Розділ 2. ЛОГІСТИЧНІ ПОТОКИ І ПРОЦЕСИ

Логістика для економістів


2.1. Предмет та об'єкти логістики


Сьогодні логістика стала одним із привабливих слів і багатогранним поняттям. Постачання, матеріально-технічне забезпечення, менеджмент матеріалів, дистрибуційна логістика, маркетингова логістика, виробнича логістика, логістика підприємництва вживаються як поняття, які стоять поруч. Тому повинні бути певним чином розроблені відповідні один одному співвідношення понять потоків, процесів, логістичного продукту. Розумінню логістики як інтегрованого планування, організування, керування, контролювання матеріальним, фінансовим і інформаційним потоками від постачальників через підприємство до споживачів сприятиме сутність методу логістики. Його основу становить системний підхід до вивчення економічних явищ, серед них матеріальних та нематеріальних потоків. Системний підхід – це комплексне вивчення економіки як єдиного цілого з позиції системного аналізу. Системний аналіз будь-якого об'єкта передбачає виконання таких етапів:

• формулювання задачі: визначення об'єкта дослідження, мети, формування критеріїв для вивчення об'єкта та управління ним;

• виділення досліджуваної системи та її структуризація;

• формування моделі досліджуваної системи: параметризація, встановлення залежностей між параметрами, спрощений опис системи через виділення підсистем, визначення їх ієрархії, кінцева фіксація цілей і критеріїв.

Таку модель називають також абстрактною системою, оскільки результати її дослідження за визначеними правилами можна адаптувати в реальні системи.

Викладений зміст системного підходу на основі системного аналізу характеризує один із варіантів, тому що стосується систем, які реально існують. Інше розуміння системного підходу пов'язане зі створенням, конструюванням, синтезом систем для досягнення необхідних цілей. 1 тут бачимо тісний зв'язок між аналізом та синтезом, оскільки другий варіант системного підходу безумовно вимагає попереднього аналізу реальних процесів управління, взаємодії підприємства з навколишнім середовищем і окремими його елементами тощо.

Отже, підприємство як складна економічна система із тісним багато- профільним взаємозв'язком всіх її елементів та частин вимагає системного підходу через урахування взаємозв'язків, вивчення окремих господарських об'єктів як структурних частин складніших систем, виявлення ролі кожного з них у загальному процесі функціонування і, навпаки, впливу системи загалом на окремі її елементи.

Із формального та неформального поглядів системний аналіз довів можливість та умови спільної оптимізації як структурних частин системи, так і системи загалом. Маючи на меті конструювання саме таких оптимізованих систем, доцільно керуватися основами системотехніки – прикладної науки, що досліджує завдання реального створення складних керівних систем. Процес побудови систем відповідно до принципів системотехніки складається з таких кроків:

• системний аналіз;

• системне програмування;

• системне проектування;

• виготовлення обладнання системи і програм математичного забезпечення;

• введення системи в дію та її перевірка, усунення недоліків;

• обслуговування системи та її корегування залежно від зміни базових умов.

У ланцюзі логістики від походження матеріальних благ до їх використання чи застосування у клієнтів працюють не тільки промислові підприємства, але також і підприємства послуг (торговельні), і логістичні підприємства. Останні в каналах постачання та збуту переймають спеціальні логістичні завдання. Предметом логістики тому можуть бути всі логістичні процеси, пов'язані зі зміною параметрів розміщення, часу, форми матеріальних, інформаційних і фінансових потоків, на підприємствах, причетних до ланцюга логістики, а саме: промислових, торговельних, експедиційних, фінансових, транспортних, складських, інформаційних, інших підприємствах інфраструктури. Розглядаючи логістику підприємства як певну логістичну систему, предметом досліджень слід вважати інтегровану систему матеріальних, інформаційних та фінансових потоків на підприємстві, і це не суперечить попередньому визначенню, а лише його конкретизує.

Названі потоки (матеріальні, фінансові, інформаційні, а також людські [40, с. 29]) можна об'єднати єдиною категорією логістичних потоків, процеси реалізації яких у формі трансформації (трансферу, трансакції, циркуляції) параметрів простору, часу, форми, властивостей тощо є логістичними процесами. Інакше кажучи, трансформація логістичних потоків відбувається в головних процесах переміщення майна (транспортування, складування, маніпулювання, сортування тощо), допоміжних процесах переміщення майна (пакування та позначення), а також у процесах передання та опрацювання замовлення. Схематично це подано на рис. 2.1.

Системи трансформації товарів і логістичні процеси

Рис. 2.1. Системи трансформації товарів і логістичні процеси

Джерело: складено на підставі [45, с. 4 9]

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика для економістів» автора Є.Крикавський на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 2. ЛОГІСТИЧНІ ПОТОКИ І ПРОЦЕСИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи