Розділ «Тема 7. Сутнісні складові управління персоналом»

Виробничий менеджмент


7.1. Функціональний вимір управління персоналом


Управління персоналом це складний, багатоаспектний процес, що складається із логічно взаємопов'язаних функцій, організаційно-економічних і соціальних заходів. Основною метою його є кількісне та якісне забезпечення підприємства компетентними та високопрофесійними кадрами, їх розвиток та ефективне використання для досягнення індивідуальних та організаційних цілей. Управління персоналом має функціональний, інституційний та інструментальний зміст.

Функціональний зміст розкривається у наявності зв'язку між діями та функціями, що сприяють досягненню цілей організації; інституційний зміст - у сутнісних та ієрархічних зв'язках між суб'єктами, уповноважених на прийняття рішень; інструментальний зміст - у методах та засобах (інструментах), що використовуються у процесі реалізації функцій управління персоналом.

Цілісність системи управління персоналом забезпечується виконанням наступних функцій: організаційної (планування потреб і джерел комплектування кадрів); соціально-економічної (раціональне закріплення і використання персоналу); відтворювальної (розвиток персоналу).

В управлінні персоналом виокремлюють два важливих аспекти: організаційний (формування та стабілізація персоналу на основі залучення всіх структур і працівників дотичних до роботи з персоналом) та функціональний, який включає реалізацію наступних взаємоузгоджених дій, які можна розглядати як специфічні функції:

- розробка загальної стратегії управління персоналом, що коригується із стратегією розвитку виробничого підприємства;

- визначення потреби у персоналі;

- рекрутинг, відбір та оцінка персоналу;

- розробка та впровадження програм адаптації персоналу;

- розвиток персоналу (підвищення кваліфікації та перепідготовка);

- управління кар'єрою персоналу;

- розробка досконалої системи оплати праці та соціальних послуг;

- оптимізація трудових відносин та умов праці;

- мотивація і стимулювання ділової активності;

- контроль діяльності персоналу та ефективності його управління.

Забезпечення ефективності процесу управління персоналом потребує відповідної сучасним і майбутнім викликам концепцій менеджменту персоналу, які конкретизується в кадровій політиці та реалізується через кадрову роботу на основі принципів: науковості, цільовій відповідності, демократичності, планомірності, єдності розпоряджень, оптимального поєднання централізації і децентралізації, одноосібного і колективного, лінійного, функціонального та цільового управління, виваженого контролю, комплексності, прозорості, оперативності, перспективності, економічності, гнучкості, безперервності, гуманізму, інноваційності та постійного розвитку.

Управління персоналом як важлива складова виробничого менеджменту ґрунтується на визнанні людини джерелом доходів, але за наявності високопрофесійного та ініціативного персоналу, котрий розділяє цінності та норми організаційної культури підприємства (рис. 7.1).

Основні функції управління персоналом

Рис. 7.1. Основні функції управління персоналом

Управління персоналом здійснюють керівники різного рівня та спеціалісти з кадрової роботи. Керівники підприємства визначають стратегічні орієнтири щодо їх майбутнього розвитку, а лінійні й функціональні керівники приділяють багато часу тактичній та оперативній роботі з персоналом, що входить до їх посадових обов'язків. Спеціалісти з кадрової роботи предметно займаються усім комплексом функцій з менеджменту персоналу. Проте на невеликих промислових підприємствах значний обсяг цієї роботи виконують лінійні керівники.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Виробничий менеджмент» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 7. Сутнісні складові управління персоналом“ на сторінці 1. Приємного читання.