємств

Схема 22.3. Форми комерціалізації державних підприємств

Отже, комерціалізація як форма роздержавлення приводить до зміни економічної ролі та функцій держави. Держава перестає бути безпосереднім суб'єктом господарювання. Вона лише створює умови для здійснення підприємницької діяльності у вигляді законодавчих актів, що її регулюють, та забезпечує дотримання цих умов усіма суб'єктами підприємництва. При цьому слід наголосити, що ці умови є однаковими як для державних, так і для недержавних суб'єктів підприємництва. Водночас змінюються і методи державного регулювання економічних процесів. Замість директивних, адміністративних методів такого регулювання дедалі більше застосовуються економічні методи, через які держава впливає на економічні умови функціонування економіки (насамперед оподаткування).

На практиці використовуються такі форми комерціалізації (див. схему 22.3).

Орендні відносини у світовій практиці використовувалися давно. Юридично це договір двох самостійних сторін з приводу майнового найму певних матеріальних цінностей на певний строк. На цій основі виникають орендні відносини, що характеризуються рядом ознак. По-перше, це самостійність сторін, що уклали договір оренди. Орендар виступає самостійним, відособленим суб'єктом господарювання, обмеженим у своїй економічній свободі рамками добровільно взятих на себе зобов'язань. По-друге, право власності на майно, здане в оренду, зберігається за орендодавцем, і після завершення терміну орендного договору воно повинно бути повернене орендодавцеві (якщо не було домовленості про викуп майна). По-третє, право власності на результат використання орендного майна одержує орендар. Продукція, вироблена з допомогою такого майна, є власністю орендаря як самостійного суб'єкта господарювання. Це підтверджує висловлювання Арістотеля, що багатством є не володіння майном на основі права власності, а право на його користування. По-четверте, орендні відносини характеризуються платністю за користування орендованим майном.

Оренда виступає засобом реалізації власності, що відбувається в процесі відчуження-присвоєння. Практично це здійснюється шляхом надання власником орендареві (як суб'єктові реалізації власності) прав користування (економічні відносини між суб'єктами власності із приводу споживання її об'єктів), володіння і часткового розпорядження орендованими засобами виробництва (відносини, пов'язані не тільки з використанням умов, але й із присвоєнням результатів виробництва) як атрибутами єдиного процесу присвоєння, що характеризує процес реалізації власності. Власність є фактичним, завершеним присвоєнням. Тобто орендар, який не є власником, наділяється правами користування, володіння, часткового розпорядження майном власника. Орендареві надається широка економічна самостійність, однак це не означає, що він перетворюється у власника засобів виробництва.

В Україні оренда державного майна почала широко використовуватись зі здобуттям незалежності. Концепцією роздержавлення і приватизації підприємств, землі і житлового фонду, схваленою Верховною Радою України в листопаді 1991 р., оренда державного майна громадянами та їх господарськими об'єднаннями була віднесена до основних форм роздержавлення власності. Вона мала стати однією з найважливіших передумов приватизації шляхом викупу орендованого майна. Протягом лише 1992-1995 років таким способом було приватизовано 6,5 тис. об'єктів оренди. Оренда виявилась найдосконалішою формою роздержавлення на початковому етапі ринкових перетворень. Вона має певні переваги, оскільки забезпечує еволюційний перехід до недержавної форми власності і самостійного підприємництва, збереження робочих місць, накопичення коштів для використання їх у процесі приватизації. Важливо і те, що у разі неефективного використання орендарем державного майна його можна було повернути до державного сектора. Вигідною була оренда і для держави, адже звільнила її від фінансової підтримки підприємств, зданих в оренду. При цьому через посилення мотивації орендарів до праці створювались умови як для підвищення ефективності виробництва, так і для розвитку ринкових принципів господарювання.

Однак у подальшому процесі оренди майна державних підприємств були суттєво загальмовані. Це пов'язано з переорієнтацією економічної політики держави щодо роздержавлення і приватизації. Оренду перестали вважати головною формою роздержавлення і приватизації. До законодавства про оренду були внесені суттєві зміни. Зокрема прийнято нову редакцію Закону "Про оренду державного майна", яким можливості викупу орендованого майна були суттєво обмежені, що привело до скорочення числа об'єктів оренди. На початок 2002 р. залишилось чинними 176 договорів оренди цілісних майнових комплексів та структурних підрозділів державних підприємств.

Важливою формою комерціалізації є концесія. Світовий досвід підтвердив, що значну частину державного майна недоцільно передавати у приватну власність. Проте загальновідомо, що навіть у високорозвинутих країнах існує дефіцитність державних коштів для ефективного функціонування і розвитку державних об'єктів. Звідси випливає потреба знайти такі форми, які б забезпечували можливість поєднати державне майно з приватним капіталом без втрати державою права власності на нього. Такою формою практика визнала концесію. Сутність останньої полягає у тому, що держава надає свої об'єкти приватним суб'єктам в оперативне управління з метою їх господарського використання протягом тривалого періоду. За такої ситуації держава залишається власником свого майна, яке по закінченню терміну концесії повертається їй. На відміну від оренди, концесіонер не сплачує орендної плати.

Суть концесії полягає у створенні партнерства між державним та приватним секторами економіки, що передбачає спільну мету. Щоб її досягти, кожна сторона повинна виконувати визначену за нею роль, у тому числі брати на себе певну частину ризику. Державний сектор несе відповідальність за встановлення правил такого партнерства та контроль за їх додержанням. Це, зокрема, визначення послуг, що повинні надаватись, делегування приватному партнерові права користування об'єктами державної власності та контроль за цінами. Важливим обов'язком державного партнера є створення і забезпечення виконання законодавчої та нормативної бази, що регулює діяльність концесій. Найсуттєвішим при цьому є забезпечення виключного права концесії на створення та експлуатацію її об'єкта. Необхідність ексклюзивного права на створення та експлуатацію державних об'єктів зумовлена особливістю послуг, що надаються, великими масштабами інвестицій, необхідністю гарантування усім користувачам рівних умов отримання послуг.

Концесіонер, як приватний партнер, також несе відповідальність за будівництво об'єкта та надання послуг у тих межах, що визначаються та регулюються державним партнером, та відповідає за пошук і використання на власний ризик ресурсів, необхідних для реалізації своєї діяльності. Розвиток системи концесій у світі свідчить про те, що у відносинах з концесіонером права та повноваження держави розширюються. З цим пов'язана і зміна форм концесії. Спеціалісти розрізняють два типи концесій - традиційну та модернізовану. При першому типі держава віддавала у концесію великі площі, на яких здійснювався видобуток корисних копалин. Ця система широко використовується у нафтогазовому секторі економіки. В сучасних умовах переважає модернізована концесія, яка передбачає насамперед використання державної інфраструктури, а не природних багатств.

При цій системі об'єкт концесії залишається у державній власності, а концесіонер отримує лише прибуток від його використання. Цей тип концесії реалізується через різноманітні форми, які спеціалісти об'єднують у три групи:

а) будівельні концесії, коли приватна фірма фінансує будівництво нового об'єкта інфраструктури, а потім отримує дохід від його експлуатації;

б) сервісні концесії, при яких приватна фірма фінансує та виконує певні роботи з реконструкції і оновлення об'єкта, а потім використовує його для надання послуг, отримуючи таким чином прибуток;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 22. Роздержавлення і демонополізація економіки при переході до ринку“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • ЧАСТИНА І. Загальні засади економічного розвитку і ринку

 • ТЕМА 3. Форми організації суспільного виробництва. Гроші

 • ТЕМА 4. Ринок і його інфраструктура

 • ТЕМА 5. Основи саморегулювання ринкової економіки

 • ТЕМА 6. Економічна роль держави у ринковій економіці

 • ЧАСТИНА ІІ. Мікроекономіка

 • ТЕМА 8. Трудові відносини. Заробітна плата

 • ТЕМА 9. Витрати виробництва і прибуток

 • ТЕМА 10. Особливості формування цін залежно від моделі ринку

 • ТЕМА 11. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі

 • 11.3. Агропромисловий комплекс, його структура і функції

 • ЧАСТИНА ІІІ. Макроекономіка

 • ТЕМА 13. Сукупний попит, сукупна пропозиція і макроекономічна рівновага

 • ТЕМА 14. Грошовий обіг і кредитна система

 • ТЕМА 15. Фінансова система і фіскальна політика

 • ТЕМА 16. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність

 • ТЕМА 17. Соціальний прогрес і соціальний захист населення

 • ЧАСТИНА IV. Сучасне всесвітнє господарство

 • ТЕМА 19. Міжнародні валютно-фінансові відносини

 • ТЕМА 20. Глобалізація економіки

 • ЧАСТИНА V. Проблеми трансформації командної економіки в ринкову в Україні

 • ТЕМА 22. Роздержавлення і демонополізація економіки при переході до ринку
 • ТЕМА 23. Структурна перебудова економіки

 • ТЕМА 24. Реформування агропромислового комплексу України

 • ТЕМА 25. Реформування грошово-кредитної та фінансової сфер

 • ТЕМА 26. Перебудова соціального захисту населення в період ринкової трансформації

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи