Розділ «Термінологічний словник за Темою 5»

Ви є тут

Аудит

Аудиторський процес — сукупність організаційних, методичних і технічних процедур та дій, які впливають на створення та вдосконалення взаємозв'язків між окремими частинами цілого (аудиту).

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Бухгалтерська звітність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Дослідна (основна) стадія — етап аудиту, який проходить безпосередньо на підприємстві клієнта і є основним у здійсненні перевірки.

Завершальна стадія — етап аудиту, який включає узагальнення і реалізацію результатів аудиту.

Загальна стратегія аудиту (Overall audit strategy) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — стратегія, яка встановлює обсяг, час і напрям аудиту та є основою для розробки більш детального плану проведення аудиту.

Зведений документ — декілька первинних документів, які за встановленими правилами об'єднуються в один зведений, як правило звітний документ (Звіт касира, Звіт про рух сировини і матеріалів на складі, Товарно-грошовий звіт), який і є підставою для занесення бухгалтерської інформації у регістри обліку.

Лист-зобов'язання (Engagement letter) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — письмові умови завдання у формі листа.

Обліковий цикл підприємства — процес, який систематично повторюється кожного місяця, розпочинається випискою первинних документів та закінчується складанням фінансової звітності (Форми № 1 та № 2) і має такі складові: первинні документи, рахунки бухгалтерського обліку — регістри (синтетичні та аналітичні), Головна книга, оборотна відомість за синтетичними рахунками, фінансова звітність (Баланс та Звіт про фінансові результати).

Облікові регістри — носії інформації спеціального формату і будови (паперові, машинні), призначені для реєстрації, групування та узагальнення господарських операцій, оформлених відповідними первинними документами.

Оборотна відомість за рахунками синтетичного обліку — зведення оборотів і сальдо за всіма синтетичними рахунками, призначене для перевірки облікових записів, складання нового балансу та загального ознайомлення зі станом і змінами господарських засобів.

Організаційна (початкова) стадія — етап аудиту, який включає вибір об'єкта аудиту і організаційно-методичну підготовку.

Первинний документ (згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні") — документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Планування — складається з встановлення загальної стратегії аудиторської перевірки для завдання та розробки плану аудиторської перевірки для зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня.

Програма (розширений план) аудиту — детальний перелік змісту аудиторських процедур.

Регістри аналітичного обліку — вид облікових регістрів за ступенем узагальнення облікової інформації, які ведуться в розрізі аналітичних рахунків, відкритих до певного синтетичного рахунка (картки складського обліку сировини і матеріалів).

Регістри синтетичного обліку — вид облікових регістрів за ступенем узагальнення облікової інформації, які ведуться в розрізі синтетичних рахунків (Головна книга).

Фінансова звітність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Жидеєва Л.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Термінологічний словник за Темою 5“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ

 • ТЕМА 2. РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • ТЕМА 3. МЕТОДИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

 • ТЕМА 4. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

 • ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ

 • 2. Необхідність планування аудиторської діяльності та критерії вибору клієнтів

 • 3. Процедура замовлення аудиту (аудиторських послуг)

 • 4. Види планів аудиторської фірми, їхнє значення та використання

 • 5. Методика розробки програми (розширеного плану) проведення аудиту

 • Термінологічний словник за Темою 5
 • ТЕМА 6. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

 • МОДУЛЬ ІІ. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 • Підтема 7.2. АУДИТ ВНУТРІШНІХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 • Підтема 7.3. АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • Підтема 7.4. АУДИТ ЗАПАСІВ

 • Підтема 7.5. АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 • Підтема 7.6. АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 • Підтема 7.7. АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 • Підтема 7.8. АУДИТ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • Підтема 7.9. АУДИТ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • МОДУЛЬ III. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ, АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

 • ТЕМА 9. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

 • ТЕМА 10. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУ

 • ТЕМА 11. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЇХНІ ОБ'ЄКТИ ТА ВИДИ

 • ТЕМА 12. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: ЙОГО СУТЬ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ

 • ТЕМА 13. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 • ТЕМА 14. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 • Список інформаційних джерел

 • ГЛОСАРІЙ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи