Розділ «ВСТУП»

Інвестиційний аналіз

Розвиток інвестиційних процесів у всіх сферах діяльності є необхідною умовою ефективної організації господарювання в ринковій економіці. Забезпечення належного управління інвестиціями базується на використанні новітніх методів фінансово-економічних розрахунків, спрямованих на вирішення широкого кола прикладних завдань інвестиційного аналізу, зокрема з оцінки ефективності та привабливості інвестиційних проектів та інвестиційних операцій з фінансовими інструментами.

Інвестиційний аналіз надає інформаційну базу для ухвалення рішень щодо включення проектів в інвестиційний портфель, структури джерел його фінансування, доцільності інвестування в різних умовах, забезпечуючи тим самим підвищення ефективності інвестиційної діяльності на рівні функціонування окремих суб'єктів господарювання, так і на регіональному або національному рівнях економічної системи в цілому.

В цих умовах зростає необхідність підготовки кваліфікованих спеціалістів, що опанували сучасну методологію та інструментарій розробки проектно-кошторисної документації, аналізу, впровадження та управління інвестиціями з врахуванням мінливості інвестиційного середовища, багатоплановості інвестиційних завдань, ефектів від впровадження інвестицій, широкого діапазону можливих джерел та форм фінансування інвестиційних проектів.

Навчальний курс "Інвестиційний аналіз" вивчає сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можна розробити ефективний інвестиційний проект та визначити оптимальні параметри його реалізації в умовах невизначеності та обмеженості фінансових ресурсів, сформувати оптимальний портфель інвестицій.

Даний курс відноситься до нормативних фахових дисциплін у складі навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальностей "Банківська справа".

Мета дисципліни: вивчення теоретико-методологічних і практичних питань аналізу інвестиційних проектів.

Завдання дисципліни:

- з'ясування засад організації інвестиційного аналізу на підприємстві;

- ознайомлення з цілями та принципами інвестиційного аналізу;

- оволодіння методичним інструментарієм оцінювання ефективності інвестування в умовах невизначеності і ризику та аналізу ефективності інвестиційних проектів.

Предметом навчальної дисципліни є інвестиційні проекти і методологія їх аналізу.

Логіка курсу витримана у відповідності до основних етапів інвестиційного проектування. Зміст дисципліни зумовлений її місцем в навчальному плані підготовки бакалаврів та міжпредметними зв'язками з іншими курсами. Дисципліна поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами в результаті вивчення курсів "Фінанси", "Економіка підприємства", "Фінанси підприємств", "Мікроекономіка", "Гроші та кредит", "Інвестування", і тісно пов'язана з іншими навчальними дисциплінами, зокрема, такими як "Економічний аналіз", "Портфельне інвестування", "Банківське інвестиційне кредитування".

Програмою дисципліни передбачено формування у студентів відповідних фахових знань та навичок.

Після завершення вивчення курсу студент повинен знати:

- основні поняття та категорії інвестиційного аналізу, класифікацію проектів за основними ознаками;

- порядок підготовки проектно-кошторисної документації, зокрема, складання бізнес-плану та техніко-економічного обґрунтування проекту;

- особливості складання та аналізу фінансового плану інвестиційного проекту;

- принципи організації бюджетування капіталу на промислових підприємствах та у фінансово-кредитних установах;

- методологію і прийоми комплексного аналізу та експертизи інвестиційних проектів за основними напрямами оцінки проектних рішень;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестиційний аналіз» автора І.М.Боярко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ВСТУП“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП
 • МОДУЛЬ II. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізу

 • ТЕМА 2. АНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 • ТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту

 • ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту

 • ТЕМА 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів

 • ТЕМА 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів

 • МОДУЛЬ ІІ. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • ТЕМА 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів

 • ТЕМА 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій

 • ТЕМА 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

 • ТЕМА 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування

 • ТЕМА 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи