Розділ «ПРАВО РЕГРЕСУ, ЙОГО СКЛАДОВІ ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ»

Вексельна справа

Регрес — це право векселетримача, а також будь-якої іншої особи, яка оплатила вексель, пред'явити вимогу до

І всіх солідарно відповідальних за векселем осіб, за винятком основного боржника (векселедавця простого векселя,

акцептанта переказного векселя).

Його основним змістом є: по-перше, право векселетримача чи будь-якого підписувача, який сплатив вексельну суму, пред'явити регресивну вимогу до попередніх векселетримачів, векселедавця та їхніх авалістів про сплату за векселем, незалежно від черговості їхніх підписів на векселі; по-друге, вимога оплатити вексель до всіх зобов'язаних осіб, коли основний боржник відмовляється від платежу або коли платіж здійснено іншою особою, яка підписала вексель; по-третє, право зворотної вимоги за векселем.

Регресивний позов суттєво відрізняється від прямого позову векселетримача до платника у тратті або до векселедавця у простому векселі. Як правило, регресивному позову має передувати протест векселя у неакцепті або неплатежі основним боржником. Особа, яка набула право регресу, називається регресантом, а та векселезобов'язана особа, проти якої висунено регресивну вимогу, — регресатом. Особу, яка заявила регресивну вимогу, називають ще регридієнтом. Ним насамперед стає останній векселетримач, котрий опротестував вексель. Далі регресантом стає кожний індосант, який оплатив вексель у порядку регресу. Регресант сам вибирає наступного платника (регресата). Регресатами не стають:

• ті, що вмістили до свого індосаменту застереження про безоборотний обіг;

• індосанти пере поручительських написів;

• індосант іменного напису відносно свого індосата;

• індосант, котрий одночасно є індосатом векселетримача.

Крім того, від платежу за регресом звільняються індосант і поручитель преюдифікованого векселя, тому що і вони не мають права регресу проти своїх попередників. Вони могли б стати відповідальними у регресі лише тоді, коли б уміщували у свої написи застереження "Без протесту" і одночасно виступали єдиними надписувачами на векселі.

Векселетримач може пред'явити регресивний позов до індосантів, векселедавця та інших зобов'язаних осіб при настанні терміну платежу, якщо платіж не був виконаний. Раніше цього терміну право регресу може виникнути: якщо в акцепті відмовлено цілком або частково; у випадку проголошення судом неспроможності платника незалежно від того, акцептував він вексель, чи ні; у разі припинення платежів боржником, навіть коли це не було встановлене судом; після безрезультатних звернень до боржника щодо стягнення майна; внаслідок встановлення факту банкрутства векселедавця за векселем, що не підлягає акцепту. В усіх цих випадках, а також у разі затримки.платником тратти, що була пред'явлена йому векселетримачем для акцепту, право регресу починає діяти після здійснення протесту, тому що останній є обов'язковою умовою звернення щодо зворотного стягнення за векселем до зобов'язаних осіб.

Право вимоги у регресі являє собою сукупність юридичних норм, які векселетримач може використати для притягнення учасників обігу до тієї відповідальності, яку вони взяли на себе згідно зі змістом векселя. Серед них такі: акцептант або векселедавець простого векселя мають своєчасно і в указаному місці сплатити вексельну суму; векселедавець переказного векселя та індосанти повинні заплатити за векселем у разі неплатежу з боку боржника; всі вищевказані особи є солідарно відповідальними перед векселетримачем, тому він може, не дотримуючись послідовності, висувати свою вимогу до кожного окремо і до всіх одночасно; особи, котрим пред'явлено вексельну вимогу, не можуть висувати векселетримачеві заперечення, які випливають, з їхніх особистих взаємостосунків із векселедавцем чи з попередніми власниками векселя. Виняток може становити лише випадок, коли пред'явник векселя у процесі його придбання свідомо діяв на шкоду боржникові. Але довести це дуже складно.

Отже, і у праві регресу вексель зберігає абстрактний характер відносин між боржником і третіми особами, а у відносинах між векселедавцем переказного векселя і платником немає нічого, крім загальноцивільних норм стосунків між послідовними векселеучасниками. Висунення вексельних вимог та їх задоволення означає одночасне погашення як вимог, так і векселя.

Вексельним правом передбачено ряд умов, за яких векселетримач утрачає право регресу проти векселезобов'язаних осіб. Це може траплятися насамперед унаслідок прострочення терміну презентації тратти "за пред'явленням" або "у такий-то час від пред'явлення", прострочення терміну для опротестування в неакцепті або у неплатежі та у випадку застереження "Оборот без затрат". Право регресу не може виникнути і тоді, коли:

• платник відмовляється акцептувати тратту, яка векселедавцем заборонена для акцепту;

• векселедержатель не довів, що ужив достатніх заходів, щоб виявити платника у місті його знаходження;

• векселетримач не може довести факт вигаданості найменування платника тощо.

Висуненням вимог у порядку регресу до векселезобов'язаних осіб, що відповідають у другу чергу (у тратті це індосанти і трасант, у простому векселі — індосанти й авалісти), і їх задоволенням вексель ще не погашається. Той, хто оплатив вексель, отримує право зворотної вимоги до інших індосантів. Він може закреслити як свій власноручний напис, так і написи наступних індосантів. Якби він закреслював написи попередніх індосантів, то тим самим зменшував би число своїх векселезобов'язаних осіб, тому що закреслені написи вважаються недійсними.

Зворотна вимога може реалізуватися двома способами: по-перше, пред'явленням векселя з актом про протест до платежу; по-друге, пред'явленням позову, в основі якого є вексель і акт про протест. Як правило, векселетримач спочатку використовує перший спосіб, а у випадку відмови — другий. Загальна сума регресивних вимог особи, яка оплатила вексель, охоплює всю сплачену нею вексельну суму, а також проценти у розмірі ставки рефінансування Національного банку України починаючи з того дня, коли дана особа оплатила вексель, та інші її видатки.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Вексельна справа» автора Демківський А.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПРАВО РЕГРЕСУ, ЙОГО СКЛАДОВІ ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • ЧАСТИНА I. ВЕКСЕЛЬ ТА ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ

 • Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І ФУНКЦІЇ ВЕКСЕЛІВ

 • Розділ 2.СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ

 • ЕВОЛЮЦІЯ ВЕКСЕЛЬНОЇ СПРАВИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА СРСР

 • СТАНОВЛЕННЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ

 • Розділ 3. РІЗНОВИДИ ВЕКСЕЛІВ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ ДІЇ ТА ОБІГУ

 • ВИДАЧА І ПЕРЕДАННЯ ВЕКСЕЛІВ

 • ВИПИСУВАННЯ ПЕРЕКАЗНИХ ВЕКСЕЛІВ, ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЙ ТА ЇХНІЙ ОБІГ

 • Розділ 4. РЕКВІЗИТИ ТА ІНШІ АТРИБУТИ ВЕКСЕЛІВ

 • ДОМІЦИЛЯЦІЯ ВЕКСЕЛІВ

 • ОФОРМЛЕННЯ ВЕКСЕЛЬНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • ПРИЧИНИ НЕДІЙСНОСТІ ВЕКСЕЛЯ ТА ЙОГО РЕКВІЗИТІВ

 • Розділ 5. ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРЕКАЗНИХ І ПРОСТИХ ВЕКСЕЛІВ

 • Розділ 6. ВІДЧУЖЕННЯ ПРАВ ЗА ВЕКСЕЛЕМ

 • ІНДОСАМЕНТ І ЦЕСІЯ

 • ФОРМИ ПОСЕРЕДНИЦТВА В АКЦЕПТІ ТА ПЛАТЕЖІ

 • ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ ЗА УЧАСТІ ПОСЕРЕДНИКІВ

 • ЧАСТИНА II. МЕХАНІЗМ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Розділ 7. АКЦЕПТНІ ОПЕРАЦІЇ З ВЕКСЕЛЯМИ

 • ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АКЦЕПТУ

 • АКЦЕПТНИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

 • ВЧИНЕННЯ ПРОТЕСТУ В НЕАКЦЕПТІ

 • ПРАВО РЕГРЕСУ, ЙОГО СКЛАДОВІ ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ
 • Розділ 8. АВАЛЬ ТА АВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ

 • Розділ 9. ДИСКОНТУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ

 • ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ДИСКОНТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

 • Розділ 10. ЗАСТАВА ВЕКСЕЛІВ

 • Розділ 11. ОПЕРАЦІЇ ІНКАСО ВЕКСЕЛІВ У БАНКАХ

 • ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ІНКАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Розділ 12. МЕХАНІЗМ ПЛАТЕЖУ ПОГАШЕННЯ І ОПРОТЕСТУВАННЯ-ВЕКСЕЛІВ

 • КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • ЛІТЕРАТУРА