Розділ «3.5. Програмування складних систем»

Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів

OOP відображає еволюційний процес в проектуванні складних систем і тому ця нова методологія не є різким відступом від відомих методів, а будується з урахуванням накопиченого досвіду.

Аналіз інформаційного простору сучасних підприємств, що беруть участь в розробці, виробництві і експлуатації PC, показує, що сьогодні це простір вже досить добре структурований і комп'ютеризований. В цілому, це деяка "стала" метаструктура, де, згідно логічної термінології позначення, перша частина цього складного слова, тобто "мета" (гр. meta – після, за, через) означає систему, яка служить для дослідження або опису інших систем.

Метаструктура сучасного виробництва і експлуатації PC це:

- електронні уніфіковані комунікації;

- об'єктно-програмні засоби CAD/CAWCAE-технології та ІПВ-технології;

- об'єктно-програмні засоби, які здійснюють планування і управління ресурсами при виробництві і експлуатації (ERP-системи);

- логістичні системи;

- інші.

Наявність вказаних засобів, що формують інтегрований електронний ме- тапростір, вже дозволяє успішно формувати моделі ЖЦ, які є об'єктивним відображенням і інформаційним супроводом тих процесів, що склалися, наприклад, на транспорті (технологічних, виробничих) і їх взаємозв'язків на різних стадіях проектування, виробництва і експлуатації PC. Тому існує безліч моделей ЖЦ і програм їх реалізації, які з різним ступенем адекватності описують реальні структури і процеси ЖЦ сучасних дорогих виробів.

Наприклад, для вирішення завдань в структурі ITS, сучасний ринок ПЗ пропонує цілий ряд галузевих типових комплексних рішень: "1С-Рарус: Автохозяйство", корпоративна інформаційна система "SIKE АВТОПАРК", а також програмні продукти фірми "АвтоСофт", де з метою пристосованості під різні класи завдань використовують різні мови програмування і програмні засоби: BASIC, Pascal, С, C++, Delphi, AnyLogic, Maple.

BASIC (Beginner's All – purpose Symbolic Instruction Code) з'явилася в 60-і роки в Америці. Це проста мова, яка призначена для швидкого освоєння. Сьогодні BASIC є фактичним стандартом для мікро-ОВМ. Це забезпечено завдяки простоті як в освоєнні так і в реалізації BASIC. При проектуванні мови BASIC використовувалися такі принципи: бути простою у використанні для початківців; бути мовою програмування загального призначення; надавати можливість розширення функціональності, доступну досвідченим програмістам; бути інтерактивною; надавати ясні повідомлення про помилки; швидко працювати на невеликих програмах; не вимагати розуміння роботи апаратного забезпечення; бути посередником між користувачем і операційною системою. Завдяки своїм принципам BASIC стала однією з найчастіше використовуваних мов на платформі Microsoft Windows.

Pascal розроблена відомим теоретиком Н. Віртом на основі ідей мови Ал- гол-68 і призначена, перш за все, для навчання програмуванню. Вона побудована за принципом "необхідно і достатньо", володіє суворим контролем типів, конструкціями для опису довільних структур даних, має невеликий, але достатній набір операторів структурного програмування. Зворотною стороною простоти і суворості є громіздкість описів конструкцій мови. Найбільш відома реалізація – Turbo/Borland Pascal, яка, незважаючи на відмінності від стандарту Pascal, представляє середовище і набір бібліотек. Саме вони зробили з "учбової" мови промислову систему для розробки програм в середовищі MS – DOS.

С – це мова в основу якої покладені вимоги системного програміста: повний і ефективний доступ до всіх ресурсів комп'ютера, засоби програмування високого рівня, переносимість програм між різними платформами і операційними системами.

C++, зберігає сумісність з мовою С і має можливість об'єктно- орієнтованого програмування, виражаючи ідею класу (об'єкту). Завдяки своїм якостям, C/C++ зайняла позицію універсальної мови для будь-яких завдань. Але її застосування є неефективним там, де потрібно отримати готовий до вживання результат в найкоротші терміни, або там, де невигідним стає сам процедурний підхід.

Delphi виникла на ринку корпоративних систем програмних середовищ для Windows, Borland. Ho Delphi – це не продовжувач справи Borland Pascal / Borland С, її ніша – так зване швидке створення доповнень (Rapid Application Developing – RAD). Сьогодні подібні засоби дозволяють в найкоротші терміни створити робочу програму з готових компонентів, не витрачаючи масу зусиль на дурниці. Особливе місце в таких системах займають можливості роботи з БД.

AnyLogic – ПЗ для імітаційного моделювання бізнес-процесів. Воно розроблене російською компанією і є інструментом, який має сучасний графічний інтерфейс, а також дозволяє використовувати мову Java для розробки моделей. Моделі Anylogic можуть бути створені на будь-яких основних парадигмах імітаційного моделювання: дискретно-подієве, системна динаміка, агентне.

Maple – програмний пакет і система комп'ютерної алгебри. Це продукт компанії Waterloo Maple Inc., яка з 1984г. випускає програмні продукти, орієнтовані на складні математичні обчислення, візуалізацію даних і моделювання. Система Maple призначена для символьних обчислень, хоча має ряд засобів і для чисельного вирішення диференціальних рівнянь, а також для визначення інтегралів. Maple володіє розвиненими графічними засобами, має власну мову програмування, яке нагадує Pascal.

В OOP найбільш значний внесок був внесений об'єктними і об'єктно- орієнтованими мовами програмування: Simula (1967р.), Smalltalk (70-і роки XX століття), C++ (80-ті рр. XX століття).

Вибір мови програмування є достатньо складним питанням. Все залежить від конкретної ситуації, апаратних можливостей комп'ютерної техніки, майбутніх вимог. Для того, щоб, наприклад, програмний продукт займав менше місця, доцільно використовувати набір бібліотек. NET.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3.5. Програмування складних систем“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ І. СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ

 • 1.4. Технічний контроль, його функції і стан на транспорті загального користування

 • 1.5. Стратегії і тактики технічної експлуатації автомобілів

 • 1.6. Розвиток технічної експлуатації в сучасних умовах культури експлуатації транспорту

 • 1.7. Особливості підприємницької діяльності в системі автомобільного транспорту

 • РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

 • 2.2. Дослідження операцій

 • 2.3. Системотехніка

 • 2.4. Загальна теорія систем

 • 2.5. Системи складні і їх системотехнічне дослідження

 • 2.6. Системотехнічні моделі системи технічної експлуатації

 • 2.7. Задачі організації систем експлуатації в структурі інтелектуальних транспортних систем

 • 2.8. Модель системи технічної експлуатації як системи масового обслуговування

 • РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ В СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

 • 3.2. Імовірнісна методика технологічного розрахунку підприємств інженерно-технічної служби

 • 3.3. Єдиний інформаційний простір і його складові

 • 3.4. Технології проектування, впровадження і аналізу інформаційних систем

 • 3.5. Програмування складних систем
 • 3.6. Об'єктне моделювання автоматизованої системи технічної експлуатації автомобілів

 • РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

 • 4.3. Телематика в структурі і процесах інтеграції транспорту

 • РОЗДІЛ 5. ТРАНСПОРТНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ "ХНАДУ ТЕСА"

 • 5.3. Система моніторингу технічного стану рухомого складу автомобільного транспорту

 • 5.4. Програмне забезпечення робочою місця диспетчера