Розділ «КОРОТКИЙ СЛОВНИК МАРКЕТИНГОВИХ ТЕРМІНІВ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ»

Маркетинг туристичних послуг

Бронювання туристичних послуг (tourism services reservation) — один із способів дистрибуції, який дозволяє клієнтові туристичного підприємства мати гарантовану можливість користуватися туристичними послугами; суть Б. не змінюється від моменту її виникнення, змінюються тільки технології комунікації у зв'язку "клієнт — готель" та види дистрибуційних каналів, тобто способи доступу до потенційних клієнтів.

Дистрибуція туристичних послуг (tourism services distribui ion) — діяльність, ціллю якої є поєднання потенційних покупців з місцями виникнення послуг, тобто з об'єктом розміщення у випадку готельної послуги, гастрономічним об'єктом у випадку послуги харчування тощо; споживачі туристичних послуг можуть самостійно знайти виробника основних послуг (наприклад, певний готель, щоб придбати готельну послугу) або скористатися послугами спеціалізованих фірм, які виступають посередниками продажу (туристичні агенції).

Дохідна еластичність туристичного попиту (income elasticity of tourism demand) — відносна зміна туристичного попиту щодо відносної зміни доходу населення.

Змішана еластичність туристичного попиту (mixed elasiiciiij of tourism demand) — відносна зміна туристичного попиту на визначену послугу X у результаті відносної зміни ціни послуги У (наприклад, збільшення цін пасажирського перевезення залізничним транспортом сприяє зростанню попиту на послуги автобусного перевезення при незмінній величині попиту на перевезення).

Кадрова політика туристичного маркетингу (marketingpersonalpolicy іп tourism) — діяльність підприємства, яка орієнтована на сподівання потенційних і працевлаштованих працівників; маркетингове розуміння К. п. не обмежується тільки персоналом, що надає послуги покупцям, воно охоплює інші форми інтерперсональних контактів, які мають прямий або опосередкований вплив на укладання угоди; завдяки відповідному виливу на працівника можна одержати високу якість надання послуг.

Капали дистрибуції туристичних послуг (distribution channels of tourism services) — шляхи (або способи), завдяки яким туристична послуга переходить від виробника до споживача; специфіка виробничого процесу у туризмі спричиняє те, що у дистрибуції туристичних послуг використовують різноманітні шляхи (канали) з метою встановлення взаємозв'язку туристичного підприємства з ринком; K. д. можуть бути прямими і непрямими, короткими і довгими, вузькими і широкими, традиційними і такими, які ґрунтуються на сучасних комп'ютерних технологіях.

Комплекс туристичного маркетингу (marketing mix in tourism) -сукупність інтегрованих елементів, за посередництвом яких туристичне підприємство здійснює вплив на ринкові процеси; ці елементи називають змінними управлінських рішень, оскільки підприємство може їх формувати залежно від ринкової ситуації та інших обставин; виділяють п'ять основних елементів K. m. м. у туристичній діяльності з надання послуг, які створюють так звану композицію 6Р: продукт, ціпа, дистрибуція, популяризація, персонал.

Комплементарність туристичного попиту (tourism product'а complementarite) — полягає у виявленні потреб на туристичні послуги, які взаємно доповнюються, або коли наявне споживання туристичних послуг, що реалізуються в межах одного споживчого туристичного пакета (наприклад, проїзд автобусом поєднаний з нічлігом у мотелі).

Маркетинг (marketing) — управлінська система, яка відповідає за ідентифікацію потреб споживачів, представлення товарів, робіт і послуг, які задовольняють ці потреби з мстою отримання максимального прибутку; визначення М. можна розглядати у двох аспектах: вузькому й широкому; вузький підхід до визначення М. показує потребу планування, координації і контролю за діяльністю підприємства, що спрямована на ринок; у широкому значенні М. — це цільовий спосіб просування на ринку, який ґрунтується на інтегрованому використанні інструментів і дій та ринкової орієнтації.

Маркетинг взаємного впливу (interactive marketing) — концепція маркетингу, суттю якої є вплив на всіх працівників фірми у напрямі формування відповідних проякісних і пропослугових положень і взаємозв'язку з виробником і споживачем.

Маркетинг внутрішній (internai marketing) — вид маркетингу, який охоплює діяльність підприємства, яке мас на меті підвищення кваліфікації і мотивування працівників до кращого обслуговування клієнтів; діяльність у сфері М. в. повинна ґрунтуватися на існуючому і взірцевому рівні обслуговування й сукупності інформаційних, мотиваційних дій та стандартизації.

Маркетинг зв'язку (relationship marketing) — концепція маркетингу, згідно з якою до традиційного комплексу маркетингу додасться процес обслуговування клієнта та якість; означає мобілізацію уваги персоналу з мстою зробити з покупця не тільки співавтора вартості продукту, а суб'єкта, який тісно пов'язаний з фірмою.

Маркетинг зовнішній (external marketing) — вид маркетингу, який охоплює будь-яку діяльність фірми, що надає послуги, ринкового спрямування та стосується дій, пов'язаних з аналізом ринку та формуванням окремих маркетингових інструментів.

Маркетинг латеральний (laterality marketing) — концепція маркетингу, яка займається пошуком можливостей розширення діяльності через роботу з тими потребами, конкретними клієнтами чи обставинами, які були відкинуті в дотеперішній ринковій діяльності.

Маркетинг масовий (mass marketing) — один із видів маркетингу, в якому діяльність підприємств, що надають туристичні послуги, спрямована па пересічного покупця шляхом застосування однорідної композиції маркетингових інструментів для всього ринку; у М. м. важливою є ідентифікація спільних ознак споживачів послуг.

Маркетинг партнерський (partnership marketing) — концепція маркетингу, мстою якої є створення, утримання і розширення зв'язку з клієнтом; М. п. ґрунтується на здобутті лояльних споживачів, які роблять повторні покупки туристичного продукту фірми.

Маркетинг послуг (marketing services) — вид маркетингу, який полягає у використанні елементів комплексу маркетингу в ринковій діяльності підприємств, які падають послуги; використовує доробок загальної теорії маркетингу, який сформувався на основі маркетингу матеріальних благ і адаптує основні його положення до сфери послуг.

Маркетингові дослідженпя (marketing research) — систематичний і об'єктивний пошук, збір та аналіз ринкової інформації (наприклад, стану попиту, цільових ринків) з мстою ідентифікації і вирішення поставленої проблематики у сфері маркетингу, а особливо пізнання переваг, сподівань та потреб споживачів певного продукту.

11 ари туристичні (комплементарні) послуги (paratourism services) — надання послуг з використанням основних туристичних благ та наявністю вільного чйсу; полегшують доступ до туристичних цінностей та постачають послуги, які доповнюють пропозицію певної території (наприклад, торговельні, банкові, телекомунікаційні, поштові, страхові, охорони здоров'я, локальної інфраструктури).

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Маркетинг туристичних послуг» автора Кудла Н.Є. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „КОРОТКИЙ СЛОВНИК МАРКЕТИНГОВИХ ТЕРМІНІВ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ

 • Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 2.3.2. Дослідження вторинної інформації

 • 2.4. Побудова програми маркетингових досліджень

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 3. РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 4. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 5. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

 • Розділ 6. ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

 • Розділ 7. ПОЛІТИКА ЦІН У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Розділ 8. ДИСТРИБУЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 8.4. Спеціалізація посередників і форми вертикальної інтеграції в каналах дистрибуції

 • 8.5. Сучасні канали дистрибуції туристичних послуг

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 9. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • 9.4. Туристична пропаганда й активізація продажу

 • 9.5. Персональний продаж

 • Питання для самоконтролю

 • Розділ 10. ТУРИСТИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

 • Розділ 11. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

 • КОРОТКИЙ СЛОВНИК МАРКЕТИНГОВИХ ТЕРМІНІВ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи