Розділ «2.4. Організація маркетингової служби в банку»

Банківський маркетинг

Умови життєдіяльності українських банків на ринку, зростання їх матеріальних можливостей призводять до того, що питанням маркетингу банку, особливо в останній час, стали приділяти набагато більше уваги, ніж раніше. А це знайшло відображення в організаційній структурі деяких банків.

Організаційна побудова банку, якщо він хоче домогтися реальних успіхів на ринку, повинна забезпечувати тісну взаємодію всіх ланок управління, чіткий поділ праці і строгу регламентацію роботи кожного працівника.

У ряді комерційних банків України (АКБ "Надра", АППБ "Аваль", АКБ "Форум") переважає структурна організація комерційних банків не на фундаментальній основі, а за дивізіональною ознакою, що забезпечує орієнтування на надання найрізноманітніших банківських продуктів (послуг), роботу з різними групами клієнтів, а також облік регіональних факторів. У цьому випадку управління будується таким чином, щоб забезпечувати керівництво в рамках цього напрямку.

У зв'язку з тим, що в даний час починає істотно посилюватися конкуренція в банківській сфері, яка швидко розвивається, зросли потреби в такій організаційній структурі, що була б більш еластичною та здатною швидко реагувати на зміну ринкової ситуації.

Структура банку не представляє щось застигле, а постійно модернізується відповідно до його нових цілей і завдань. У той же час на організаційну будову банку великий відбиток накладають його внутрішня культура, наявність традицій, що визначають основи поводження керівників і працівників. Тут багато що залежить від рівня керівництва.

До правил ефективного керівництва відносяться наступні: передача (делегування) відповідним банківським структурам повноважень і відповідальності за результати використання наданої влади; планування основних напрямків роботи з людьми; неухильне прагнення до досягнення мети; чіткість і конкретність розпоряджень, що віддаються; співвіднесення можливостей виконавців зі складністю поставлених завдань; формування ділової і доброзичливої атмосфери у всіх підрозділам банку; заохочення за кращі показники в роботі і виключення каральних засобів і санкцій за недогляд; гласність у роботі (зрозуміло, при збереженні комерційної таємниці банку); постійний контроль за фізичним і психологічним станом працівників; матеріальна підтримка працівників у необхідних ситуаціях; регулярні контакти керівників із підлеглими і т. д.

Будь-які зміни в організаційній структурі банку зумовлені:

• впровадженням у практику нових банківських продуктів (послуг);

• змінами в характері обслуговування клієнтів;

• наміром керівництва розширити ступінь охоплення ринку;

• використанням кращої техніки;

• нових методів роботи.

Це часом докорінно змінює вимоги до персоналу банку.

Для успішної діяльності банку об'єктивно необхідна служба маркетингу. Організація служби маркетингу багато в чому залежить від рівня розвитку банку. Створені останнім часом дрібні і середні комерційні банки, які надають клієнтам обмежений набір послуг і діють на невеликому територіальному просторі, звичайно мають невелику групу по маркетингу, яка працює за функціональною ознакою. Конкретним працівникам доручають окремі ділянки — маркетингові дослідження, рекламу і стимулювання збуту, ціноутворення і т. д.

Великі банки, як правило, створюють фундаментальні відділи маркетингу, які займаються всім спектром ринкових проблем.

Для українських маркетологів, які працюють у банківському бізнесі, особливо характерні наступні напрямки діяльності:

• забезпечення ринку збуту банківських продуктів (послуг);

• визначення характеру функціонування банку на ринку;

• налагодження партнерських відносин із клієнтурою, створення умов для конкурентоспроможності банку;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Банківський маркетинг» автора Романенко Л.Ф. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.4. Організація маркетингової служби в банку“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ

 • Запитання для самоконтролю

 • РОЗДІЛ 2. БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ. ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ОРГАНІЗАЦІЯ

 • 2.3. Маркетингові дослідження ринку банківських продуктів

 • 2.4. Організація маркетингової служби в банку
 • Запитання для самоконтролю

 • РОЗДІЛ 3. БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ, ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

 • 3.3. Цінова політика банку

 • 3.4. Політика банку у сфері збуту

 • 3.5. Комунікаційна політика банку

 • 3.6. Класифікація банківських продуктів

 • 3.7. Особливості використання комерційними банками України відсоткових банківських продуктів

 • 3.8. Зміст і особливості застосування комісійних банківських продуктів

 • 3.9. Відсотково-комісійні банківські продукти, їх розвиток в Україні

 • Запитання для самоконтролю

 • РОЗДІЛ 4. СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ І ЙОГО РОЛЬ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • РОЗДІЛ 5. КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

 • ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 25 Заповідей українського банкіра-початківця

 • РОБОТА НАД КЕЙСАМИ

 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи