Розділ «Підтема 7.3. АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ»

Ви є тут

Аудит


1. Мета, предмет і об'єкти аудиту необоротних активів


Мета аудиту необоротних активів — підтвердити інформацію щодо повноти, достовірності, законності та правильності відображення в обліку необоротних активів, а також установити дотримання підприємством вимог П(С)БО 7 "Основні засоби" та П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

Предмет аудиту необоротних активів — господарські процеси та операції, пов'язані з придбанням, створенням, переміщенням та вибуттям необоротних активів, а також відносин, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами.

Об'єктами аудиту необоротних активів можуть бути:

- П(С)БО, якими керується підприємство при веденні обліку необоротних активів;

- номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також будова аналітичних рахунків з обліку необоротних активів;

- види необоротних активів;

- групи необоротних активів в середині кожного виду, їх первісна і залишкова вартість;

- правильність документального оформлення операцій, пов'язаних з придбанням, виготовлення, рухом і вибуттям необоротних засобів;

- стан оперативного, інвентарного, аналітичного, синтетичного обліку;

- амортизація та індексація необоротних активів;

- операції з операційної та фінансової оренди необоротних активів;

- операції з капітального та поточного ремонту, технічного переобладнання, модернізації та реконструкції необоротних активів;

- інформація про порушення ведення обліку, нестачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів і постановах правоохоронних органів.


2. Нормативно-правове забезпечення аудиту необоротних активів3. Джерела аудиторських доказів перевірки необоротних активів


Оскільки аудит будь-якого об'єкту, який, крім іншого, є й об'єктом бухгалтерського обліку, повинен відбуватися за дедуктивним методом, тобто від загального до часткового — починаючи з перевірки звітності та закінчуючи первинними документами за визначеним об'єктом, то всі подальші питання, пов'язані з аудиторськими доказами визначеного в темі об'єкту або групи об'єктів перевірки будуть розглядатися на трьох основних групах носіїв інформації: А)фінансовій звітності; Б)регістрах обліку; В)первинних документах.

А). З'ясуємо, де саме відображаються об'єкти необоротних активів у фінансовій звітності. Згрупуємо п'ять об'єктів обліку необоротних активів у таблиці 7.3.1:

Б). Згідно з інформацією, поданою в Додатку У:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Жидеєва Л.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Підтема 7.3. АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ

 • ТЕМА 2. РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • ТЕМА 3. МЕТОДИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

 • ТЕМА 4. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

 • ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ

 • 2. Необхідність планування аудиторської діяльності та критерії вибору клієнтів

 • 3. Процедура замовлення аудиту (аудиторських послуг)

 • 4. Види планів аудиторської фірми, їхнє значення та використання

 • 5. Методика розробки програми (розширеного плану) проведення аудиту

 • Термінологічний словник за Темою 5

 • ТЕМА 6. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

 • МОДУЛЬ ІІ. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 • Підтема 7.2. АУДИТ ВНУТРІШНІХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 • Підтема 7.3. АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
 • Підтема 7.4. АУДИТ ЗАПАСІВ

 • Підтема 7.5. АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 • Підтема 7.6. АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 • Підтема 7.7. АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 • Підтема 7.8. АУДИТ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • Підтема 7.9. АУДИТ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • МОДУЛЬ III. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ, АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

 • ТЕМА 9. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

 • ТЕМА 10. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУ

 • ТЕМА 11. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЇХНІ ОБ'ЄКТИ ТА ВИДИ

 • ТЕМА 12. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: ЙОГО СУТЬ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ

 • ТЕМА 13. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 • ТЕМА 14. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 • Список інформаційних джерел

 • ГЛОСАРІЙ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи