Розділ «ТЕМА 10. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУ»

Ви є тут

Аудит


1. Меморандум виправлених аудитором помилок за результатами перевірки


Меморандум виправлених аудитором помилок може складатися для запобігання різним конфліктам між державними структурами та об'єднаннями підприємців і профспілками у сфері стандартизації та сертифікації якості продукції. Цей документ повинен активно залучати громадськість до вироблення державної регуляторної політики.

Меморандум може бути оформлений у вигляді доповідної записки, пояснювальної письмової довідки, листа з приводу визначених питань тощо.

Крім того, меморандум може бути самостійним документом листування між аудитором та клієнтом або бути додатком до особистого або вербального спілкування.

Цей вид офіційного документу часто є детальним вираженням фактів та аргументів, які з них випливають, і практично не відрізняється від аудиторського звіту (за винятком того, що Меморандум не починається та не завершується формулою ввічливості та не повинен мати підпису). Іноді Меморандум доречно супроводжувати короткою пояснювальною запискою.

Якщо Меморандум направляється клієнтові факсом чи поштою, то він друкується на окремому бланку аудиторської фірми (аудитора), місце та дата не вказуються, печатка не ставиться.

Якщо Меморандум передається особисто або відправляється кур'єром, то під текстом вказується місце та дата відправлення, печатка не ставиться.


2. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності3. Дії аудитора при виявленні зловживань і неможливості проведення аудиту


МСА [13] розглядають дії аудитора при виявленні двох типів зловживань:

- шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності");

- невідповідність законам та нормативним актам, недотримання їхніх вимог (МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності").

Так, за п. 38 МСА 240, якщо аудитор стикається з винятковими обставинами, які ставлять під сумнів можливість продовжувати виконання аудиту внаслідок певних викривлень, що є результатом шахрайства або він підозрює, що було заподіяно шахрайство, необхідно:

а) визначити професійну та юридичну відповідальність, застосовну за цих обставин, включаючи, чи існує вимога, щоб аудитор надавав звіт особі або особам, які призначали його на аудит, або, в деяких випадках, регуляторним органам;

б) розглянути, чи є прийнятною відмова від завдання, якщо відмова можлива згідно із застосовними законодавчими або нормативними актами;

в) якщо аудитор відмовляється:

- він обговорює з управлінським персоналом відповідного рівня та тими, кого наділено найвищими повноваженнями, свою відмову від завдання та причини такої відмови;

- він визначає, чи існує професійна або юридична вимога надавати звіт особі або особам, які призначили його на аудит, або, в деяких випадках, регуляторним органам про відмову від завдання та причини такої відмови (див. параграфи Д54—Д57). МСА 250, у свою чергу, описує вимоги до:

- розгляду аудитором дотримання вимог законодавчих і нормативних актів (пп. 12-17);

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Жидеєва Л.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 10. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ

 • ТЕМА 2. РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • ТЕМА 3. МЕТОДИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

 • ТЕМА 4. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

 • ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ

 • 2. Необхідність планування аудиторської діяльності та критерії вибору клієнтів

 • 3. Процедура замовлення аудиту (аудиторських послуг)

 • 4. Види планів аудиторської фірми, їхнє значення та використання

 • 5. Методика розробки програми (розширеного плану) проведення аудиту

 • Термінологічний словник за Темою 5

 • ТЕМА 6. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

 • МОДУЛЬ ІІ. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 • Підтема 7.2. АУДИТ ВНУТРІШНІХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 • Підтема 7.3. АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • Підтема 7.4. АУДИТ ЗАПАСІВ

 • Підтема 7.5. АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 • Підтема 7.6. АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 • Підтема 7.7. АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 • Підтема 7.8. АУДИТ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • Підтема 7.9. АУДИТ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • МОДУЛЬ III. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ, АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

 • ТЕМА 9. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

 • ТЕМА 10. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУ
 • ТЕМА 11. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЇХНІ ОБ'ЄКТИ ТА ВИДИ

 • ТЕМА 12. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: ЙОГО СУТЬ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ

 • ТЕМА 13. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 • ТЕМА 14. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 • Список інформаційних джерел

 • ГЛОСАРІЙ