Розділ 8. Корпоративний контроль

Корпоративне управління


8.1. Поняття та концептуальні засади корпоративного контролю. Форми та типологія корпоративного контролю


Корпоративний контроль - специфічна форма контролю в корпораціях, який охоплює не лише внутрішні управлінські взаємовідносини, а й зовнішні. Корпоративний контроль неможливо трактувати у вузькому значенні, його слід розглядати з позицій діалектичного розвитку різних точок зору і у взаємозв'язку з іншими управлінськими функціями.

Корпоративний контроль може базуватися як на матеріальних засадах (власності - володінні певним пакетом акцій, фінансових ресурсах), так і на нематеріальних засадах (владі, інтелекті та робочій силі). Причому найвпливовіші учасники корпоративних взаємовідносин зазвичай мають як матеріальні, так і нематеріальні права для здійснення корпоративного контролю.

Тому за джерелами корпоративного контролю можна виділяти чотири типи контролю, а саме:

- контроль, що випливає із володіння правом власності;

- контроль, що випливає із володіння правом на користування власністю;

- контроль, що випливає із володіння владою;

- контроль, що випливає із володіння можливістю здійснення влади.

Важливо зазначити, що акціонери, кредитори, громадськість, державні органи не управляють АТ у загальноприйнятому сенсі (виробництвом, збутом, персоналом), а впливають на нього переважно за рахунок тих елементів, що є об'єктами їхніх інтересів. Функції управління планування, організацію, мотивацію, контроль та координацію здійснюють менеджери. Термін "контроль" як функція управління має інший смисловий відтінок, аніж цей же термін, який визначає взаємовідносини АТ та його акціонерів. Як функція управління, контроль - це управлінська діяльність, завдання якої полягає в кількісній та якісній оцінці та обліку результатів роботи організації. В цьому контексті контроль встановлює міру відповідності (факту плану чи нормі), тобто має інформаційний, оціночний аспект.

Контроль, що здійснюється за господарським товариством власниками, керівництвом та державними органами, має на меті надання надійної інформації зацікавленим особам.

До суб'єктів корпоративного контролю належать:

- органи державної влади;

- громадськість (суспільство в цілому, територіальна громада);

- учасники за розміром пакету акцій;

- збори власників;

- збори засновників;

- наглядова рада;

- менеджери, працівники підрозділів;

- ревізійна комісія;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Корпоративне управління» автора Ігнатьєва І.А. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 8. Корпоративний контроль“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина 1. Теоретичні основи корпоративного управління

 • Розділ 2. Сутність корпоративного управління

 • Частина 2. Механізми корпоративного управління

 • Розділ 4. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

 • 4.2. Ідентифікація основних груп зацікавлених осіб у діяльності АТ. Рушійні сили організаційного механізму

 • 4.3. Загальні збори акціонерів: функції, повноваження, технологія підготовки та проведення

 • 4.4. Наглядова рада та виконавчі органи управління

 • Розділ 5. Зовнішня сфера корпоративного управління

 • 5.3. Інфраструктура корпоративного середовища. Учасники корпоративного управління

 • 5.4. Фонд державного майна України та його роль у формуванні та управлінні корпоративним сектором України

 • 5.5. Торговці цінними паперами

 • 5.6. Національна депозитарна система України

 • 5.7. Роль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у формуванні та регулюванні корпоративного середовища

 • 5.8. Державна політика на фондовому ринку: мета, завдання, принципи регулювання та контролю

 • Розділ 6. Управління корпоративним капіталом

 • 6.2. Види цінних паперів: загальна характеристика та сфери застосування

 • 6.3. Види вартості акцій

 • 6.4. Емісія цінних паперів акціонерного товариства

 • Розділ 7. Стратегічне управління корпораціями

 • 7.3. Управління державними корпоративними правами

 • Розділ 8. Корпоративний контроль
 • Розділ 9. Корпоративна культура

 • Розділ 10. Оцінювання ефективності корпоративного управління

 • 10.2. Організаційна ефективність

 • 10.3. Сутність рейтингових оцінок

 • СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 • ЗАКОН УКРАЇНИ: ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА

 • Розділ II. ЗАСНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ III. КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ IV. ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

 • Розділ VI. ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ VIII. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ IX. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ X. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ XI. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ XII. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 • Розділ XIII. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

 • Розділ XIV. ПЕРЕБІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

 • Розділ XVI. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ XVII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи