Розділ «21.3. Суть системи обліку і калькулювання за нормативними витратами»

Бухгалтерський облік


21.3.1. Варіанти обліку за нормативними витратами та облік відхилення від норм


Можливі три варіанти обліку за нормативними затратами:

1) Облік проводять виключно за нормативними затратами (Зн), при цьому їх періодично коригують на величину відхилень (В), а фактичні витрати (Зф) визначають за формулою:

2) облік за фактичними та нормативними затратами здійснюється паралельно:

3) облік проводиться змішаним способом.

Облік відхилень може відбуватись за декількома варіантами.

Один із можливих варіантів полягає в тому, що відхилення від норм відображаються на спеціальних рахунках під час їх виникнення або одночасно з витратами. При цьому придбані матеріали оцінюють за нормативною ціною, а відхилення від нормативної вартості відносять на окремий рахунок "Відхилення основних матеріалів за ціною". На рахунок "Незавершене виробництво" списують нормативну кількість матеріалів в оцінці за нормативною ціною, а відхилення відносять на спеціальний рахунок "Відхилення основних матеріалів за кількістю". У такому ж порядку відображають відхилення витрат на оплату праці та накладних витрат. У випадку перевитрат інформацію записують за дебетом рахунка перевитрат, а економію - за кредитом рахунка.

На дебеті рахунка "Незавершене виробництво" відображають лише нормативні витрати, а на кредиті - нормативну собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт). Відхилення від нормативів розподіляються у кінці звітного періоду та списуються на рахунки "Незавершене виробництво", "Готова продукція" та "Собівартість реалізації" пропорційно до залишків на цих рахунках на кінець періоду. Таку методику зручно використовувати при позамовному методі обліку витрат і обчисленні собівартості, коли залишків готової продукції на складі практично не буває, а всі відхилення можуть бути ідентифіковані з конкретними замовленнями.

Адмінперсонал підприємства зацікавлений в одержанні даних про відхилення оперативно з метою прийняття управлінських рішень. Тому для використання на підприємстві усі відхилення розцінюють як витрати звітного періоду і щомісяця списують на рахунок "Собівартість реалізації" або безпосередньо на рахунок "Фінансові результати".

Другий метод відображення відхилень від нормативів полягає у тому, що на дебет рахунка "Незавершене виробництво" відносять фактичну вартість використаних матеріалів, оплати праці та виробничих накладних витрат, а за кредитом цього рахунка відображають нормативну собівартість виготовленої продукції. Фактична собівартість виготовленої продукції визначається як алгебраїчна сума нормативної собівартості, відхилення за рахунок зміни норм та відхилення фактичних витрат від нормативних.

Така методика обліку збільшує обсяг облікових робіт та знижує оперативність і аналітичність облікової інформації.


21.3.2. Аналіз відхилень від нормативів витратВ нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік» автора Садовська І.Б. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „21.3. Суть системи обліку і калькулювання за нормативними витратами“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ І. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • 1.2. Функції, предмет і метод бухгалтерського обліку

 • ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

 • ТЕМА 3. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

 • 3.2. Подвійний запис

 • 3.3. План рахунків бухгалтерського обліку

 • 3.4. Класифікація рахунків

 • 3.5. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку

 • ТЕМА 4. ОЦІНЮВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ

 • ТЕМА 5. ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • 5.10. Форми ведення бухгалтерського обліку

 • 5.11. Організація бухгалтерського обліку

 • РОЗДІЛ ІІ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 • 6.2. Облік касових операцій

 • 6.3. Облік безготівкових розрахунків

 • 6.4. Облік дебіторської заборгованості

 • ТЕМА 7. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

 • 7.2. Нормативне забезпечення обліку запасів

 • 7.3. Документування господарських операцій з руху запасів

 • 7.4. Аналітичний та синтетичний облік запасів

 • 7.5. Складський облік запасів

 • 7.6. Інвентаризація запасів

 • ТЕМА 8. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • 8.2. Облік нематеріальних активів

 • ТЕМА 9. ОБЛІК ПРАЦІ, ЇЇ ОПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

 • ТЕМА 10. ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • 10.2. Облік розрахунків з бюджетом

 • ТЕМА 11. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 • ТЕМА 12. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • 12.2. Нормативно-правове і фінансове регулювання інвестиційної діяльності

 • 12.3. Первинний облік фінансових інвестицій

 • 12.4. Синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій

 • ТЕМА 13. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • ТЕМА 14. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

 • РОЗДІЛ ІІІ. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 • 15.2. Етапи розвитку управлінського обліку та його сучасні концепції

 • 15.3. Предмет, метод, принципи і функції управлінського обліку

 • 15.4. Відмінності та взаємозв'язок між управлінським та фінансовим обліком

 • 15.5. Організація управлінського обліку

 • ТЕМА 16. СКЛАД ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

 • 16.2. Склад та класифікація витрат виробництва

 • ТЕМА 17. ПОВЕДІНКА ТА ФУНКЦІЯ ВИТРАТ

 • 17.2. Визначення функції витрат

 • 17.3. Управлінські судження при визначенні поведінки витрат

 • ТЕМА 18. СИСТЕМИ І МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

 • 18.3. Поняття собівартості та її види

 • 18.4. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

 • ТЕМА 19. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ПОВНИМИ ВИТРАТАМИ

 • 19.2. Зведений облік витрат

 • 19.3. Зарубіжні методи обліку і калькулювання повних витрат

 • 19.4. Облік і розподіл непрямих витрат

 • ТЕМА 20. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ

 • 20.2. Система "директ-костинг" - система обліку змінних витрат

 • 20.3. Калькулювання змінних витрат: звітність за сегментами та оцінка діяльності

 • ТЕМА 21. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ

 • 21.2. Облік нормативних витрат, змін та відхилень від норм

 • 21.3. Суть системи обліку і калькулювання за нормативними витратами
 • ТЕМА 22. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ

 • 22.2. Основні припущення в аналізі взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток"

 • 22.3. Визначення точки беззбитковості за допомогою рівнянь

 • 22.4. Маржинальний метод визначення точки беззбитковості

 • 22.5. Графічний аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

 • 22.6. Аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток" за умов асортиментності продукції (багатопродуктового виробництва)

 • 22.7. Аналіз чутливості прибутку

 • ТЕМА 23. АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • 23.3. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмеження

 • ТЕМА 24. БЮДЖЕТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • 24.3. Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів і аналіз відхилень

 • ТЕМА 25. ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • 25.2. Оцінка діяльності центрів відповідальності

 • 25.3. Трансфертне ціноутворення

 • 25.4. Контроль та внутрішня звітність за центрами відповідальності

 • ТЕМА 26. СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 • 26.3. Облік витрат для безперервного вдосконалення діяльності

 • ГЛОСАРІЙ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ТЕРМІНІВ

 • Список використаної літератури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи