Розділ «ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК»

Інвестиційний аналіз

Р-коефіцієнт - показник зміни рівня систематичного ризику за окремими фінансовими інструментами і портфелем в моделі оцінки капітальних активів.

Абсолютна ефективність інвестицій - характеристика доцільності реалізації одиничного інвестиційного проекту, яка визначається величиною ефекту від його здійснення або відношенням цього ефекту до загального обсягу інвестованого капіталу.

Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Альтернативна вартість - вартість ресурсу, використаного певним чином, яку він міг би мати у разі застосування в найкращий з можливих альтернативних способів.

Альтернативні витрати, або втрата доходу - економічні витрати, пов'язані з втратою можливості кращого використання ресурсів, задіяних в реалізації інвестиційного проекту.

Альтернативні інвестиційні проекти - проекти, для яких ухвалення одного з них означає неможливість одночасної реалізації інших.

Амортизація - поступове віднесення вартості витрат на придбання, виготовлення та поліпшення основних засобів і нематеріальних активів на зменшення прибутку.

Аналіз беззбитковості - див. маржинальний аналіз.

Аналіз чутливості - техніка аналізу проектного ризику, що показує, як зміниться значення NPV проекту у разі заданої зміни вхідної змінної за інших постійних умов.

Ануїтет - грошовий потік, в якому чисті грошові платежі в кожному періоді однакові за обсягами.

Безповоротні витрати - виплати, які вже зроблено і неможливо відшкодувати прийняттям чи неприйняттям даного проекту.

Безризикова ставка доходності (Risk Free Rate of Return, rf) - ставка доходності за інвестиційми, що мають найменший рівень ризику та високу ліквідність.

Бізнес-план - стандартний документ, у якому обґрунтовується доцільність реалізації інвестиційного проекту й наводяться його основні характеристики.

Бюджетування (Budgeting) - процес підготовки бюджету з метою прогнозування майбутніх доходів та витрат, руху грошових коштів та здійснення контролю за виконанням інвестиційного проекту.

Вартість капіталу (Cost of Capital, CC) - загальна сума коштів, яку потрібно сплатити за використання певного обсягу фінансових ресурсів, виражена у відсотках до цього обсягу.

Взаємовиключні інвестиційні проекти - див. Альтернативні.

Видаток (відтік) коштів (Cash Out-Flow, COF) - елемент грошового потоку, що відповідає витрачанню грошових коштів на різні цілі.

Виробничий важіль (ліверидж) - потенційна можливість впливати на валовий прибуток зміною структури поточних (валових) витрат та обсягу виробництва (продажу).

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за звітний період.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестиційний аналіз» автора І.М.Боярко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • МОДУЛЬ II. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізу

 • ТЕМА 2. АНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 • ТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту

 • ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту

 • ТЕМА 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів

 • ТЕМА 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів

 • МОДУЛЬ ІІ. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • ТЕМА 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів

 • ТЕМА 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій

 • ТЕМА 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

 • ТЕМА 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування

 • ТЕМА 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи