Розділ 3. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ЛОГІСТИКИ

Ви є тут

Логістика

Ключові терміни: логістика, матеріальний потік, логістична система, ланцюг поставок, логістична мережа, логістична операція, логістична функція, логістична стратегія, матеріальні запаси, логіст.

Ключові питання розділу

3.1. Місія, мета, об'єкт, предмет та завдання логістики.

3.2. Основні терміни і поняття логістики.

Рівень освоєння матеріалу розділу:

• знати й розуміти: місію, мету та завдання логістики; об'єкт і предмет логістики; трактування основних термінів і понять дисципліни "Логістика", їх сутність і зміст;

• уміти: формулювати логістичну місію та мету

організації; формувати набір логістичних завдань для організації в залежності від умов, що складаються на ринку; використовувати термінологічний апарат логістики для повсякденної професійної діяльності.


3.1. Місія, мета, об'єкт, предмет та завдання логістики3.2. Основні терміни і поняття логістики


Ефективність діяльності логістичного персоналу залежить насамперед від рівня його кваліфікації, досвіду, знань, ступеня забезпеченості засобами, необхідними для рішення логістичних задач, а також логістичного менеджменту в організації. Однак однією з умов успішного виконання означених функцій логістичного персоналу є володіння ним "мовою" того бізнесу, яким займається дана організація. Основу будь-якої "мови бізнесу" складає конкретний понятійний апарат, тобто визначений перелік понять і термінів, якими повинний володіти кожен учасник організації. У даному випадку такими в логістиці вважаються наступні.

Логістика – визначення даного терміна приведено в підрозділі 1.3.

Логістика в залежності від охоплення і рівня виконуваних завдань підрозділяється на макро-, мезо- і мікрологістику.

Макрологістика – область логістики, що вирішує загальні (глобальні) питання, що пов'язані з доставкою матеріалопотоку (сировини, продукції та ін.) на міждержавному, державному і міжрегіональному рівнях.

Мезологістика – область логістики, що здійснює інтеграцію (тобто об'єднання) в одну систему декількох фірм або підприємств однієї галузі для досягнення логістичної мети.

Мікрологістика – область логістики, що вирішує локальні питання переміщення матеріального потоку (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції та ін.) у рамках підприємства, фірми або окремого їхнього підрозділу.

З метою рішення різного роду локальних і комплексних логістичних завдань на макро-, мезо- і мікрорівнях у "загальній" логістиці сформовані і виділені відповідно до її функціональних областей такі основні напрямки як логістика закупівель, логістика складування, транспортна логістика, виробнича логістика, логістика розподілу й збуту, інформаційна логістика.

Логістика закупівель – це процес забезпечення підприємств матеріальними ресурсами для виробництва необхідних матеріальних благ або послуг. Метою логістики закупівель є задоволення потреб виробництва в матеріалах, сировині, напівфабрикатах і інших матеріальних цінностях з максимально можливою економічною ефективністю.

Логістика складування – це процес розміщення матеріалів, сировини, напівфабрикатів і інших матеріальних цінностей на складах постачальників, виробників і дистрибуторів, переробки останніх усередині складського господарства і комплектування в необхідний для замовника "формат".

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора О.М.Сумець на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 3. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ЛОГІСТИКИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи