Розділ «Підтема 7.4. АУДИТ ЗАПАСІВ»

Ви є тут

Аудит


1. Мета, предмет і об'єкти аудиту запасів


Мета аудиту запасів — підтвердити законність господарських операцій щодо запасів та правильності відображення їх в обліку, а також установити дотримання підприємством вимог П(С)БО 9 "Запаси" та П(С)БО 16 "Витрати".

Предмет аудиту запасів — господарські процеси та операції, пов'язані з оприбуткуванням, наявністю, рухом, використанням та іншим вибуттям запасів, а також відносин, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами.

Об'єктами аудиту запасів можуть бути:

1)Елементи облікової політики:

- П(С)БО, якими керується підприємство при веденні обліку запасів;

- номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також будова аналітичних рахунків з обліку запасів;

- перелік витрат, що не включаються до первісної вартості запасів;

- порядок відображення в обліку запасів, що не принесуть підприємству економічної вигоди в майбутньому;

- метод оцінювання та списання виробничих запасів;

- порядок визначення первісної вартості запасів, виготовлених власними силами;

- порядок обліку випуску готової продукції;

- порядок списання вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів (МТТТГТ) при їх передачі в експлуатацію;

- первинні документи з обліку витрат виробництва;

- об'єкти обліку виробничих витрат та об'єкти калькулювання;

- склад виробничої собівартості;

- перелік статей калькуляції за видами виробництв;

- метод обліку витрат і калькулювання;

- порядок оцінювання залишків незавершеного виробництва;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Жидеєва Л.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Підтема 7.4. АУДИТ ЗАПАСІВ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ

 • ТЕМА 2. РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • ТЕМА 3. МЕТОДИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

 • ТЕМА 4. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

 • ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ

 • 2. Необхідність планування аудиторської діяльності та критерії вибору клієнтів

 • 3. Процедура замовлення аудиту (аудиторських послуг)

 • 4. Види планів аудиторської фірми, їхнє значення та використання

 • 5. Методика розробки програми (розширеного плану) проведення аудиту

 • Термінологічний словник за Темою 5

 • ТЕМА 6. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

 • МОДУЛЬ ІІ. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 • Підтема 7.2. АУДИТ ВНУТРІШНІХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 • Підтема 7.3. АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • Підтема 7.4. АУДИТ ЗАПАСІВ
 • Підтема 7.5. АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 • Підтема 7.6. АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 • Підтема 7.7. АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 • Підтема 7.8. АУДИТ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • Підтема 7.9. АУДИТ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • МОДУЛЬ III. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ, АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

 • ТЕМА 9. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

 • ТЕМА 10. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУ

 • ТЕМА 11. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЇХНІ ОБ'ЄКТИ ТА ВИДИ

 • ТЕМА 12. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: ЙОГО СУТЬ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ

 • ТЕМА 13. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 • ТЕМА 14. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 • Список інформаційних джерел

 • ГЛОСАРІЙ