Розділ «18.3. Поняття собівартості та її види»

Бухгалтерський облік

Собівартість продукції (робіт, послуг) - це вартісне вираження витрат, пов'язаних з використанням у технологічному процесі виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних виробничих засобів, нематеріальних активів, спеціалізованого оснащення, інструменту, інвентарю, трудових і фінансових ресурсів, а також інших затрат на виробництво і збут готової продукції, включаючи встановлені державою як обов'язкові відрахування, податки і платежі.

Характеристика собівартості за складом витрат наведена в табл. 18.1.

Таблиця 18.1. Види собівартості за складом витрат та їх характеристика

Види собівартостіХарактеристика за складом витрат
ТехнологічнаПрямі витрати на робочому місці, ділянці, бригаді, площі угідь. Сюди відносяться витрати на сировину, матеріали, паливо та інші, які передбачені технологією виробництва продукції, а також витрати на оплату праці робітників безпосередньо зайнятих у виробничому процесі і витрати на утримання і використання обладнання. На її основі приймаються рішення щодо доцільності власного виробництва чи придбання необхідних ресурсів, нормативів їх витрачання, ефективного використання обладнання, формування трансфертних цін, результатів діяльності центрів витрат тощо
ВиробничаТехнологічна + розподілені загальновиробничі витрати (витрати на управління цехами, бригадами, виробничими підрозділами). Відображає рівень витрат на виготовлення продукції (робіт, послуг). Відповідно до методики, викладеної в національних П(С)БО на рахунку 23 "Виробництво" відображається саме виробнича собівартість продукції. Загальногосподарські витрати (адміністративні, витрати на збут) до неї не включають. Згідно з діючою методикою їх відразу відносять на витрати періоду
ПовнаВиробнича + загальногосподарські витрати (адміністративні та витрати на збут). Характеризує загальний рівень витрат на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг). В сучасних умовах ведення бухгалтерського обліку за національними П(С)БО її визначають розрахунковим шляхом. Використовується для цілей планування та встановлення певного рівня ціни

Виділення різних видів собівартості відображене на рисунку 18.4.

Види собівартості

Рис. 18.4. Види собівартості

Планова собівартість розраховується, виходячи із визначеного обсягу виробництва та середніх витрат, котрі припадають на цей обсяг.

В обліку також використовуються показники собівартості, котрі відрізняються за способами формування. Це такі її види, як планова, нормативна та фактична собівартість.

Крім поділу собівартості за критеріями складу витрат та способу її формування, на практиці фактично відбувається також її поділ за ступенем узагальнення. За ступенем узагальнення можна виділити індивідуальну, часткову та загальну собівартість.

Індивідуальна собівартість - це собівартість конкретного виду продукції, певного виду робіт, послуг. Часткова собівартість характеризує витрати з виробництва (та реалізації) певної групи продукції (зернові, рослинництво, тваринництво) чи витрати окремих підрозділів. Загальна собівартість характеризує загальний рівень витрат по підприємству на виробництво і реалізацію всієї продукції, що виготовлена підприємством, в тому числі роботи й послуги.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік» автора Садовська І.Б. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „18.3. Поняття собівартості та її види“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ І. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • 1.2. Функції, предмет і метод бухгалтерського обліку

 • ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

 • ТЕМА 3. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

 • 3.2. Подвійний запис

 • 3.3. План рахунків бухгалтерського обліку

 • 3.4. Класифікація рахунків

 • 3.5. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку

 • ТЕМА 4. ОЦІНЮВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ

 • ТЕМА 5. ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • 5.10. Форми ведення бухгалтерського обліку

 • 5.11. Організація бухгалтерського обліку

 • РОЗДІЛ ІІ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 • 6.2. Облік касових операцій

 • 6.3. Облік безготівкових розрахунків

 • 6.4. Облік дебіторської заборгованості

 • ТЕМА 7. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

 • 7.2. Нормативне забезпечення обліку запасів

 • 7.3. Документування господарських операцій з руху запасів

 • 7.4. Аналітичний та синтетичний облік запасів

 • 7.5. Складський облік запасів

 • 7.6. Інвентаризація запасів

 • ТЕМА 8. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • 8.2. Облік нематеріальних активів

 • ТЕМА 9. ОБЛІК ПРАЦІ, ЇЇ ОПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

 • ТЕМА 10. ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • 10.2. Облік розрахунків з бюджетом

 • ТЕМА 11. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 • ТЕМА 12. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • 12.2. Нормативно-правове і фінансове регулювання інвестиційної діяльності

 • 12.3. Первинний облік фінансових інвестицій

 • 12.4. Синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій

 • ТЕМА 13. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • ТЕМА 14. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

 • РОЗДІЛ ІІІ. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 • 15.2. Етапи розвитку управлінського обліку та його сучасні концепції

 • 15.3. Предмет, метод, принципи і функції управлінського обліку

 • 15.4. Відмінності та взаємозв'язок між управлінським та фінансовим обліком

 • 15.5. Організація управлінського обліку

 • ТЕМА 16. СКЛАД ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

 • 16.2. Склад та класифікація витрат виробництва

 • ТЕМА 17. ПОВЕДІНКА ТА ФУНКЦІЯ ВИТРАТ

 • 17.2. Визначення функції витрат

 • 17.3. Управлінські судження при визначенні поведінки витрат

 • ТЕМА 18. СИСТЕМИ І МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

 • 18.3. Поняття собівартості та її види
 • 18.4. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

 • ТЕМА 19. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ПОВНИМИ ВИТРАТАМИ

 • 19.2. Зведений облік витрат

 • 19.3. Зарубіжні методи обліку і калькулювання повних витрат

 • 19.4. Облік і розподіл непрямих витрат

 • ТЕМА 20. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ

 • 20.2. Система "директ-костинг" - система обліку змінних витрат

 • 20.3. Калькулювання змінних витрат: звітність за сегментами та оцінка діяльності

 • ТЕМА 21. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ

 • 21.2. Облік нормативних витрат, змін та відхилень від норм

 • 21.3. Суть системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 • ТЕМА 22. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ

 • 22.2. Основні припущення в аналізі взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток"

 • 22.3. Визначення точки беззбитковості за допомогою рівнянь

 • 22.4. Маржинальний метод визначення точки беззбитковості

 • 22.5. Графічний аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

 • 22.6. Аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток" за умов асортиментності продукції (багатопродуктового виробництва)

 • 22.7. Аналіз чутливості прибутку

 • ТЕМА 23. АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • 23.3. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмеження

 • ТЕМА 24. БЮДЖЕТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • 24.3. Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів і аналіз відхилень

 • ТЕМА 25. ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • 25.2. Оцінка діяльності центрів відповідальності

 • 25.3. Трансфертне ціноутворення

 • 25.4. Контроль та внутрішня звітність за центрами відповідальності

 • ТЕМА 26. СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 • 26.3. Облік витрат для безперервного вдосконалення діяльності

 • ГЛОСАРІЙ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ТЕРМІНІВ

 • Список використаної літератури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи