Розділ «8.3. Складання списку літературних джерел»

Методологія педагогічного дослідження

Список літературних джерел є обов'язковим елементом наукової праці. Він є ключем до використаних дослідником джерел, певною мірою відбиває наукову етику і культуру наукової праці. Змістовність списку дає уявлення про те, наскільки глибоко її автор зумів вивчити стан досліджуваної проблеми, наскільки глибоко він володіє предметом дослідження. За рахунок включеного у наукову працю списку літератури стає можливим скоротити деякі цитовані матеріали та виклад окремих положень у тексті наукової праці.

До списку літератури, вміщеного у наукову працю, включають використані, цитовані і (або) рекомендовані літературні джерела. Рекомендовані джерела включають головним чином до навчальних і методичних видань. Розміщують списки літератури у кінці видання (крім наукових збірників статей, деяких довідників і методичних посібників. Побудова списку літератури може бути різною. У наукових працях найбільш поширеними є такі варіанти: за алфавітом, алфавітно-хронологічний, у послідовності першого згадування робіт і систематичний.

Список літератури в науковій праці свідчить про обсяг використаних автором джерел, про рівень стану досліджуваної проблеми і навичок роботи з науковою літературою. Такий список - одна з суттєвих частин наукової праці, що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження.

Список використаних літературних джерел розміщують після основного тексту наукової праці. Його обсяг не перевищує 5% загального обсягу рукопису.

Відомості про кожне літературне джерело записують відповідно до існуючих правил бібліографічного опису друкованої праці. В Україні залишаються бути чинними правила бібліографічного опису друкованих праць, встановлені стандартом ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составления". Правила бібліографічного опису друкованих праць є обов'язковими для всіх, у кого виникає потреба складати списки літературних джерел. Складають бібліографічний опис кожного джерела мовою, на якій його видано.

Бібліографічний опис друкованої праці являє собою сукупність відомостей про неї (а також її частину або групу праць), які дають можливість ідентифікувати1 працю, одержати уявлення про її зміст, читацьке призначення, обсяг та ще деякі дані.

Бібліографічні описи складаються з певних елементів, які поділяють на обов'язкові і факультативні (тобто такі, які застосовують при необхідності додатково розкрити особливості видання). Послідовність запису всіх елементів чітко визначена і не може довільно змінюватись.

Залежно від того, з яких елементів складається бібліографічний опис, він може бути:

коротким - складатись тільки з обов'язкових елементів;

розширеним - включати як обов'язкові, так і деякі факультативні елементи;

повним - складатись з обов'язкових і всіх факультативних елементів.

Різницю між ними можна побачити з такого прикладу (описи наведено у такому порядку: короткий-розширений-повний):

Фрейд 3. Введение в психоанализ. - М., 1991. - 456 с. Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции. - М.: Наука, 1991. - 456 с. Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции / Автори очерка о З.Фрейде Ф.В.Басейн и М.Г.Ярошевский. - М.: Наука, 1991. - 456 с. - (Серия "Классики науки").

У списках літератури наукових праць, як правило, наводять розширені бібліографічні описи, включаючи до них крім обов'язкових ще й елементи, наявність яких суттєво підвищує інформативність опису. Короткі бібліографічні описи застосовують у бібліографічних посиланнях, які розміщують усередині тексту, у підрядкових або позатекстових примітках. Повні бібліографічні описи застосовують у бібліографічних виданнях.

Складають бібліографічний опис безпосередньо за тим виданням, що описують. Це забезпечує правильність і вірогідність включених до опису відомостей. Джерелом відомостей для бібліографічного опису може бути титульна сторінка, випускні дані (найчастіше вміщені на звороті титульної сторінки), вступ, сам текст та інше конкретної друкованої праці.

Елементи бібліографічного опису відокремлюють умовними розділовими знаками: крапкою (.), двома крапками (:), комою (,), крапкою і комою (;), крапкою і тире (. -), похилою лінією (/), двома похилими лініями (//) тощо.

У бібліографічних описах застосовують деякі чітко визначені скорочення. Застосовувати довільні скорочення слів не допускається!

Узагальнено бібліографічний опис книги включає відомості про автора (чи авторів), назву видання, його характер і призначення, відомості про авторство, відомості про повторність видання, місце видання (місто, видавництво або установа, що здійснили видання), рік видання, кількість сторінок та деякі інші (докладніше про них можна дізнатися із спеціальних довідників).

Відомості про автора (чи авторів) включають його прізвище (у називному відмінку) та ініціали: Савченко В.П. При потребі вказують додаткові відомості про автора (батько, син, спеціальність тощо).

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Методологія педагогічного дослідження» автора Тверезовська Н.Т. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „8.3. Складання списку літературних джерел“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. Наука - продуктивна сила розвитку суспільства

 • Розділ 2. Наукове пізнання в педагогічному дослідженні

 • 2.4. Сітьовий метод планування педагогічних досліджень

 • Розділ 3. Методи педагогічного дослідження

 • Розділ 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

 • Розділ 5. Педагогічний експеримент

 • 5.3. Фактори впливу на хід педагогічного експерименту

 • 5.4. Послідовність проведення педагогічного експерименту

 • 5.5. Гіпотеза в експерименті

 • 5.6. Планування окремих фаз педагогічного експерименту

 • Розділ 6. Математичне опрацювання результатів педагогічного дослідження

 • 6.4. Прийоми статистичного опрацювання експериментальних даних

 • 6.5. Статистичні методи встановлення зв'язків між явищами

 • Розділ 7. Узагальнення результатів педагогічного дослідження

 • Розділ 8. Обробка та оформлення результатів дослідження

 • 8.2. Мова і стиль викладу змісту наукової праці

 • 8.3. Складання списку літературних джерел
 • 8.4. Вимоги до оформлення наукових праць

 • Розділ 9. Особистість науковця у проведенні педагогічного дослідження

 • Література