Розділ «БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК»

Маркетинг туристичних послуг

20. Измайлова И. Еще раз о человеческом факторе // Отель. — 2001. — № 1. — С. 23—25.

21. Кабушкии Н. И. Менеджмент туризма: Учеб. пособ. — 7-е изд., стер. — Мн.: Новое знание, 2007. — 408 с.

22. Карягін Ю. О., Тимошенко З.І., Демура Т. О. та ін. Маркетинг турпродукту: Підручник. — К.: Кондор, 2009. — 394 с.

23. Квартальное В. А. Туризм: Учебник. — 2-е изд., перераб. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 336 с.

24. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. — Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. — 300 с.

25. Король О. Д., Крачило М. П. Менеджмент туризму: Навч. посіб. — Чернівці: Рута, 2008. — 240 с.

26. Косеиков С. І. Маркетингові дослідження. — К.: Скарби, 2004. — 464 с.

27. Котлер Ф., Боуеп Д., Мейкенз Д. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник: Пер. с англ.; Под ред. Р. Б. Ноздрева. — М.: ЮНИТИ, 1998. — 787 с.

28. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Экспресс-курс: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2002. — 496 с.

29. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Прогресс, 1991. — 649 с.

30. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Лльтср-ирес, 2003. — 436 с.

31. Майдебура Е. В. Маркетинг услуг.— К.: ВИРАР, 2001. — 574 с.

32. Мальська М. П., Антонюк Н. B.t Ганич Н, М Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. — К.: Знання, 2008. — 661 с.

33. Мальська М. Н., Вордун O. Ю. Планування діяльності туристичних підприємств: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 241 с.

34. Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес: теорія та практика: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 424 с.

35. Мальська М. П., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 272 с.

36. Мальченко В. М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 360 с.

37. Маркова В. Д. Маркетинг услуг. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 128 с.

38. Мельниченко С. В., Ведмідь Н. І. Менеджмент підприємства туристичної індустрії: Навч.-метод, посіб. — К.: Київ. нац. торг.-екон. уи-т, 2005. — 218 с.

39. Муніп Г. В., Тимошенко З.І., Самарцев G. ІЗ. та ін. Маркетинг туризму: Навч. посіб. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. — Ч. 2. — 427 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Маркетинг туристичних послуг» автора Кудла Н.Є. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК“ на сторінці 2. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ

 • Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 2.3.2. Дослідження вторинної інформації

 • 2.4. Побудова програми маркетингових досліджень

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 3. РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 4. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 5. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

 • Розділ 6. ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

 • Розділ 7. ПОЛІТИКА ЦІН У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 8. ДИСТРИБУЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 8.4. Спеціалізація посередників і форми вертикальної інтеграції в каналах дистрибуції

 • 8.5. Сучасні канали дистрибуції туристичних послуг

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 9. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 9.4. Туристична пропаганда й активізація продажу

 • 9.5. Персональний продаж

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 10. ТУРИСТИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

 • Розділ 11. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
 • КОРОТКИЙ СЛОВНИК МАРКЕТИНГОВИХ ТЕРМІНІВ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи