Розділ 3. РІЗНОВИДИ ВЕКСЕЛІВ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ ДІЇ ТА ОБІГУ

Вексельна справа


КЛАСИФІКАЦІЯ ВЕКСЕЛІВ


Українським і світовим вексельним правом принципово важливою визнано класифікацію векселів за їхньою формою. Отож існують дві найбільші групи векселів — прості (звичайні) і переказні (тратти).

Простий вексель — це вексель, що містить просте і нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця (боржника) сплатити після збігу встановленого терміну певну суму грошей векселетримачеві (кредиторові) або його наказові.

Таке зобов'язання надає векселетримачеві (власникові чи пред'явникові) безумовне право вимагати з особи, яка видала вексель, оплати вказаної у тексті векселя грошової суми. Простий вексель є безумовним письмовим борговим зобов'язанням, складеним на спеціальному бланку з дотриманням затвердженої законом форми та переданим векселедавцем векселетримачеві. Такий вексель являє собою документоване вкладення кредитора в обігові кошти свого контрагента, який зобов'язується відшкодувати їх інвесторові на оговорених у векселі умовах і у визначений термін.

У розвинутих країнах простий вексель використовується переважно обмежено, оскільки у розрахунках з партнерами суб'єкти господарського життя завжди або мають боржників, або самі здатні надавати ресурси у борг. Але в Україні, зважаючи на чітко виражену форму зобов'язання боржника, значно частіше використовуються прості векселі. Чинними правилами вексельного обігу передбачено, що:

• простий вексель — це боргова розписка векселедавця, яка підлягає дії вексельного права з Його матеріальними і процесуальними особливостями і визнається дієздатною лише за умов дотримання норм і вимог та законодавчо закріпленої форми;

• за простим векселем сам боржник розраховується з кредитором грошовою сумою;

• векселедавців одного і того ж векселя не може бути кілька.

Переказний вексель (тратта) — це документ, що містить найменування "переказний вексель" і безумовну пропозицію векселедавця вказаній у векселі особі сплатити певну суму грошей власникові векселя або його на-і казові.

У переказному векселі векселедавець виступає трасантом. Він пропонує здійснити платіж векселетримачеві (ремітенту) третьою особою — трасатом. Трасат (платник) не несе ніякої відповідальності за векселем аж до його прийняття, тобто акцептування. Акцептуючи вексель, акцептант (платник) стає головним боржником за даним векселем. Трасант при цьому стає гарантом забезпечення платежу.

Тратта за своїм змістом наближається до інших видів платіжних наказів і документів. Але на відміну від них класичний переказний вексель має такі ознаки:

• він є комерційним векселем, яким кредитор (трасант) доручає своєму дебіторові (трасату) сплатити певну суму в установлений строк певній особі (бенефіціарові);

• він є документом, за яким, на прохання трасанта, оплату здійснює Не векселедавець, а інша особа;

• він є наказом боржникові сплатити у зазначений термін вказану у ньому суму третій особі (ремітентові). Тобто переказним векселем переказується оплата.

Простий та переказний векселі по суті є однопорядкови-ми фінансовими документами і тому мають багато спільних реквізитів. Про це свідчать дані таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Порівняння деяких реквізитів простих І переказних векселів

Реквізити векселяВиди векселів
простіпереказні
Найменування "вексель"++
Проста і нічим не обумовлена обіцянка сплатити визначену суму+-
Проста і нічим не обумовлена пропозиція сплатити певну суму-+
Термін платежу++
Місце, в якому має бути здійснено платіж++
Найменування того, кому або за наказом кого має бути здійснено платіж++
Найменування того, хто повинен платити (платник)-+
Дата і місце складання векселя++
Підпис того, хто видає документ (векселедавця)++

З таблиці видно, що:

більшість обов'язкових реквізитів збігаються;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Вексельна справа» автора Демківський А.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 3. РІЗНОВИДИ ВЕКСЕЛІВ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ ДІЇ ТА ОБІГУ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • ЧАСТИНА I. ВЕКСЕЛЬ ТА ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ

 • Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І ФУНКЦІЇ ВЕКСЕЛІВ

 • Розділ 2.СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ

 • ЕВОЛЮЦІЯ ВЕКСЕЛЬНОЇ СПРАВИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА СРСР

 • СТАНОВЛЕННЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ

 • Розділ 3. РІЗНОВИДИ ВЕКСЕЛІВ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ ДІЇ ТА ОБІГУ
 • ВИДАЧА І ПЕРЕДАННЯ ВЕКСЕЛІВ

 • ВИПИСУВАННЯ ПЕРЕКАЗНИХ ВЕКСЕЛІВ, ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЙ ТА ЇХНІЙ ОБІГ

 • Розділ 4. РЕКВІЗИТИ ТА ІНШІ АТРИБУТИ ВЕКСЕЛІВ

 • ДОМІЦИЛЯЦІЯ ВЕКСЕЛІВ

 • ОФОРМЛЕННЯ ВЕКСЕЛЬНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • ПРИЧИНИ НЕДІЙСНОСТІ ВЕКСЕЛЯ ТА ЙОГО РЕКВІЗИТІВ

 • Розділ 5. ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРЕКАЗНИХ І ПРОСТИХ ВЕКСЕЛІВ

 • Розділ 6. ВІДЧУЖЕННЯ ПРАВ ЗА ВЕКСЕЛЕМ

 • ІНДОСАМЕНТ І ЦЕСІЯ

 • ФОРМИ ПОСЕРЕДНИЦТВА В АКЦЕПТІ ТА ПЛАТЕЖІ

 • ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ ЗА УЧАСТІ ПОСЕРЕДНИКІВ

 • ЧАСТИНА II. МЕХАНІЗМ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Розділ 7. АКЦЕПТНІ ОПЕРАЦІЇ З ВЕКСЕЛЯМИ

 • ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АКЦЕПТУ

 • АКЦЕПТНИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

 • ВЧИНЕННЯ ПРОТЕСТУ В НЕАКЦЕПТІ

 • ПРАВО РЕГРЕСУ, ЙОГО СКЛАДОВІ ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ

 • Розділ 8. АВАЛЬ ТА АВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ

 • Розділ 9. ДИСКОНТУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ

 • ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ДИСКОНТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

 • Розділ 10. ЗАСТАВА ВЕКСЕЛІВ

 • Розділ 11. ОПЕРАЦІЇ ІНКАСО ВЕКСЕЛІВ У БАНКАХ

 • ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ІНКАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Розділ 12. МЕХАНІЗМ ПЛАТЕЖУ ПОГАШЕННЯ І ОПРОТЕСТУВАННЯ-ВЕКСЕЛІВ

 • КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • ЛІТЕРАТУРА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи