Розділ «ВСТУП»

Ви є тут

Логістика

Сьогодні достеменно відомо кожному керівникові фірми, компанії, підприємства, що логістика з кожним днем стає більш визначальним чинником у конкурентній боротьбі між організаціями, економічними регіонами і державами за створення вартості. Успіх у цій боротьбі в першу чергу визначається рівнем компетенції в логістиці. Практика підтверджує, що логістика значною мірою визначає конкурентну стійкість і окремої держави, і окремого регіону, і окремої організації.

Формування логістичного світогляду у менеджерів-логістів, як і у будь-якої іншої професійно-орієнтованої групи фахівців, має поєднуватися з достатньо необхідною професійною підготовкою, яка й забезпечить їх майбутнє становище на ринку праці.

Спеціаліст з логістики за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічного, маркетингового, обліково-контрольного, зовнішньоекономічного.

Моніторинг товарного ринку та ринку праці в Україні, опитування кадрових служб підприємств показали, що попит на логістів явно перевищує пропозицію. На ринку дуже мало фахівців, які мають спеціальну освіту з логістики. Ринковий попит на фахівців зазначеного профілю буде досить довгий час підтримуватися на високому рівні, у зв'язку з чим підготовка фахівців з логістики є актуальною і перспективною для України в цілому.

Предметом вивчення дисципліни "Логістика" є загальні закономірності розвитку логістичних систем, особливості і тенденції управління і оптимізації матеріальних потоків.

Міждисциплінарні зв'язки вивчення курсу "Логістика" базуються на загальних знаннях з таких дисциплін як "Вища математика", "Інформатика і комп'ютерна техніка", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Економіка підприємства", "Фінанси підприємства" та ін.

Основною метою вивчення курсу "Логістика" є формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії і практики розвитку цього напряму, а також формування навичок самостійної роботи по засвоєнню учбового матеріалу відповідно до нових методів управління матеріальними потоками в сучасних умовах.

Основними завданнями, які повинні бути вирішені в процесі вивчення дисципліни, є наступні: формування у студентів глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії і тактики логістики, засвоєння студентами методичного інструментарію розробки і реалізації завдань з логістики, оволодіння навичками логістичного мислення і розробки пропозицій щодо поліпшення логістичних систем, механізмів їх функціонування, набуття навичок оцінки економічної ефективності результатів ухвалення логістичних рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти опанують наступні компетенції: розуміння логістичної діяльності підприємства, уміння використовувати знання на практиці, уміння аналізувати та оцінювати показники логістичної діяльності підприємства, фірми чи компанії і в подальшому їх використовувати для прийняття управлінських рішень.

Навчальний посібник підготовлений з урахуванням сучасних вимог і правил технології підготовки менеджерів-логістів відповідно до освітнього стандарту та вимог Болонського процесу. А тому посібник побудовано за модульною системою: саме це видання в себе включає перший модуль (частина 1) "Логістика як інструмент ринкової економіки", що об'єднує в себе сім розділів. У подальшому планується видання окремою книгою другого модулю (частина 2) "Функціональна логістика". Слід також вказати, що у посібнику до кожної теми наведені контрольні запитання та тести, що можуть бути використані студентами для самоперевірки та контролю отриманих знань.

У кінці кожної теми навчального посібника наведена рекомендована література, яка надасть студентам більш повну можливість для самостійної роботи при опрацюванні матеріалу за темами навчального курсу. Для зручності вивчення матеріалу в посібнику представлено словник основних термінів і понять, а також предметний і іменний покажчики.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора О.М.Сумець на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ВСТУП“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи