Розділ «Тема 11. Державна підтримка підприємницької діяльності»

Державне регулювання економіки


11.1. Обґрунтування необхідності розвитку підприємництва для національної економіки


Державна підтримка підприємницької діяльності зумовлена необхідністю розвитку національної економіки в ринкових умовах господарювання. Підприємництво - це самостійна, ініціативна, системна, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та отриманням прибутку. Підприємництво здійснюється на основі;

- вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;

- самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежене законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;

- вільного найму підприємцем працівників;

- комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;

- вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;

- самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд1.

Держава гарантує усім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права та можливості для залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів.

Підприємництво завжди супроводжується науково-технічною, організаційною та комерційно-економічною творчістю, вирізняється новими підходами до вирішення господарських завдань. Саме ініціативне, самостійне та творче поєднання фінансових коштів, матеріальних ресурсів, нематеріальних засобів інтелектуальної власності та робочої сили з метою створення нового товару чи послуги і становить зміст підприємницької діяльності. Підприємництво має на меті, з одного боку, одержання прибутку чи збільшення особистого доходу в результаті застосування новітніх комерційних, організаційних технологій, розвитку нових видів, методів виробництва, благ і послуг, опанування нових сфер застосування капіталу; з іншого, найбільш ефективне використання економічних ресурсів.

Підприємництво відіграє особливу роль у національному господарстві країни, створюючи інноваційне середовище, руйнуючи традиційні структури і відкриваючи шлях до перетворень, тобто стаючи тією силою, котра прискорює рух економіки шляхом ефективності, раціоналізації, економності та постійного оновлення. Накопичений досвід усіх без винятку індустріально розвинутих країн з ринковою економікою соціального спрямування незаперечно підтверджує, що підприємництво - необхідна умова досягнення економічного зростання. Підприємництво сучасного типу характеризується такими загальними особливостями:

- розвитком корпоративного бізнесу поряд із традиційними підприємствами індивідуального та партнерського типу;

- розширенням кредитно-фінансової сфери, що виявляється в широкому спектрі форм фінансового підприємництва, яке відіграє важливу роль у розвитку ринкової інфраструктури;

- зростанням значення орендних відносин, зокрема лізингу як сфери застосування підприємницького потенціалу;

- зростанням ролі інформаційних ресурсів на сучасному етапі науково-технічного прогресу, а відтак, особливим місцем інноваційного підприємництва серед інших видів підприємницької діяльності;

- виникненням та розвитком у межах великих корпорацій внутрішнього підприємництва як особливої його форми за умов інноваційного типу відтворення;

- формуванням ризикового (венчурного) підприємництва та розвитком франчайзингових договірних відносин між дрібними та великими підприємствами; створенням різноманітних підприємницьких структур, які мають право на добровільних засадах об'єднувати свою інноваційну, маркетингову, виробничу, постачальницько-збутову, фінансову та соціальну діяльність. Найбільш поширеними й ефективно діючими у світовій практиці господарювання є такі організаційно-економічні форми діяльності підприємств, асоціації, союзи, спілки, консорціуми, концерни, як конгломерати, холдинги.

Становлення й активний розвиток різноманітних видів, форм та інтегрованих підприємницьких структур сприятимуть зростанню ефективності всієї сучасної системи господарювання в Україні. Обґрунтування необхідності розвитку підприємництва для національної економіки основане на динаміці показників, які характеризують розвиток підприємницької діяльності. До них належать:

- частка ВВП, створена суб'єктами підприємницької діяльності;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Державне регулювання економіки» автора Гриньова В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 11. Державна підтримка підприємницької діяльності“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Тема 1. Обґрунтування необхідності державного регулювання економіки

 • 1.3. Поняття державного регулювання економіки, його основна мета і завдання

 • Тема 2. Система державного регулювання економіки

 • Тема 3. Макроекономічне планування як інструмент державного регулювання

 • Тема 4. Програмно-цільове регулювання економіки

 • Тема 5. Регулювання регіонального розвитку

 • Тема 6. Державне регулювання ринку праці

 • Тема 7. Баланси в системі державного регулювання

 • Тема 8. Антиінфляційна політика та державне регулювання цін

 • Тема 9. Державна підтримка інвестиційної діяльності

 • Тема 10. Бюджетно-фінансове та податкове регулювання економіки

 • Тема 11. Державна підтримка підприємницької діяльності
 • Тема 12. Державні гарантії соціального розвитку

 • Тема 13. Грошово-кредитне та валютне регулювання економіки

 • Тема 14. Забезпечення умов інноваційного розвитку економіки

 • Тема 15. Державне регулювання природоохоронних заходів

 • Тема 16. Державна підтримка та розвиток зовнішньоекономічної діяльності країни

 • Література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи