Розділ «3. Процедура замовлення аудиту (аудиторських послуг)»

Ви є тут

Аудит

Для здійснення аудиту (аудиторської перевірки) аудиторська фірма (приватний підприємець(ПП)- аудитор) повинна отримати від замовника (клієнта) письмове звернення у вигляді Листа-замовлення (додаток АБ) (Листа-пропозиції). Остаточно визначеної форми цього документу не існує, тому він може бути як достатньо загальним, так і більш детальним. Однак у Листі-замовленні обов'язково мають бути відображені:

- мета аудиту (аудиторської перевірки);

- масштаб (період) перевірки;

- форма надання звіту за перевіркою;

- місце та терміни проведення аудиту;

- умови оплати за виконані роботи (надані послуги);

- участь замовника у перевірці та його відповідальність тощо.

Аудиторська фірма (ПП- аудитор) вивчає Лист-замовлення, узгоджує умови завдання з аудиту з управлінським персоналом клієнта чи за потреби з тими, кого наділено найвищими повноваженнями (див. параграф 9 та Д21 МСА 300), та у випадку згоди направляє клієнту Лист-зобов'язання (Лист-згоду).

Форма та зміст листа-зобов'язання з аудиту можуть варіюватися для кожного суб'єкта господарювання (див. параграф Д23 МСА 300).

Відповідно до параграфа 11 МСА 300 узгоджені умови завдання з аудиту записуються у листі-зобов'язанні з аудиту чи в іншій належній формі письмової угоди та містять (крім наданих тут див. параграфи Д22-Д25):

а)мету та обсяг аудиту фінансової звітності;

б)відповідальність аудитора;

відповідальність управлінського персоналу;

г)ідентифікацію застосовної концептуальної основи фінансової звітності для складання фінансової звітності;

д)посилання на очікувану форму й зміст будь-яких звітів, що їх надасть аудитор, і констатацію того, що можуть існувати обставини, за яких звіт може відрізнятися від очікуваної форми та змісту.

Приклад Листа-зобов'язання надано у Додатку 1 до МСА 210 "Умови домовленості про аудит" та розташовано у Додатку АВ посібника.

Що ж може вплинути на рішення аудиторської фірми відносно прийняття чи відхилення клієнта? Звичайно, це є наслідком тривалості відносин між сторонами, і до нового клієнта необхідно бути більш пильним та уважним. Тому, у випадку зміни клієнтом обслуговуючої аудиторської фірми, згідно МСА та КЕПБ, наступним кроком є написання двох листів:

- Листа замовника до попереднього аудитора (додаток AM);

- Листа теперішнього аудитора до попереднього (додаток AM). Виходячи з практики аудиторської діяльності, не завжди ці листи мають зворотній зв'язок. Результатом подібних етичних непорозумінь з попереднім аудитором може бути не підтвердження теперішнім аудитором вхідних залишків (сальдо) за Балансом (Звітом про фінансовий стан) клієнта, що є підставою для не підтвердження ним і вихідного сальдо за рахунками, про що він обов'язково зазначає у своєму аудиторському звіті (висновку).

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Жидеєва Л.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3. Процедура замовлення аудиту (аудиторських послуг)“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ

 • ТЕМА 2. РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • ТЕМА 3. МЕТОДИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

 • ТЕМА 4. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

 • ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ

 • 2. Необхідність планування аудиторської діяльності та критерії вибору клієнтів

 • 3. Процедура замовлення аудиту (аудиторських послуг)
 • 4. Види планів аудиторської фірми, їхнє значення та використання

 • 5. Методика розробки програми (розширеного плану) проведення аудиту

 • Термінологічний словник за Темою 5

 • ТЕМА 6. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

 • МОДУЛЬ ІІ. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 • Підтема 7.2. АУДИТ ВНУТРІШНІХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 • Підтема 7.3. АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • Підтема 7.4. АУДИТ ЗАПАСІВ

 • Підтема 7.5. АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 • Підтема 7.6. АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 • Підтема 7.7. АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 • Підтема 7.8. АУДИТ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • Підтема 7.9. АУДИТ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • МОДУЛЬ III. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ, АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

 • ТЕМА 9. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

 • ТЕМА 10. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУ

 • ТЕМА 11. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЇХНІ ОБ'ЄКТИ ТА ВИДИ

 • ТЕМА 12. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: ЙОГО СУТЬ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ

 • ТЕМА 13. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 • ТЕМА 14. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 • Список інформаційних джерел

 • ГЛОСАРІЙ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи