Розділ «Глосарій»

Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві

Акціонерне товариство- господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за звітний період.

Витрати обігу - витрати у вартісному вимірнику, пов'язані з просуванням товарів від виробника до споживача.

Відпускна ціна - ціна, за якою виробник або збутова організація реалізує продукцію виробничим чи роздрібним підприємствам для її наступної переробки або реалізації.

Вільна ціна - ціна, яка встановлюється продавцем товару з урахуванням кон'юнктури ринку, попиту та пропозиції.

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Гарантійний термін зберігання- термін, протягом якого споживчі властивості товару не повинні погіршуватися за умови дотримання вимог нормативних документів. Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.

Гарантійний термін експлуатації- термін, протягом якого гарантується використання товару, в тому числі комплектуючих виробів та складових частин, за призначенням за умови дотримання споживачем правил користування і протягом якого виробник (продавець, виконавець) виконує гарантійні зобов'язання.

Гарантійний строк - строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг.

Головний бухгалтер може бути притягнутим до відповідальності:

дисциплінарної у вигляді догани або звільнення (згідно із ст. 149 Кодексу законів про працю - КЗпП); матеріальної (згідно з гл. 9 КЗпП): обмеженої - у розмірі свого середньомісячного заробітку; повної, якщо шкода, завдана діями бухгалтера, що підпадають під ознаку кримінального злочину, або мала місце втрата цінностей, одержаних бухгалтером у підзвіт; адміністративної (згідно з гл. 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення - КУпАП) у вигляді адміністративного штрафу на підставі документів, складених контролюючими органами; кримінальної (за рішенням суду).

Дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Договір - усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного правочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий документ).

Договір комісії - договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) здійснити за винагороду одну або декілька угод від свого імені, але за рахунок комітента.

Договір консигнації - договір, за яким іноземна фірма-експортер товарів в Україну (консигнант) постачає товар на склад українського посередника (консигнатора) і доручає йому від свого імені здійснити за певну винагороду подальшу реалізацію поставленого за договором товару протягом визначеного строку.

Договір купівлі-продажу - письмова чи усна угода між продавцем і покупцем про ціну товарів, їх якість, строки поставки та інші умови, а також відповідальність сторін за невиконання договірних зобов'язань.

Договірна ціна - ціна, що встановлюється за домовленістю між продавцем (виробником) і покупцем (споживачем) товарів (послуг).

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.

Елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві» автора Блакита Г.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Глосарій“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Тема 1. Організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі та ресторанному господарстві

 • ТЕМА 2. Облік товарних операцій в оптовій торгівлі

 • 2.2. Організація складського обліку товарів і тари. звітність матеріально-відповідальних осіб

 • 2.3. Документальне оформлення та облік реалізації товарів і тари

 • 2.3.2. Облік іншого вибуття товарів

 • 2.4. Документальне оформлення та облік експортно-імпортних операцій

 • 2.5. Облік товарних запасів

 • 2.6. Документальне оформлення та особливості обліку операцій за договором комісії

 • ТЕМА 3. Облік товарних операцій в роздрібній торгівлі

 • 3.4. Облік тари та тарних матеріалів

 • 3.5. Облік товарних втрат та переоцінки товарів

 • 3.6. Інвентаризація товарів та облік її результатів

 • Тема 4. Облік виробництва продукції та товарів на підприємствах ресторанного господарства

 • 4.3. Облік виробничо-торговельної діяльності

 • 4.4. Інвентаризація сировини, продукції власного виробництва та закупних товарів, відображення в обліку результатів інвентаризації

 • ТЕМА 5. Облік доходів, витрат та фінансових результатів

 • Глосарій
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи