Розділ «5.4. Фонд державного майна України та його роль у формуванні та управлінні корпоративним сектором України»

Корпоративне управління

Фонд державного майна України створено в 1991 році Постановою Кабінету Міністрів Української РСР № 158 для здійснення державної політики в сфері приватизації державного майна. Перші органи приватизації в Україні - Фонд, його регіональні відділення, фонди, комітети, управління комунального майна було утворено в 1992 році.

В 1994 р. було прийнято Указ Президента України № 56 "Про єдину систему органів приватизації в Україні". Цим Указом фактично було сформовано сучасну систему органів приватизації.

Згідно з Указом Президента України "Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України" від 13.03.99р. № 248/99, Фонд державного майна України входить до центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до "Тимчасового Положення про ФДМУ" фонд державного майна України підпорядкований і підзвітний Верховній Раді України. У своїй діяльності фонд керується Конституцією і законодавчими актами України, Кабінету Міністрів України.

Фонд має регіональні відділення в усіх областях України, В Республіці Крим, містах Києві та Севастополі.

Основні завдання Фонду полягають у наступному:

- захист майнових прав України на її території та за кордоном;

- здійснення прав розпорядження майном державних підприємств у процесі їх приватизації, створення спільних підприємств;

- здійснення повноважень щодо організації та проведення приватизації майна підприємств, яке перебуває у загальнодержавній власності;

- сприяння процесові демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників.

- продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації. (ст. 92 та 93 Закону України "Про державний бюджет України на 2006 рік").

Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

- змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності, шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства;

- продає майно, що перебуває у загальнодержавній власності у процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств і об'єктів незавершеного будівництва;

- укладає угоди з посередниками щодо організації підготовки до приватизації та продажу об'єктів приватизації;

- видає ліцензії посередникам;

- вживає заходів до залучення іноземних інвесторів до процесу приватизації;

- бере участь у створенні спільних підприємств, до статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власністю;

- представляє інтереси України за кордоном з питань, що стосуються захисту майнових прав держави.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Корпоративне управління» автора Ігнатьєва І.А. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „5.4. Фонд державного майна України та його роль у формуванні та управлінні корпоративним сектором України“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина 1. Теоретичні основи корпоративного управління

 • Розділ 2. Сутність корпоративного управління

 • Частина 2. Механізми корпоративного управління

 • Розділ 4. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

 • 4.2. Ідентифікація основних груп зацікавлених осіб у діяльності АТ. Рушійні сили організаційного механізму

 • 4.3. Загальні збори акціонерів: функції, повноваження, технологія підготовки та проведення

 • 4.4. Наглядова рада та виконавчі органи управління

 • Розділ 5. Зовнішня сфера корпоративного управління

 • 5.3. Інфраструктура корпоративного середовища. Учасники корпоративного управління

 • 5.4. Фонд державного майна України та його роль у формуванні та управлінні корпоративним сектором України
 • 5.5. Торговці цінними паперами

 • 5.6. Національна депозитарна система України

 • 5.7. Роль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у формуванні та регулюванні корпоративного середовища

 • 5.8. Державна політика на фондовому ринку: мета, завдання, принципи регулювання та контролю

 • Розділ 6. Управління корпоративним капіталом

 • 6.2. Види цінних паперів: загальна характеристика та сфери застосування

 • 6.3. Види вартості акцій

 • 6.4. Емісія цінних паперів акціонерного товариства

 • Розділ 7. Стратегічне управління корпораціями

 • 7.3. Управління державними корпоративними правами

 • Розділ 8. Корпоративний контроль

 • Розділ 9. Корпоративна культура

 • Розділ 10. Оцінювання ефективності корпоративного управління

 • 10.2. Організаційна ефективність

 • 10.3. Сутність рейтингових оцінок

 • СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 • ЗАКОН УКРАЇНИ: ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА

 • Розділ II. ЗАСНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ III. КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ IV. ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

 • Розділ VI. ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ VIII. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ IX. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ X. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ XI. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ XII. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 • Розділ XIII. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

 • Розділ XIV. ПЕРЕБІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

 • Розділ XVI. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Розділ XVII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи