Розділ «ТЕМА 7. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ»

Бухгалтерський облік


7.1. Економічний зміст та оцінка запасівЕкономічний зміст запасів


Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм власності та галузей економіки використовують виробничі запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони займають особливе місце у складі майна і домінуючу позицію у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності. Виробничі запаси є складовою частиною групи матеріальних ресурсів, які формують економічні ресурси.

Під виробничими запасами розуміють активи, які використовуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також управління підприємством.

Критерії визнання виробничих запасів активом:

o існує імовірність того, що підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням;

o вартість запасів може бути достовірно визначена.

Відповідно, при відсутності впевненості щодо отримання економічних вигод або застосуванні недостовірної оцінки при надходженні та списанні матеріалів достовірність активів у балансі викликає сумніви. В той же час необхідно забезпечити точність даних про запаси у фінансових звітах.

Запаси - це активи, які утримуються для продажу; як виробничі запаси для споживання у процесі виробництва готової продукції, виконання робіт та надання послуг, а також для управління підприємством.

Місце виробничих запасів у складі економічних ресурсів наведено на рис 7.1.

Місце виробничих запасів у складі економічних ресурсів

Рис. 7.1. Місце виробничих запасів у складі економічних ресурсів

Сутність поняття "виробничі запаси" з різних економічних джерел наведено в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1

Визначення запасів з різних джерел
ДжерелоВизначення поняття
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"Запаси - активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва готової продукції з метою подальшого продажу; утримуються для потреб управління підприємством.
Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т1/Редкол.: С.В.Мочерний та інші - К.: Видавничий центр "Академія", 2000 - 864с.Виробничі запаси - це частина оборотних коштів на підприємстві, які залучено до процесу виробництва
Економіка підприємства: Навчальний посібник / за заг. ред. П.В.Круша, В.І.Подвігіної, Б.М.Сердюка. - К.:Ельга-Н; КНТ, 2007 -780с.Виробничі запаси - це необхідні для забезпечення процесу виробництва запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів та купованих напівфабрикатів, палива, тари, запасних частин та засобів праці, які підприємство включає до складу малоцінних, вартість яких не перевищує 2500грн, та швидкозношувальних зі строком служби не більше 1 року.
Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник: - К.: Атака, 2002.- 480с.Виробничі запаси - предмети праці, які ще не залучені у виробничий процес і знаходиться на складах підприємств у вигляді запасів.
Бухгалтерський облік. Конспект лекцій для студентів денної форми навчання./ І.Б.Садовська.. - Луцьк: ЛДТУ, 2004 - 112с.Виробничі запаси - це матеріальні цінності, які використовуються у процесі виробничої діяльності як предмети праці і споживаються протягом одного виробничого циклу, після завершення якого цілком переносять свою вартість на собівартість виготовленого продукту.


Завдання обліку запасівКласифікація виробничих запасів


Під час виробничого процесу використовуються різного роду матеріальні цінності. Одні з них повністю споживаються у процесі виробництва, такі як сировина і матеріали, комплектуючі вироби тощо, інші змінюють лише свою форму або входять у виріб без будь-яких зовнішніх змін, наприклад запасні частини, і є такі, які не включаються в масу чи хімічний склад готової продукції - це малоцінні та швидкозношувані предмети.

Важливим етапом аналітичної роботи на підприємстві є організація групування виробничих запасів за технологічними ознаками та за призначенням і роллю в процесі виробництва.

Класифікація виробничих запасів необхідна для раціональної організації складського господарства, ведення аналітичного обліку, а також для нормування, планування, обліку, аналізу, управління запасами та інших потреб підприємства. Типова класифікація виробничих запасів представлена в таблиці 7.2.

За призначенням виробничі запаси класифікуються таким чином.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік» автора Садовська І.Б. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 7. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ І. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • 1.2. Функції, предмет і метод бухгалтерського обліку

 • ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

 • ТЕМА 3. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

 • 3.2. Подвійний запис

 • 3.3. План рахунків бухгалтерського обліку

 • 3.4. Класифікація рахунків

 • 3.5. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку

 • ТЕМА 4. ОЦІНЮВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ

 • ТЕМА 5. ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • 5.10. Форми ведення бухгалтерського обліку

 • 5.11. Організація бухгалтерського обліку

 • РОЗДІЛ ІІ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 • 6.2. Облік касових операцій

 • 6.3. Облік безготівкових розрахунків

 • 6.4. Облік дебіторської заборгованості

 • ТЕМА 7. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
 • 7.2. Нормативне забезпечення обліку запасів

 • 7.3. Документування господарських операцій з руху запасів

 • 7.4. Аналітичний та синтетичний облік запасів

 • 7.5. Складський облік запасів

 • 7.6. Інвентаризація запасів

 • ТЕМА 8. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • 8.2. Облік нематеріальних активів

 • ТЕМА 9. ОБЛІК ПРАЦІ, ЇЇ ОПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

 • ТЕМА 10. ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • 10.2. Облік розрахунків з бюджетом

 • ТЕМА 11. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 • ТЕМА 12. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • 12.2. Нормативно-правове і фінансове регулювання інвестиційної діяльності

 • 12.3. Первинний облік фінансових інвестицій

 • 12.4. Синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій

 • ТЕМА 13. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • ТЕМА 14. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

 • РОЗДІЛ ІІІ. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 • 15.2. Етапи розвитку управлінського обліку та його сучасні концепції

 • 15.3. Предмет, метод, принципи і функції управлінського обліку

 • 15.4. Відмінності та взаємозв'язок між управлінським та фінансовим обліком

 • 15.5. Організація управлінського обліку

 • ТЕМА 16. СКЛАД ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

 • 16.2. Склад та класифікація витрат виробництва

 • ТЕМА 17. ПОВЕДІНКА ТА ФУНКЦІЯ ВИТРАТ

 • 17.2. Визначення функції витрат

 • 17.3. Управлінські судження при визначенні поведінки витрат

 • ТЕМА 18. СИСТЕМИ І МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

 • 18.3. Поняття собівартості та її види

 • 18.4. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

 • ТЕМА 19. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ПОВНИМИ ВИТРАТАМИ

 • 19.2. Зведений облік витрат

 • 19.3. Зарубіжні методи обліку і калькулювання повних витрат

 • 19.4. Облік і розподіл непрямих витрат

 • ТЕМА 20. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ

 • 20.2. Система "директ-костинг" - система обліку змінних витрат

 • 20.3. Калькулювання змінних витрат: звітність за сегментами та оцінка діяльності

 • ТЕМА 21. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ

 • 21.2. Облік нормативних витрат, змін та відхилень від норм

 • 21.3. Суть системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 • ТЕМА 22. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ

 • 22.2. Основні припущення в аналізі взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток"

 • 22.3. Визначення точки беззбитковості за допомогою рівнянь

 • 22.4. Маржинальний метод визначення точки беззбитковості

 • 22.5. Графічний аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

 • 22.6. Аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток" за умов асортиментності продукції (багатопродуктового виробництва)

 • 22.7. Аналіз чутливості прибутку

 • ТЕМА 23. АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • 23.3. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмеження

 • ТЕМА 24. БЮДЖЕТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • 24.3. Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів і аналіз відхилень

 • ТЕМА 25. ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • 25.2. Оцінка діяльності центрів відповідальності

 • 25.3. Трансфертне ціноутворення

 • 25.4. Контроль та внутрішня звітність за центрами відповідальності

 • ТЕМА 26. СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 • 26.3. Облік витрат для безперервного вдосконалення діяльності

 • ГЛОСАРІЙ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ТЕРМІНІВ

 • Список використаної літератури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи