Розділ 1. Поняття одиничного злочину

Одиничні злочині: поняття, види, кваліфікація


Вступ


Дослідження одиничних злочинів доцільно розпочати із визначення їх найбільш характерних, істотних ознак з тим, щоб на підставі останніх сформулювати загальне поняття одиничного злочину. Як слушно зазначив М.І. Панов, глибока і ґрунтовна розробка наукових понять є не тільки необхідною умовою правильного застосування діючих кримінально-правових норм, а й фундаментальною базою вдосконалення чинного законодавства[3].

Таким чином, питання щодо визначення поняття одиничного злочину має принципове значення, адже без його вирішення неможливо визначити сутність одиничних злочинів, а також виявити особливості, що відмежовують їх від окремих видів множинності злочинів. Загальне поняття одиничного злочину має значення і для правотворчої діяльності, тому що без нього неможливо правильно, науково обґрунтовано, відповідно до суспільних потреб сконструювати кримінально-правові норми, які передбачають відповідальність за ускладнені види злочинної діяльності.

Про необхідність мати в науці кримінального права поняття одиничного злочину свідчить і той факт, що багато криміналістів при дослідженні інших наукових проблем так чи інакше вимушені звертатися до поняття одиничного злочину, формулюючи при цьому відповідні визначення. Через це в літературі наразі існує значна кількість визначень одиничного злочину, як подібних одне до одного, так і істотно відмінних через констатацію в них різних ознак. З огляду на вищезазначене уявляється, що з'ясування і урозуміння точок зору, які раніше висловлювались науковцями з теми цього дослідження, пошук нових шляхів для вирішення спірних питань матиме неабияку користь для науки кримінального права.


1.1. Основні концепції одиничного злочину в науці кримінального права дореволюційного періоду1.1.1. Філософський аспект проблеми


Методологічною основою розроблення поняття одиничного злочину є філософське вчення про категорію «одиничне».

Слід зауважити, що будь-яке поняття є основною формою мислення, яка відображує конкретно-узагальнену природу, так би мовити «загальний тип» певного кола явищ. Свою повну і закінчену форму поняття набуває лише в процесі формулювання визначення. Поняття розкриває сутність явища і за своїм формальним змістом є єдністю одиничного, особливого і загального, тобто це завжди певна сукупність знань про предмети чи явища, які вивчаються[4].

Формулюючи поняття як підставу для узагальнення предметів чи явищ, необхідно виділяти ознаки, які є найбільш суттєвими (істотними) для останніх, через що саме «поняття» у філософській літературі визначається як відображення предметів чи явищ за їх суттєвими ознаками, а також відносин між ними[5].

Отже, щоб визначити поняття одиничного злочину, перш за все необхідно виділити типові, подібні риси, притаманні окремим злочинам, які відрізняють їх від множинності злочинів.

Повне визначення ознак одиничного злочину можливе лише за умови, що їх дослідження буде ґрунтуватись на певних обвинувальних засадах. У кримінальному праві, будуючи своє вчення про те чи інше поняття, криміналісти в якості таких засад найчастіше обирають об’єктивні та суб’єктивні ознаки явища, яке досліджують. Через це і наукові теорії у кримінальному праві традиційно поділяють на об’єктивні та суб'єктивні[6].

Окрім того, в нашому випадку окремого розгляду потребує і філософська категорія «одиничне», тому що саме за її допомогою більшість науковців визначають ознаки одиничного злочину[7].

Одиничне (окреме, індивідуальне) — філософська категорія, що виражає відносну відокремленість, дискретність, відмежованість у просторі та в часі речей, подій та притаманні їм специфічні індивідуальні особливості, які складають їх неповторну якісну і кількісну визначеність.

У якості одиничного може розглядатися не тільки окремий предмет, а й цілий клас предметів, якщо він береться як щось єдине, відносно самостійне, існуюче в певних межах. Конкретною формою свого існування одинична річ (процес) зобов'язана тій системі закономірних зв’язків, у середині яких вона виникає. При цьому одиничне нерозривно пов'язане із загальним. Загальне розкривається у понятті тільки через відображення одиничного.

Перші відомі погляди на категорію «одиничне» сформувались ще в античній філософії. В цілому для філософії цього періоду характерним було розуміння одиничного як певної модифікації, явища, що відрізняється від загального (Геракліт, Демокрит, Платон, Аристотель).

Так, Арістотель у своїй «Метафізиці», формуючи онтологічне вчення про єдність буття, ретельно аналізує також і поняття єдності як субсидіарного щодо його концепції буття. На думку Аристотеля, єдине має чотири значення. По-перше, це те, що є безперервним, тобто те, рух чого є неподільним. По-друге, єдине це те, «що складає ціле і має певний образ або форму, особливо якщо воно таким є від природи, а не через сторонню силу (подібно тому, що з’єднане клеєм, або цвяхом, або вузлом), і містить причину своєї безперервності у самому собі»[8]. При цьому єдиним визнається те, що охоплюється єдиною думкою; те, думка, про яке є неподільною. Думка, за Аристотелем, неподільна там, «де є причина єдності сутностей»[9].

Як видно, у цьому випадку єдине розуміється як дещо неподільне за своєю природою: будь-який предмет або явище, якостями яких є цілісність і неподільність, є єдиними. Так само і дія людини, яка неодноразово повторюється або є безперервною та неподільною також набуває властивостей єдності.

По-третє, Аристотель робить висновок, що єдине — це все, що є тотожним, подібним та рівним. Тотожне, в свою чергу, буде там, де визначення первинної сутності єдине. Первинною сутністю є всяке буття, взяте у конкретному одиничному вираженні, яке має однакову міру[10]. Отже, два чи більше вчинків людини будуть тотожними (тобто єдиними) через наявність у них однієї і тієї самої міри, так званої первинної сутності.

По-четверте, єдине у Аристотеля постає у значенні загального. «Називається єдиним також те, що належить до одного роду, та відрізняється протилежними одне одному видовими відмінностями; і все це зветься єдиним, тому що рід, покладений в підставу видових відмінностей є єдиним»)[11].

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Одиничні злочині: поняття, види, кваліфікація» автора Зінченко І.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 1. Поняття одиничного злочину“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи